ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

my god!

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -my god!-, *my god!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, my God!โอ้มายก้อด! Would I Think of Suicide? (2009)
My God! No time for that now.ไม่มีเวลา สำหรับว่าตอนนี้ How I Won the War (1967)
My God! It's... It's a city of apes!คุณพระช่วย นี่มันเมีองมนุษย์วานร Beneath the Planet of the Apes (1970)
My God!พระเจ้า! Jaws (1975)
Oh, my God! The automatic pilot, it's deflating!พระช่วย นักบินอัตโนมัติ มันกำลังแฟบ Airplane! (1980)
- Oh, my God!- โอ้, พระเจ้า! Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Oh, my God!โอ้พระเจ้า. 2010: The Year We Make Contact (1984)
Oh, my God!โอ้พระเจ้า. 2010: The Year We Make Contact (1984)
- Oh, my God!- โอ้พระเจ้า! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Oh, my God!โอ้พระเจ้า! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Oh, my God. Oh, my God!โอ้พระเจ้าของฉัน โอ้พระเจ้า! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Oh, my God!โอ้พระเจ้า! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
my god!Oh, my God!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตายจริง[interj.] (tāi jing) EN: My God! ; What on earth! ; Man alive!   FR: ah non ! ; zut !
ตายละ[interj.] (tāi la) EN: My God! ; What on earth! ; Man alive!   

Japanese-English: EDICT Dictionary
うわ;うわー;うわあ[, uwa ; uwa-; uwaa] (int) Wow!; Holy smokes!; Aaargh!; O my God! [Add to Longdo]
おやまあ;あれまあ[, oyamaa ; aremaa] (exp) Good heavens!; Oh my god!; gee whiz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top