ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perspicuity

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perspicuity-, *perspicuity*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perspicuity(เพอสพิคิว'อิที) n. ความชัดเจน,ความแจ่มแจ้ง,ความเข้าใจง่าย, Syn. plainness

English-Thai: Nontri Dictionary
perspicuity(n) ความชัดแจ้ง,ความแจ่มแจ้ง,ความเข้าใจง่าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When I first encountered Haskell Moore's writing, its perspicuity struck me as though delivered through divine revelation.ΡΑСΙFΙС ΙЅLΑΝDЅ, 1849 Τhеrе yоu аrе, Μr. Εwіng, Cloud Atlas (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perspicuity (n) pˌɜːʳspɪkjˈuːɪtiː (p @@2 s p i k y uu1 i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
達意[たつい, tatsui] (adj-na,n) lucidity; intelligibility; perspicuity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perspicuity \Per`spi*cu"i*ty\ (p[~e]r`sp[i^]*k[=u]"[i^]*t[y^]),
   n. [L. perspicuitas: cf. F. perspicuit['e].]
   1. The quality or state of being transparent or translucent.
    [Obs.] --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. The quality of being perspicuous to the understanding;
    clearness of expression or thought.
    [1913 Webster]
 
   3. Sagacity; perspicacity.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Clearness; perspicuousness; plainness; distinctness;
     lucidity; transparency. See {Clearness}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perspicuity
   n 1: clarity as a consequence of being perspicuous [syn:
      {perspicuity}, {perspicuousness}, {plainness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top