Search result for

-asean-

AH0 Z IY1 AH0 N   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: asean, *asean*
Possible hiragana form: あせあん
Some results are hidden.
configure
Language
English-Thai: Longdo Dictionary
ASEAN(abbrev) สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ASEAN - China, Japan and the Republic of Korea Relationshipความสัมพันธ์อาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และสาธาณรัฐเกาหลี เป็นกลไกความร่วมมือใหม่ที่เริ่มมีขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 ซึ่งผู้นำของ อาเซียน จีน ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี ได้พบกันเป็นครั้งแรกที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยในปี พ.ศ. 2542 ผู้นำอาเซียน+3 ได้ออกแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Joint Statement on East Asia Cooperation) เป็นหลักการพื้นฐานของการเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง [การทูต]
ASEAN Awardรางวัลอาเซียน " แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคลและประเภทองค์กร เพื่อ ยกย่องและให้การรับรองผลงานที่มีความโดดเด่นในการส่งเสริมและการพัฒนาความ ร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน " [การทูต]
ASEAN Centre for Energyศูนย์พลังงานอาเซียน " จัดตั้งขึ้นที่กรุงจาการ์ตา เมื่อเดือนมกราคม 2542 มีหน้าที่ในการแสวง หาความร่วมมือระหว่างสมาชิกอาเซียนและกับประเทศนอกภูมิภาคในการศึกษา วิจัยและดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านพลังงาน " [การทูต]
ASEAN Chambers of Commerce and Industryสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอาเซียน เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างหอการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน มีการประชุมประจำปี ๆ ละ 1-2 ครั้ง ในช่วงประมาณเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี โดยหารือเรื่องความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างภาคเอกชนในอาเซียนและความร่วมมือ กับภาคเอกชนนอกภูมิภาค [การทูต]
ASEAN Charterกฎบัตรอาเซียน เป็นความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ที่จะให้สถานะทางกฎหมายหรือนิติฐานะแก่อาเซียน และวางกรอบโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อทำให้อาเซียนเป็นหน่วยงานที่ยึดมั่นมาก ยิ่งขึ้นต่อกติกาและกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ประเทศสมาชิกร่วมกันกำหนดขึ้น อันจะนำมาซึ่งการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กฎบัตรอาเซียนยังมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประชาชน เป็นศูนย์กลางของความร่วมมือมากยิ่งขึ้นด้วยการจัดตั้งองค์กรใหม่ๆ เพื่อปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ของประชาชนอาเซียน เช่น องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้ร่วมลงนามกฎบัตรฯ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 [การทูต]
ASEAN Committee in Beijingคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปักกิ่ง " ประกอบด้วยเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุง ปักกิ่ง มีหน้าที่ในการประสานผลประโยชน์และเป็นกลไกกลางของ อาเซียนในการมีปฏิสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่กรุงปักกิ่ง [การทูต]
ASEAN Committee in Seoulคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโซล ประกอบด้วยเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนประจำ กรุงโซล มีหน้าที่ในการประสานผลประโยชน์และเป็นกลไกกลางของอาเซียนในการมีปฏิ สัมพันธ์กับสาธารณรัฐเกาหลีที่กรุงโซล [การทูต]
ASEAN Committee in Tokyoคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโตเกียว ประกอบด้วยเอกอัครราชทูตอาเซียน 10 ประเทศซึ่งประจำที่กรุง โตเกียว มีการหารือเป็นประจำทุก 1-2 เดือน หรือตามความจำเป็น [การทูต]
ASEAN Committee on Culture and Informationคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ [การทูต]
ASEAN Committee on Science and Technologyคณะกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี " มีหน้าที่ดูแลความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศสมาชิกอา เซียนและกับประเทศคู่เจรจาและองค์กรอื่น ๆ ประชุมปีละ 2 ครั้ง โดยแยกเป็นอนุกรรมการ 9 คณะ คือ (1) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (2) ด้านอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์ (3) ด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (4) ด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี (5) ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (6) ด้านการวิจัยพลังงานนอกแบบ (7) ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล (8) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (9) ด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ " [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ASEAN meeting to focus on economy Delegates attending the Association of Southeast(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aseanFuture prospects for ASEAN seem unstable, no matter how you look at it.
aseanPeople in such countries, especially the ASEAN countries, believe that the secret of Japan's remarkable economic growth is education.
aseanThe ASEAN nations have come a long way.
aseanThe letters ASEAN stand for the Association of Southeast Asian Nations.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาเซียน(n) Association of Southeast Asian Nations, See also: ASEAN
อาฟตา(n) ASEAN Free Trade Area, See also: AFTA, Syn. เขตการค้าเสรีอาเซียน
อาฟต้า(n) AFTA, See also: ASEAN Free Trade Area, Syn. เขตการค้าเสรีอาเซียน, Thai Definition: การร่วมมือกัน เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างกันของกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย พม่า สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และประเทศไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประชุมอาเซียน[Kān Prachum Asīan] (n, exp) EN: ASEAN Summit ; Summit of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)  FR: Sommet de l'ASEAN [m]
เขตการค้าเสรีอาเซียน[Khēt Kānkhā Sērī Asīen] (org) EN: ASEAN Free Trade Area (AFTA) ; ASEAN Free TradeAgreement (AFTA)
สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน[Sahaphan Futbøn Asīan] (org) EN: ASEAN Football Federation (AFF)
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้[Samākhom Prachāchāt haeng Ēchīa Tawan-øk Chīeng-tāi] (org) EN: Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)  FR: Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE/ASEAN)

CMU English Pronouncing Dictionary
ASEAN AH0 Z IY1 AH0 N
ASEAN EY1 EH1 S IY1 EY1 EH1 N
ASEAN(2) AE2 Z EY1 AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
东盟[dōng méng, ㄉㄨㄥ ㄇㄥˊ, / ] ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), #8,511 [Add to Longdo]
东南亚国家联盟[dōng nán yà guó jiā lián méng, ㄉㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄧㄚˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), #100,558 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN [Add to Longdo]
東南アジア諸国連合[とうなんアジアしょこくれんごう, tounan ajia shokokurengou] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ASEAN
   n 1: an association of nations dedicated to economic and
      political cooperation in southeastern Asia and who joined
      with the United States to fight against global terrorism
      [syn: {Association of Southeast Asian Nations}, {ASEAN}]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top