ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hanse

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hanse-, *hanse*
Possible hiragana form: はんせ
English-Thai: Longdo Dictionary
Hansen's disease(n) โรคเรื้อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hansen's Diseaseโรคเรื้อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hansel and Gretel. No.แฮนเซล และ เกรเทล ไม่. Shrek 2 (2004)
Hansel and Gretel!ดูนั่น! Shrek 2 (2004)
I think she's a couple Hansels short of a Gretel. You know what I'm sayin'?คิดว่าน่าจะคนเดียวกับในเรื่องแฮนเซล และเกรทเทล รู้สิว่าผมหมายถึงอะไร? Happily N'Ever After (2006)
Shut her down, Mr. Hansen. Let's go take a look.ดับเครื่องก่อน คุณแฮนเซน ลงไปดูกัน Eight Below (2006)
That's Hansel and Gretel.ชายชราพยายามจะกินพวกเขา Bedtime Stories (2007)
Like Hansel and Gretel or Cinderella?อย่างฮันเซลกับเกรเทล หรือว่าซินเดอเรล่า 9 Ends 2 Out (2007)
Hey there, Hansel.ไง พ่อรูปหล่อ Monster Movie (2008)
Floyd hansen.ฟลอยด์ แฮนเซ่น Paradise (2008)
It looks like floyd hansen didn't even have a chance.ดูเหมือนฟลอยด์ แฮนเซ่น จะไม่มีโอกาสเลย Paradise (2008)
Hansen, come on.แฮนเซ่น มาเร็ว Dead Space: Downfall (2008)
Do I need to worry about you, Hansen?นี่ฉันต้องห่วงนายด้วยไหม แฮนเซ่น Dead Space: Downfall (2008)
Keep an eye on Hansen.จับตาดูแฮนแซ่นไว้ Dead Space: Downfall (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hanseRobert Hansen was arrested on suspicion of having sold off secret information to the former Soviet Union.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ทูด[N] leprosy, See also: Hansen's disease, Syn. ขี้ทูดกุดถัง, โรคเรื้อน, Example: คนเขาหาว่าแม่เป็นขี้ทูดเพราะจมูกแม่บี้ลง, Thai definition: ชื่อโรคเรื้อนชนิดที่ทำให้มือกุดเท้ากุด
ขี้เรื้อน[N] leprosy, See also: Hansen's disease, Syn. โรคเรื้อน, เรื้อน, Example: ถ้าเขาเป็นขี้เรื้อนคงจะมีแต่คนรังเกียจ, Count unit: โรค, Thai definition: โรคผิวหนังซึ่งติดต่อได้ ทำให้ผิวหนังเป็นผื่น มีหลายชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ทูด[n.] (khīthūt) EN: leprosy ; Hansen's disease   FR: lèpre [f]
นกนางนวลแกลบปากหนา[n. exp.] (nok nāng-nūan klaēp pāk nā) EN: Gull-billed Tern   FR: Sterne hansel [f] ; Sterne à gros bec [f] ; Gélochélidon hansel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HANSEL    HH AE1 N S AH0 L
HANSEN    HH AE1 N S AH0 N
HANSER    HH AA1 N S ER0
HANSELL    HH AE1 N S AH0 L
HANSEN'S    HH AE1 N S AH0 N Z
HANSEATIC    HH AE2 N S IY0 AE1 T IH0 K
HANSELMAN    HH AE1 N S AH0 L M AH0 N

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ハンセン病[はんせんびょう, hansenbyou] (n) โรคเรื้อน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hanse {f}Hanse; Hanseatic League [Add to Longdo]
Hansestadt {f}Hanseatic town; Hanse town; Hansa town [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンザ同盟[ハンザどうめい, hanza doumei] (n) Hanseatic League [Add to Longdo]
ハンセン氏病[ハンセンしびょう, hansen shibyou] (n) (obsc) Hansen's disease; leprosy [Add to Longdo]
ハンセン病[ハンセンびょう, hansen byou] (n) (sens) Hansen's disease; leprosy; (P) [Add to Longdo]
ハンセン病患者[ハンセンびょうかんじゃ, hansen byoukanja] (n) leper [Add to Longdo]
一紙半銭[いっしはんせん, isshihansen] (n) small sum; things of little value [Add to Longdo]
可搬性[かはんせい, kahansei] (n) portability [Add to Longdo]
機帆船[きはんせん, kihansen] (n) motorized sailboat; motorised sailboat [Add to Longdo]
後半生[こうはんせい, kouhansei] (n) latter half of one's life [Add to Longdo]
後半戦[こうはんせん, kouhansen] (n) second half; (P) [Add to Longdo]
紅斑性狼瘡[こうはんせいろうそう, kouhanseirousou] (n) (See エリテマトーデス) lupus erythematosus [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
可搬性[かはんせい, kahansei] portability [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
反省[はんせい, hansei] Reflexion, Nachdenken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hanse \Hanse\, n. [G. hanse, or F. hanse (from German), OHG. &
   Goth. hansa; akin to AS. h[=o]s band, troop.]
   An association; a league or confederacy.
   [1913 Webster]
 
   {Hanse towns} (Hist.), certain commercial cities in Germany
    which associated themselves for the protection and
    enlarging of their commerce. The confederacy, called also
    {Hansa} and {Hanseatic league}, held its first diet in
    1260, and was maintained for nearly four hundred years. At
    one time the league comprised eighty-five cities. Its
    remnants, L["u]beck, Hamburg, and Bremen, are {free
    cities}, and are still frequently called Hanse towns.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hanse \Hanse\ (h[a^]ns), n. [Cf. F. anse handle, anse de panier
   surbased arch, flat arch, vault, and E. haunch hip.] (Arch.)
   That part of an elliptical or many-centered arch which has
   the shorter radius and immediately adjoins the impost.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top