ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

There's ( DH EH1 R Z) environmental ( IH0 N V AY2 R AH0 N M EH1 N T AH0 L) issues ( IH1 SH UW0 Z),

allergies ( AE1 L ER0 JH IY0 Z),

religious ( R IH0 L IH1 JH AH0 S) requirements ( R IH0 K W AY1 R M AH0 N T S),

take ( T EY1 K) your ( Y AO1 R) pick ( P IH1 K).

 


  

 
There's
 • (แธร์ซ) abbr. there is,abbr. there has [Hope]
 • /DH EH1 R Z/ [CMU]
 • (v) /ðɛəʳz/ [OALD]
environmental
 • /IH0 N V AY2 R AH0 N M EH1 N T AH0 L/ [CMU]
 • /IH0 N V AY2 R AH0 N M EH1 N AH0 L/ [CMU]
 • (j) /'ɪnvˌaɪərənm'ɛntl/ [OALD]
issues
 • /IH1 SH UW0 Z/ [CMU]
 • (v) /'ɪʃuːz/ [OALD]
  [issue]
 • การแจกจ่าย: การออกมา, การประกาศ [Lex2]
 • แจกจ่าย (เสื้อผ้า, อาหาร) แก่ทหาร[Lex2]
 • ฉบับ: ชุด, จำนวน [Lex2]
 • ตีพิมพ์: พิมพ์, จัดทำ [Lex2]
 • ตีพิมพ์เพื่อจำหน่ายหรือแจก: จัดทำ, พิมพ์ออกมา [Lex2]
 • ประเด็น: หัวข้อที่หยิบยกขึ้นมาพิจารณา [Lex2]
 • ปัญหา: ความวิตกกังวล [Lex2]
 • ผล: ผลประโยชน์, ผลสุดท้าย [Lex2]
 • ลูกหลาน: ผู้สืบสกุล [Lex2]
 • ไหลออก: ปรากฏออกมา, โผล่ออกมา [Lex2]
 • ออก (แถลงการณ์, ประกาศ)[Lex2]
 • (อิช'ชิว) n. การปล่อยออกมา,การออกคำสั่ง,การตีพิมพ์ออกมา,สิ่งที่ปล่อยออก,สิ่งตีพิมพ์,จำนวนหรือปริมาณที่ปล่อยออกมาแต่ละครั้ง,ฉบับ,ชุด,คราว,ปัญหา,ผลที่เกิดขึ้น,บุตร,ทายาท,ทางออก,ผลผลิต,ผลกำไร. -Phr. (at issue ที่กำลังเป็นปัญหา ที่กำลังถกเถียงกัน) vt.,vi. ไหล [Hope]
 • (n) การออกไป,ปัญหา,ผลลัพธ์,ผลประโยชน์,การส่งออกไป,รุ่น,ชุด,ฉบับ [Nontri]
 • (vi) ไหลออกมา,ออกมา,เกิดผลขึ้น,ปล่อยออก [Nontri]
 • (vt) ส่งออกไป,ออกคำสั่ง,แจกจ่าย,เป็นผล,ตีพิมพ์ [Nontri]
 • /IH1 SH UW0/ [CMU]
 • (v) /'ɪʃuː/ [OALD]
allergies
 • /AE1 L ER0 JH IY0 Z/ [CMU]
 • (n) /'æləʤɪz/ [OALD]
  [allergy]
 • ความไม่พอใจ: ความไม่ชอบ, ความเกลียด [Lex2]
 • อาการแพ้: โรคภูมิแพ้ [Lex2]
 • (แอล' เลอจี) n. โรคภูมิแพ้ (เช่น ไข้ละ-อองฟาง, หอบ,หืด, ภาวะผิวหนังเป็นผื่น) , ความไม่พอใจ -allergic adj. (hypersensitivity) [Hope]
 • (n) ความไวต่อการรับ,โรคภูมิแพ้ [Nontri]
 • /AE1 L ER0 JH IY0/ [CMU]
 • (n) /'æləʤiː/ [OALD]
religious
 • เกี่ยวกับศาสนา[Lex2]
 • (รีลิจ'เจิส) adj. เคร่งศาสนา,เลื่อมใสในศาสนา,ออกบวช,n. นักบวช,นักพรต,สมาชิกของนิกายศาสนาหนึ่ง ###SW. religiousness n. ###S. devout,pious,faithful [Hope]
 • (adj) เคร่งศาสนา,เกี่ยวกับศาสนา,เลื่อมใส [Nontri]
 • /R IH0 L IH1 JH AH0 S/ [CMU]
 • /R IY0 L IH1 JH AH0 S/ [CMU]
 • (n) /r'ɪl'ɪʤəs/ [OALD]
requirements
 • /R IH0 K W AY1 R M AH0 N T S/ [CMU]
 • (n) /r'ɪkw'aɪəmənts/ [OALD]
  [requirement]
 • สิ่งจำเป็น: สิ่งสำคัญ, สิ่งที่ต้องการ [Lex2]
 • ความต้องการ: ความประสงค์, ความปรารถนา [Lex2]
 • (รีไคว'เออะเมินทฺ) n. ความต้องการ,ความประสงค์,การเรียกร้อง,สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่เรียกร้อง,สิ่งจำเป็น ###S. necessity,requisite [Hope]
 • (n) ข้อกำหนด,ความต้องการ,ความจำเป็น,ข้อบังคับ,การเรียกร้อง [Nontri]
 • /R IH0 K W AY1 R M AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /r'ɪkw'aɪəmənt/ [OALD]
take
 • เอาไป: เอา [Lex2]
 • ยึด: เอาไปโดยใช้กำลัง [Lex2]
 • ควบคุมตัว[Lex2]
 • ถือ: จับ [Lex2]
 • ชนะ: พิชิต [Lex2]
 • เลือก: ซื้อ, เช่า [Lex2]
 • นำมา: ได้มา, ได้ [Lex2]
 • พาไป: นำไป [Lex2]
 • ทาน: กิน, ดื่ม, ดูด, รับประทาน [Lex2]
 • เข้าใจ: ตีความ [Lex2]
 • ใช้: ใช้เวลา [Lex2]
 • ยอมรับ: อนุมัติ [Lex2]
 • เรียน: เรียนรู้ [Lex2]
 • เดินทางโดย: โดยสารด้วย [Lex2]
 • ทำ: ปฏิบัติ, จัดการ [Lex2]
 • ได้รับ (ตำแหน่ง): ประสบความสำเร็จ, ทำงานสำเร็จ [Lex2]
 • วัดความถูกต้องของบางสิ่งด้วยเครื่องมือ: วัดอุณหภูมิ [Lex2]
 • จดบันทึก: จด [Lex2]
 • ถ่ายหนัง: ถ่ายภาพ [Lex2]
 • ขึ้นรถ: ลงเรือ [Lex2]
 • คัดลอก[Lex2]
 • ต้องการ[Lex2]
 • เจ็บป่วย[Lex2]
 • โกง[Lex2]
 • ร่วมประเวณี[Lex2]
 • การถ่ายภาพยนตร์ในแต่ละครั้ง: ช่วงตอนของละคร [Lex2]
 • (เทค) {took,taken,taking,takes} vt.,vi.,n. (การ) เอา,เอามา,หยิบ,จับ,ยึด,นำ,ได้,ได้มา,พา,จัด,ใช้,จด,มีผล,ครอบครอง,อุทิศตัว,ไป,ไปยัง,กลายเป็น,สิ่งที่ถูกเอาไป (ทำไป,หยิบไป) ###SW. takable adj. takeable adj. taker n. -Phr. (take after คล้าย) - [Hope]
 • (vt) จับ,กิน,หยิบ,เอา,ดื่ม,นึก,ได้รับ,ทำให้หลงใหล [Nontri]
 • /T EY1 K/ [CMU]
 • (v) /t'ɛɪk/ [OALD]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
pick
 • เด็ด (ผลไม้, ดอกไม้): เก็บ (ผลไม้, ดอกไม้) [Lex2]
 • เลือก: คัด, สรร [Lex2]
 • จิก (ไก่, นก): ตอด (ไก่, นก) [Lex2]
 • แคะ (ฟัน, จมูก)[Lex2]
 • หาเรื่อง[Lex2]
 • ขุด: เจาะ, แทะ [Lex2]
 • การเก็บ: การเด็ด, การเก็บเกี่ยว [Lex2]
 • การเลือก: การเลือกสรร, การคัด, การคัดสรร [Lex2]
 • สิ่งที่คัดหรือเลือกมาอย่างดีที่สุด: ่ส่วนสำคัญ, ส่วนที่ดีที่สุด [Lex2]
 • พลั่ว[Lex2]
 • เครื่องแคะ: เครื่องแงะ [Lex2]
 • (พิค) vt. เลือก,สรร,คัด,หยิบ,จับ,แคะ,ขุด,เลาะ,แทะ,เจาะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ถอน (ขน) ,ฉกฉวย,ดึงออก,หาเหตุ,หาเรื่อง,ดีด (สายพิณ,สายกีตาร์และอื่น ๆ) vi. ขุด,เลาะ,แทะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ล้วงกระเป๋า,ขโมย,คัด,เลือก n. การเลือก -Phr. (pick on วิจารณ์กล่าวหา) [Hope]
 • (n) เสียม,อีเต้อ,จอบ,เครื่องจิ้ม [Nontri]
 • /P IH1 K/ [CMU]
 • (v) /p'ɪk/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top