ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xiphoid

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xiphoid-, *xiphoid*, xiphoi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xiphoid[ADJ] ซึ่งมีรูปร่างคล้ายดาบ, See also: เหมือนดาบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
xiphoid(ซิฟ'ฟอยดฺ) adj. เป็นรูปดาบ n. กระดูกลิ้นปี่,กระดูกสันอกท่อนล่างตอนปลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
xiphoid cartilage; cartilage, ensiform; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xiphoid; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xiphoid process; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xiphoid; ensiform; xyphoid๑. -รูปดาบ [มีความหมายเหมือนกับ gladiate]๒. -ลิ้นปี่ [มีความหมายเหมือนกับ ultimisternal; xiphisternal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xiphoiditisลิ้นปี่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sharp instrument trauma on the xiphoid process of the sternum.รอยแผลจากอาวุธปลายแหลม ลักษณะคล้ายดาบ ตรงกระดูกสันอก The Witch in the Wardrobe (2010)
The saw ripped through the xiphoid process and sternum.เลื่อยตัดผ่านกระดูกลิ้นปี่ และกระดูกสันอก The Patriot in Purgatory (2012)
There seems to be some fabric embedded in the cut that transected the xiphoid process.ดูเหมือนว่ามีเส้นใยบางอย่างฝังอยู่ในรอยตัด รอยตามขวางของลิ้นปี่ The Patriot in Purgatory (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดูกลิ้นปี่[n.] (kradūklin pī) EN: xiphoid process   

Japanese-English: EDICT Dictionary
剣状突起[けんじょうとっき, kenjoutokki] (n,adj-no) xiphoid process; ensiform cartilage [Add to Longdo]
剣状軟骨[けんじょうなんこつ, kenjounankotsu] (n,adj-no) xiphoid (relating to the lower part of the sternum); chondroxiphoid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Xiphoid \Xiph"oid\ (?; 277), a. [Gr. xifoeidh`s sword-shaped;
   xi`fos a sword + ei`^dos form, shape: cf. F. xiphoide.]
   (Anat.)
   (a) Like a sword; ensiform.
   (b) Of or pertaining to the xiphoid process; xiphoidian.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top