ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

think-tanks

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -think-tanks-, *think-tanks*, think-tank
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา think-tanks มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *think-tanks*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Clyde is a brain. He's a think-tank type guy.ไคลด์คือมันสมอง เขาเป็นพวกออกแบบสร้างรถถังอะไรประมาณนั้น Law Abiding Citizen (2009)
Go after the think-tanks!Wir folgen den Think-Tanks! Kôkaku kidôtai: Stand Alone Complex Solid State Society (2006)
Does the think tank guy have a big forehead?Hat der Think-Tank-Junge eine Denkerstirn? It's Just Like Riding a Bike (2007)
I always picture the think tank guys with big foreheads.Ich stelle mir Think-Tank-Jungs immer mit Denkerstirn vor. It's Just Like Riding a Bike (2007)
National City is a giant think tank?National City als riesiger Think-TankMyriad (2016)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
think-tank (n) θˈɪŋk-tæŋk (th i1 ng k - t a ng k)
think-tanks (n) θˈɪŋk-tæŋks (th i1 ng k - t a ng k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ideenfabrik {f}think-tank [Am.] [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top