ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be good to

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be good to-, *be good to*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're the last. It'll be good to kill you.ไม่มีใครอีกแล้ว ทีนี้ฉันจะปลิดชีวิตแกเอง Pola X (1999)
Be good to him while he's aliveทำดีกับเขาตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ Bad Guy (2001)
I think it'll be good to respect his decision, sir.ฉันคิดว่าจะดี ที่เราเคารพการตัดสินใจของเค้าน่ะค่ะท่าน My Tutor Friend (2003)
I want to be good to youชั้นจะดีกับคุณมากๆ Oldboy (2003)
I want to be good to youชั้นจะดีกับคุณมากๆ Oldboy (2003)
Jae In, didn't I tell you to be good to your wife?ที่รัก Something About 1% (2003)
I know. I just thought it would be good to do something charitable.รู้น่า ฉันแค่คิดว่าทำอะไรเป็นการกุศลบ้างก็ดี Primer (2004)
Then be good to me from now on. Stupid.ตั้งแต่นี้ไป ทำตัวกับฉันดีๆนะคนโง่ My Little Bride (2004)
Sorry I'll be good to you from now.ขอโทษนะ, ฉันจะทำตัวดี ๆ นับจากนี้ไป Romance of Their Own (2004)
- How are you gonna be good to me?เธอจะทำตัวดียังไงเหรอ? Romance of Their Own (2004)
You be good to your mother.เธอต้องดีกับแม่เธอนะ Lonesome Jim (2005)
I will do my best to be good to the Prince and you.ข้าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อองค์ชายและท่าน Episode #1.43 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be good toThis melon will be good to eat tomorrow.
be good toYou should be good to your neighbors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าอ่าน[V] be enjoyable to read, See also: be good to read, be fun to read, Example: เขาเขียนหนังสือได้น่าอ่านทีเดียว
อำนวยประโยชน์[V] be beneficial, See also: be good to, be advantageous, be useful, Example: ผลงานวิจัยเรื่องนี้อำนวยประโยชน์ให้กับงานผมเป็นอย่างมาก, Thai definition: ให้ประโยชน์, ให้ผลที่เป็นประโยชน์
เป็นคุณ[V] be beneficial, See also: be good to, be advantageous, be useful, Syn. เป็นประโยชน์, เป็นผลดี, อำนวยประโยชน์, Ant. เป็นโทษ, เป็นผลร้าย, Example: ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมีทั้งที่เป็นคุณและโทษต่อมนุษย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay prayōt) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   FR: être bénéfique
เป็นคุณ[v.] (pen khun) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top