ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตะกาด

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตะกาด-, *ตะกาด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะกาด[N] low land near the seashore, See also: seashore land where salt water can be let into evaporate (as salt field or salt pans), Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ดินซึ่งอยู่หลังหาดชายทะเลขึ้นไป แต่มีน้ำเค็มซึมขึ้นไปถึงได้
ตะกาด[N] metapenacus, See also: a kind of prawn, Syn. กุ้งตะกาด, ชันกาด, Example: เราพบกุ้งตะกาดในบริเวณน้ำกร่อยและทะเลชายฝั่ง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อกุ้งขนาดเล็กหลายชนิดในวงศ์ Penaeidae อันดับ Decapoda Metapenaeusensis พบในบริเวณน้ำกร่อยและชายฝั่งทะเล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตะกาดน. ที่ดินซึ่งอยู่หลังหาดชายทะเลขึ้นไป แต่มีนํ้าเค็มซึมขึ้นไปถึงได้.
ตะกาดน. ชื่อกุ้งขนาดเล็กหลายชนิดในวงศ์ Penaeidae เช่น ชนิด Metapenaeus ensis (De Haan) ลำตัวสีเหลืองอ่อน ผิวเปลือกเป็นมัน พบในบริเวณนํ้ากร่อยและชายฝั่งทะเล, ชันกาด ตะเข็บ หรือ หัวมัน ก็เรียก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On the menu this evening is a grilled tiger shrimp, marinated in coconut.รายการอาหารค่ำนี้เป็น กุ้งตะกาดปิ้ง หมักน้ำกะทิ Ball and Chain (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top