ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

den wecker stellen

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -den wecker stellen-, *den wecker stellen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา den wecker stellen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *den wecker stellen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What time do you want the alarm for?Auf was soll ich den Wecker stellen? Halb sieben? Madigan (1968)
Aren't you going to set the alarm?- Willst du nicht den Wecker stellenScenes from a Marriage (1973)
Should have set an alarm.Ich hätte den Wecker stellen sollen. Tin Cup (1996)
Yeah. Her genius plan is to come home, go to bed early... set the clock for 2:00, get up, and go rock.Sie hat folgenden Plan, früh schlafen gehen, den Wecker stellen, aufstehen und abrocken. How Many Kropogs to Cape Cod? (2005)
I need an alarm on my watch to remind me to go to the bathroom.Ich muss mir den Wecker stellen, damit ich weiß, wann ich ins Badezimmer gehen muss. Insensitive (2007)
That reminds me, I want to set an alarm.Das erinnert mich, dass ich mir den Wecker stellen wollte. Sassenach (2014)
I thought you were gonna set your alarm and check on her?Ich dachte, du wolltest dir den Wecker stellen und nach ihr sehen? Queer Eyes, Full Hearts (2014)
I'll get a T-shirt, and I'll set the alarm.Ich werde ein T-Shirt besorgen und den Wecker stellenTick-Tock, Bitches (2016)

German-Thai: Longdo Dictionary
den Wecker stellenตั้งนาฬิกาปลุก เช่น Hast du den Wecker schon auf sieben Uhr gestellt? เธอตั้งนาฬิกาให้ปลุกตอนเจ็ดโมงหรือยังจ๊ะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top