ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ล้างออกหมด

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล้างออกหมด-, *ล้างออกหมด*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Luckily, we got that dirty off.โชคดีที่เราล้างออกหมดแล้ว The Switch (2010)
The hallway was covered in blood. We spent two days hosing it down.ห้องโถงเต็มไปด้วยเลือด เราใช้เวลาถึงสองวันที่จะฉีดน้ำล้างออกหมด De Marathon (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clean down[PHRV] ทำความสะอาด (ใช้น้ำล้าง, ใช้แปรงปัดกวาด), See also: ล้างออกหมด, ขจัดออกหมด
clean of[PHRV] ทำความสะอาด, See also: ล้างออกหมด, ขจัดออกหมด
clean off[PHRV] ล้างออกหมด, See also: ขจัดออก, กำจัดออก
clean up[PHRV] ทำความสะอาดจนหมด, See also: ล้างออกหมด, ขจัดออกหมด, Syn. clear up, mop up
clear up[PHRV] ทำความสะอาดจนหมด, See also: ล้างออกหมด, ขจัดออกหมด, Syn. clean up, mop up

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top