ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

actinium

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -actinium-, *actinium*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
actinium[N] ธาตกัมมันตรังสีทีมีสัญลักษณ์ Ac

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actinium(แอคทิน' เนียม) n. ธาตุกัมมันตภาพรังสีที่มีสัญลักษณ์ AC; at. no, :89; at. wt.: 227; half life: 13.5 years

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Actinium sequenceอนุกรมแอกทิเนียม, กลุ่มนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นตามลำดับจากการสลายของยูเรเนียม-235 นิวไคลด์สุดท้ายของอนุกรมนี้คือ ตะกั่ว-207 นิวไคลด์หลายชนิดที่มนุษย์ผลิตขึ้นก็มีการสลายตามอนุกรมนี้ [นิวเคลียร์]
Actinium seriesอนุกรมแอกทิเนียม, กลุ่มนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นตามลำดับจากการสลายของยูเรเนียม-235 นิวไคลด์สุดท้ายของอนุกรมนี้คือ ตะกั่ว-207 นิวไคลด์หลายชนิดที่มนุษย์ผลิตขึ้นก็มีการสลายตามอนุกรมนี้ [นิวเคลียร์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แอกทิเนียม[N] actinium, See also: Ac, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 89 สัญลักษณ์ Ac เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีขาวคล้ายเงิน หลอมละลายที่ 1050 ํ ซ. เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่มีปรากฏในธรรมชาติ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอกทิเนียม[n.] (aēkthinīem) EN: actinium   FR: actinium [m]
โพรแทกทิเนียม[n.] (phrōthaēkthinīem) EN: protactinium   FR: protactinium [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ā, , / ] actinium Ac89, actinoid element, #37,848 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Actinium {n} [chem.]actinium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクチニウム[, akuchiniumu] (n) actinium (Ac) [Add to Longdo]
アクチニウム系列[アクチニウムけいれつ, akuchiniumu keiretsu] (n) actinium series; Actinides [Add to Longdo]
プロトアクチニウム[, purotoakuchiniumu] (n) protoactinium (Pa); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Actinium \Ac*tin"i*um\, n. [Gr. ?, ?, ray.] (Chem.)
   A supposed metal, said by Phipson to be contained in
   commercial zinc; -- so called because certain of its
   compounds are darkened by exposure to light.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 actinium
   n 1: a radioactive element of the actinide series; found in
      uranium ores [syn: {actinium}, {Ac}, {atomic number 89}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 actinium /ɑktinijɵm/
  actinium

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top