ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

がんも

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -がんも-, *がんも*
Japanese-English: EDICT Dictionary
がんも[, ganmo] (n) (abbr) (See 雁擬き) deep-fried tofu mixed with thinly sliced vegetables [Add to Longdo]
眼目[がんもく, ganmoku] (n) core; point; gist; essence; main object [Add to Longdo]
雁擬き[がんもどき, ganmodoki] (n) deep-fried tofu mixed with thinly sliced vegetables [Add to Longdo]
願文[がんもん, ganmon] (n) Shinto or Buddhist prayer (read) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's been okay for years now. Her cancer's been in remission.[JA] 数年、調子よかったし がんもおさまってた Comet (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top