ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

捺印

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -捺印-, *捺印*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
捺印[なついん, natsuin] (n) การประทับตรา

Japanese-English: EDICT Dictionary
捺印[なついん, natsuin] (n,vs) (See 押印,押捺) affixing a seal [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is your note and your seal.[JA] これは あなたのメモと捺印 Episode #1.7 (2013)
Seals and signets are on sub-thirty-three.[JA] 署名捺印は サブ -33へ Jupiter Ascending (2015)
Mark it.[JA] 捺印 John Wick: Chapter 2 (2017)
Yeah, well, it's hard to love someone who's got an expiration date stamped on their forehead.[CN] 是的,很好地,它是 努力地爱某人 谁已经得到一个呼出约会 在他们的前额上捺印了。 Lullaby (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top