ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปูนปั้น

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปูนปั้น-, *ปูนปั้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปูนปั้น[N] stucco, See also: stucco, molded lime, Example: ภาพถ่ายนี้เป็นภาพลายปูนปั้นที่เหนือเรือนธาตุของปรางค์วัดแห่งหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปูนปั้นน. เรียกลวดลายประดับตามอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่ทำจากปูน ว่า ลายปูนปั้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stuccoปูนปั้น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
typical fountain, plaster buddha.บ่อน้ำพุธรรมดา พระพทธรูปปูนปั้น Wishful Thinking (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปูนปั้น[n.] (pūnpan) EN: stucco ; molded lime   

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top