ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

淤积

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -淤积-, *淤积*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淤积[yū jī, ㄩ ㄐㄧ, / ] silt; sediment; ooze; slurry, #29,665 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Drummer silt clay loam.[CN] 鼓手淤积粘壤土 Battle of the Proxies (2012)
However, the volume of the deposits is increasing at a rate of 22 million cubic meters every year.[CN] 而这个数字 仍然以每年淤积2千2百万立方公尺的速度 持续增加中 Beyond Beauty: Taiwan from Above (2013)
See, they move very easily through the Pleistocene alluvials.[CN] 看到吗,他们很容易潜行于淤积 Tremors (1990)
If you keep on sitting like this, your veins will clog up.[CN] 你老这么窝着呀 血脉淤积 If You Are the One 2 (2010)
She's got blood all down her chin.[CN] 她有血淤积在下巴这儿。 10 Rillington Place (1971)
So, Mr. Szabo, this analysis shows that the soil from Alt-O-Rama, from the murder site, was called drummer silt clay loam.[CN] 萨博先生 这份分析报告说 奥图莱玛凶案现场的泥土 叫鼓手淤积粘壤土 Battle of the Proxies (2012)
Mud, flood, hell, or high water.[CN] 不去管四周泥泞、雨水淤积 Coal Miner's Daughter (1980)
The blood is found on the first layer of skin.[CN] 血淤积在皮肤表层 Treasure Inn (2011)
Most of the reservoirs in Taiwan are facing the crisis of deposits.[CN] 全台湾大部分的水库 都面临了淤积的危险 Beyond Beauty: Taiwan from Above (2013)
Today the deposit of mud and rocks in the reservoir is up to 80 million tons which takes up almost 70% of the capacity of the reservoir.[CN] 而今淤砍砂量高达八千万吨 整个水库淤积了将近七成 Beyond Beauty: Taiwan from Above (2013)
The volume of deposits has already reached 710 million cubic meters.[CN] 淤积的泥沙 却已经达到了7亿1千万立方公尺 Beyond Beauty: Taiwan from Above (2013)
When the river flows through the valley, the mud is deposited and becomes sediment.[CN] 当溪水出谷 砂石就大量沉淀淤积在水库里 Beyond Beauty: Taiwan from Above (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top