ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-丹-

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *丹*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[丹, dān, ㄉㄢ] cinnabar, red, vermilion; pellet, powder
Radical: Decomposition: 冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  亠 (tóu ㄊㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] A red pellet 丶 from a mine 井,  Rank: 1,280

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dān, ㄉㄢ, ] red; pellet; powder; cinnabar, #4,215 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[に, ni] (n) red earth (i.e. containing cinnabar or minium); vermilion; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
50 kilometers west of Dandong, northeastern China.[JA] どこか教えてくれ? 東の50㌔㍍西 中国の北東部 The Interview (2014)
Daniel![CN] 尼尔 Sweetwater (2013)
I'll walk you through the process.[JA] 経過を念に教える Empire State (2013)
Jordan![CN] 乔 The Wolf of Wall Street (2013)
Then roll out the second and third platoons![JA] 波1佐 第2陣の出発をお願いします Shin Godzilla (2016)
While I break the head to gather some capital to you you are presented this.[JA] 金の工面に 悩んでた俺に... 棚から牡餅さ Scarlet Street (1945)
So I don't have to go up to Father in that beastly hot Sudan.[CN] 我就不必大老远跑到热得要命的苏 去找我父亲了 The Mummy (1932)
-Denmark?[CN] - 麦? The Maiden Heist (2009)
But whether they come from Amsterdam or Birmingham or Siam... we let them do whatever they wish.[CN] 但是,不管他们来自阿姆斯特 伯明翰还是暹罗(泰国的旧称) 我们都会尽量让他们的需求 得到满足 One Hour with You (1932)
By day, he tinkered with her mind, left white peonies by her bed at night.[JA] 昼は 彼女の精神をいじり 夜は 彼女のベッドのそばに 白い牡の花を置いた The Woman (2013)
And it gave me a chance to look at his hat.[JA] そして帽子を念に見てみたら Paddington (2014)
Zeus' master ironsmith, using the forges of your own citadel, has crafted these divine weapons that will make you invincible.[JA] ゼウスの優れた鍛冶屋 お前達自身の砦の炉を用いて お前を無敵にする この神の武器を念に作った Hercules (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たん, tan] ROT [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top