Search result for

ตะขาบ

(23 entries)
(0.0487 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตะขาบ-, *ตะขาบ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะขาบ    [N] centipede, See also: Scolopendra subspinipes, Scolopendridae, Syn. จะขาบ, กระแอบ, Example: ช่วงน้ำท่วมจะมีตะขาบคลานหนีน้ำเพื่อไปหาที่แห้ง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ที่มีลำตัวและขาเป็นปล้อง หัวและลำตัวยาวแบนหรือค่อนข้างแบน มีจำนวนปล้อง 15 - 23 ปล้อง แต่ละปล้องมีขา 1คู่ไปจนถึงปล้องสุดท้ายหรือเกือบสุดท้าย ขามี 5 - 7 ปล้อง ทอดออกไปด้านข้างของลำตัวทั้ง 2 ข้าง มีเขี้ยว บางชนิดมีพิษ ทำให้ผู้ถูกกัดเจ็บปวด
ตะขาบ    [N] Coracius affinis (Coraciidae), See also: Burmese roller, Syn. นกตะขาบ, Example: นกตะขาบชอบเกาะอยู่ตามสายไฟและกิ่งไม้แห้งเพื่อดักกินแมลง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกในวงศ์ Caraciidae ตัวป้อม หัวใหญ่ ปากใหญ่สั้นโค้ง ชอบเกาะอยู่ตามสายไฟและกิ่งไม้แห้ง
ตะขาบ    [N] centipede flag, Syn. ธงตะขาบ, Example: ในอดีตเมื่อจะสร้างพระมหาสถูปนั้นให้ทำธงตะขาบใหญ่ยาวถึงพันวาปักไว้บนยอดสถูป, Count unit: อัน, Thai definition: ธงชนิดหนึ่งทำด้วยแผ่นผ้าเป็นชิ้นๆ เย็บติดกันไปเป็นพืด มีไม้สอดระหว่างชิ้นทำให้มีลักษณะคล้ายตัวตะขาบ ขนาดกว้างยาวตามต้องการ มักแขวนไว้ยอดเสาหงส์ตามหน้าวัด
ตะขาบ    [N] slapstick made of split bamboo, See also: centipede-like stick, Syn. ไม้ตะขาบ, จะขาบ, Count unit: อัน, Thai definition: ไม้ไผ่ที่ผ่าขังปล้องแขวนไว้ตามยอดไม้สำหรับชักให้มีเสียงดังเพื่อไล่ค้างคาวเป็นต้น และที่พวกตลกลิเกละครเป็นต้นใช้ตีกันเล่น
ตะขาบ    [N] rhythmic instrument, Syn. เครื่องตีบอกจังหวะ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องตีบอกจังหวะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตะขาบน. ชื่อสัตว์ขาปล้อง ชั้น Chilopoda มีเขี้ยว ๑ คู่ หัวและลำตัวยาวแบนหรือค่อนข้างแบน มีจำนวนปล้องตั้งแต่ ๑๕ ปล้องขึ้นไป แต่ละปล้องมีขา ๑ คู่ไปจนถึงปล้องสุดท้ายหรือเกือบสุดท้าย ขามี ๕-๗ ปล้อง อยู่ด้านข้างของลำตัว บางชนิดมีนํ้าพิษ ทำให้ผู้ถูกกัดเจ็บปวด เช่น ตะขาบไฟ ( Scolopendra morsitansLinn.) ในวงศ์ Scolopendridae ลำตัวยาว ๑๔-๒๐ เซนติเมตร สีน้ำตาลแดง, กระแอบ หรือ จะขาบ ก็เรียก.
ตะขาบน. ชื่อนกขนาดเล็กหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Coraciidae ปากใหญ่ แบนข้าง หัวใหญ่ ตัวป้อม มักเกาะตามสายไฟและกิ่งไม้แห้งเพื่อคอยโฉบจับแมลงหรือสัตว์เล็ก ๆ ตามพื้นดิน ตัวผู้เกี้ยวตัวเมียโดยการบินขึ้นไปในอากาศ แล้วม้วนตัวกลับลงมา ทำรังในโพรงไม้ ในประเทศไทยมี ๒ ชนิด คือ ตะขาบทุ่ง [ Coracias benghalensis (Linn.)] ปากสีดำ หัวและปีกสีฟ้า ตัวสีนํ้าตาล และตะขาบดง [ Eurystomus orientalis (Linn.)] ปากสีแดง ตัวสีน้ำเงินแกมเขียว, ขาบ ก็เรียก.
ตะขาบน. เครื่องตีให้เกิดเสียง, ไม้ไผ่ที่ผ่าขังปล้องแขวนไว้ตามยอดไม้สำหรับชักให้มีเสียงดังเพื่อไล่ค้างคาวเป็นต้น และที่พวกตลกลิเกละครเป็นต้นใช้ตีกันเล่น, จะขาบ ก็เรียก
ตะขาบเรียกธงชนิดหนึ่งทำด้วยแผ่นผ้าเป็นชิ้น ๆ เย็บติดกันไปเป็นพืด มีไม้สอดระหว่างชิ้น ที่ปลายไม้ทั้ง ๒ ข้างติดธงสามเหลี่ยมเล็ก ๆ ทำให้มีลักษณะคล้ายตัวตะขาบ ขนาดกว้างยาวตามต้องการ มักแขวนไว้ยอดเสาหงส์ตามหน้าวัดเป็นพุทธบูชา ว่า ธงตะขาบ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Centipedesตะขาบตะขาบตะขาบ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะขาบ[n.] (takhāp) EN: centipede   FR: scolopendre [f] ; mille-pattes [m] ; myriapode [m]
ตะขาบ[n.] (takhāp) EN: bird scare made of split bamboo ; slapstick made of split bamboo   
ตะขาบ[n.] (takhāp) EN: Coracius affinis   
ตะขาบ[n.] (takhāp) EN: centipede flag   
ตะขาบ[n.] (takhāp) EN: rhythmic instrument   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
centipede    [N] ตะขาบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
centipede(เซน'ทะพีด) n. ตะขาบ adj.
chilopodn. สัตว์ประเภทตะขาบ .
conveyor beltn. ยานพาหนะที่มีตีนตะขาบ

English-Thai: Nontri Dictionary
caterpillar(n) หนอนแก้ว,หนอนผีเสื้อ,ดักแด้,ตัวบุ้ง,ตัวด้วง,ตีนตะขาบ
centipede(n) ตะขาบ
jay(n) นกตะขาบ

German-Thai: Longdo Dictionary
Tausendfuß(n) |der, pl. Tausendfüße| ตะขาบ

Are you satisfied with the result?

Go to Top