ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ジャングルジム

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ジャングルジム-, *ジャングルジム*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャングルジム[, jangurujimu] (n) jungle-gym [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Till somebody broke her wrist falling' off-a the jungle gym.[JA] 誰かがジャングルジムで 落ちて彼女の手首に怪我をさせた Run All Night (2015)
It's got plenty of rec rooms, nature's finest roof, and, of course, the original jungle gym.[JA] そこには 十分な広さの娯楽室と 自然のすばらしい屋根と そして勿論 独特の ジャングルジム Monkey Kingdom (2015)
You used to chase him around the jungle gym.[JA] ジャングルジムの周りで 追い掛け回してた Now You Know (2007)
First, the jungle gym.[JA] 先ず ジャングルジム Monkey Kingdom (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top