ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shamelessness

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shamelessness-, *shamelessness*, shamelessnes
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I approve of your shamelessness.ผมให้คุณผ่านเลย เรื่องการไม่มียางอายนี่ The Right Stuff (2007)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shamelessness    (n) ʃˈɛɪmləsnəs (sh ei1 m l @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
厚皮[あつかわ, atsukawa] (adj-na,n) thick hide; shamelessness [Add to Longdo]
鉄面皮[てつめんぴ, tetsumenpi] (adj-na,n) arrogance; audacity; nerve; effrontery; brazenness; shamelessness; impudence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shameless \Shame"less\, a. [AS. scamle['a]s.]
   1. Destitute of shame; wanting modesty; brazen-faced;
    insensible to disgrace. "Such shameless bards we have."
    --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Shame enough to shame thee, wert thou not shameless.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Indicating want of modesty, or sensibility to disgrace;
    indecent; as, a shameless picture or poem.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Impudent; unblushing; audacious; immodest; indecent;
     indelicate.
     [1913 Webster] -- {Shame"less*ly}, adv. --
     {Shame"less*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shamelessness
   n 1: behavior marked by a bold defiance of the proprieties and
      lack of shame [syn: {shamelessness}, {brazenness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top