ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Whitney ( W IH1 T N IY0) was ( W AA1 Z) a ( AH0) programmer ( P R OW1 G R AE2 M ER0) mmfor a ( AH0) top ( T AA1 P)-secret ( S IY1 K R AH0 T) project ( P R AA1 JH EH0 K T),

code ( K OW1 D) name ( N EY1 M): "sanctuary ( S AE1 NG K CH UW0 EH2 R IY0).

 


  

 
Whitney
 • /W IH1 T N IY0/ [CMU]
 • /HH W IH1 T N IY0/ [CMU]
was
 • กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be: เป็น, อยู่, คือ [Lex2]
 • อะไร [LongdoDE]
 • อะไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Was bedeutet das? มันหมายความว่าอะไร [LongdoDE]
 • (vt) pt ของ is [Nontri]
 • /W AA1 Z/ [CMU]
 • /W AA0 Z/ [CMU]
 • (v) /wɒz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
programmer
 • ผู้เขียนโปรแกรม: ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, โปรแกรมเมอร์ [Lex2]
 • นักเขียนโปรแกรมนักเขียนชุดคำสั่งหมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย (สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้ [Hope]
 • /P R OW1 G R AE2 M ER0/ [CMU]
 • (n) /pr'ɒugræmər/ [OALD]
top
 • สุดยอด: เจ๋งเป้ง [Lex2]
 • จุดสูงสุด: ตำแหน่งสูงสุด [Lex2]
 • ด้านบน: พื้นผิวด้านบน [Lex2]
 • ฝา: ที่ปิด [Lex2]
 • เสื้อ (โดยเฉพาะของสตรี)[Lex2]
 • ตำแหน่งหน้าที่หรือคนในตำแหน่งหน้าที่ที่สูงสุด[Lex2]
 • ส่วนที่ดีที่สุด[Lex2]
 • ส่วนเริ่มต้น[Lex2]
 • ส่วนบนสุดของศีรษะ[Lex2]
 • หลังคารถ[Lex2]
 • สูงที่สุด: ที่ระดับสูงสุด [Lex2]
 • ที่ประสบความสำเร็จสูงสุด: ที่มีคุณภาพดีที่สุด [Lex2]
 • เสริมยอด: เพิ่มข้างหน้า [Lex2]
 • เด็ดยอด: ขลิบ, เล็ม [Lex2]
 • อยู่ในระดับต้นๆ[Lex2]
 • ไปจนถึงยอด[Lex2]
 • ลูกข่าง: ไม้หมุน [Lex2]
 • (ทอพ) n. ส่วนบน,ยอด,บน,มุมบน,ข้างบน,ด้านบน,หลังคา,ฝา,ประทุน,หัว,ส่วนแรกสุด adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า vi. ขึ้นเหนือ,เพิ่ม,ติดตาม,ควบคุมได้สมบูรณ์ adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า on top ประสบความสำเร็จ,มีชัยชนะ [Hope]
 • (adj) สูงสุด,ข้างบน,เหนือกว่า,ยอดเยี่ยม [Nontri]
 • (adv) อยู่เหนือ,อยู่บนยอด,ต่อยอด,เด็ดยอด [Nontri]
 • (n) ยอด,ลูกข่าง,หลังคา,ฝา,ประทุนรถ,กระหม่อม,หัว,หัวกะทิ [Nontri]
 • /T AA1 P/ [CMU]
 • /T AO1 P/ [CMU]
 • (v) /t'ɒp/ [OALD]
secret
 • เป็นความลับ: ซ่อนเร้น, ปิดบัง, ลึกลับ, แอบซ่อน, หลบ [Lex2]
 • ความลับ: ความใน [Lex2]
 • เคล็ดลับ: ตำราลับ, กลวิธีลับ [Lex2]
 • (ซี'คริท) adj.เป็นความลับ,เร้นลับ,ลึกลับ,ลับเฉพาะ,ปิดบัง,อำพราง,ปิดปาก. n. สิ่งที่เป็นความลับ,สิ่งที่อำพราง,ความลับ,ความลึกลับ,วิธีการลึกลับ,ตำราลับ, -Phr. (in secret เป็นความลับ,ลึกลับ,เป็นการส่วนตัว) ###SW. secretly adv. secretness n. [Hope]
 • (adj) ลับเฉพาะ,ลับ,เป็นความลับ,ปกปิด,ปิดบัง,อำพราง [Nontri]
 • (n) สิ่งที่ปิดบัง,ความลับ,ความลับเฉพาะ [Nontri]
 • /S IY1 K R AH0 T/ [CMU]
 • /S IY1 K R IH0 T/ [CMU]
 • (n) /s'iːkrɪt/ [OALD]
project
 • แผนงาน: โครงการ, โครงการวิจัย [Lex2]
 • เสนอ: เสนอแผนงาน [Lex2]
 • ทำให้เห็นหรือได้ยินชัดเจน[Lex2]
 • ยื่นออกมา: โผล่ออก, นูนออก [Lex2]
 • (พรอจ'เจคทฺ) n. โครงการ,แผนการ,โครงการวิจัย,โครงการค้นคว้า,โครงการเคหะ. vt. (โพรเจคทฺ') เสนอ,ออกแบบ,วางแผน,ยื่นออกมา,ต่อ,ส่อง,ฉาย,ฉายเป็นเงา,ถ่ายแผนที่,ถ่ายทอด. vi. ปรากฎตัว,แสดงออก,จินตนาการตัวเอง ###S. plan,venture [Hope]
 • (n) โครงการ,แผนงาน,แผนการ [Nontri]
 • (vi) ยิงออกไป,ปล่อยออกมา,ฉายเป็นเงา,พุ่งออกไป,ถ่ายแผนที่ [Nontri]
 • (vt) กะโครงการ,วางแผน,ทดลอง,พุ่ง,ฉาย,เสนอ,ออกแบบ [Nontri]
 • /P R AA1 JH EH0 K T/ [CMU]
 • /P R AA0 JH EH1 K T/ [CMU]
 • (n) /pr'ɒʤɛkt/ [OALD]
 • (v) /pr'əʤ'ɛkt/ [OALD]
code
 • เข้ารหัส: ใส่รหัส, ป้อนรหัส [Lex2]
 • เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์[Lex2]
 • ถอดรหัสพันธุกรรม[Lex2]
 • ประมวลกฎหมาย[Lex2]
 • มาตรการ: กฎเกณฑ์, ระเบียบ, หลักเกณฑ์ [Lex2]
 • รหัส: เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, ระบบสัญลักษณ์ [Lex2]
 • (โคด) {coded,coding,codes} n. ประมวลกฎหมาย,หลักเกณฑ์,รหัส,เครื่องหมาย. vt. ถอดรหัส,จัดเป็นรหัส ###S. rules [Hope]
 • (n) ประมวลกฎหมาย,อักษรลับ,สัญญาณลับ,รหัส [Nontri]
 • /K OW1 D/ [CMU]
 • (v) /k'ɒud/ [OALD]
name
 • ชื่อ: ฉายานาม, ชื่อเรียก [Lex2]
 • ตั้งชื่อ: กำหนดชื่อ, ให้ชื่อ [Lex2]
 • |der, pl. Namen| ชื่อ [LongdoDE]
 • (เนม) n. ชื่อ,นาม vt. ตั้งชื่อ,ระบุชื่อ [Hope]
 • (n) ชื่อ,นามกร,ผู้มีชื่อเสียง [Nontri]
 • (vt) ตั้งชื่อ,เรียกชื่อ,ออกชื่อ,แนะนำ [Nontri]
 • /N EY1 M/ [CMU]
 • (v) /n'ɛɪm/ [OALD]
sanctuary
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์[Lex2]
 • ที่หลบภัย: ที่ลี้ภัย [Lex2]
 • (แรงค'ชุเออรี) n. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,ปูชนียสถาน,ที่ลี้ภัย,ที่หลบภัย,สิทธิในการให้ที่หลบภัย (เช่นในสถานทูต) และมิอาจถูกจับกุมได้,ถ้ำสัตว์,ที่ที่สัตว์ป่าสามารถผสมพันธุ์และหลบภัยจากการถูกล่า โดยนายพราน ###S. shrine [Hope]
 • (n) ปูชนียสถาน,สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,โบสถ์,วิหาร,ที่ลี้ภัย [Nontri]
 • /S AE1 NG K CH UW0 EH2 R IY0/ [CMU]
 • (n) /s'æŋktʃuəʳriː/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top