ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

The ( DH AH0) sky ( S K AY1) lightened ( L AY1 T AH0 N D) as ( AE1 Z) it ( IH1 T) stopped ( S T AA1 P T) raining ( R EY1 N IH0 NG).

 


  

 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
sky
 • ท้องฟ้า[Lex2]
 • ตีหรือโยนให้สูง[Lex2]
 • (สคาย) n. ท้องฟ้า,ทางฟ้าเบื้องบน,สวรรค์,แดนสุขาวดี, -Phr. (out of a clear (blue) sky โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าฉับพลัน) [Hope]
 • (n) ฟากฟ้า,ท้องฟ้า,นภากาศ [Nontri]
 • /S K AY1/ [CMU]
 • (v) /sk'aɪ/ [OALD]
lightened
 • /L AY1 T AH0 N D/ [CMU]
 • (v) /l'aɪtnd/ [OALD]
  [lighten]
 • ทำให้สว่าง: ส่องแสงสว่าง [Lex2]
 • สว่างขึ้น[Lex2]
 • ทำให้เบาลง[Lex2]
 • เบาลง[Lex2]
 • (ไล'เทิน) vi.,vt. (ทำให้) เบาขึ้น,จางขึ้น,สว่างขึ้น,โล่งอก,เบิกบาน,ลดลง,ลดหย่อน,เบาขึ้น,ง่ายขึ้น,แวววับ,สว่าง,รู้,แวววับ ###SW. lightener n. ดูlighten ###S. brighten [Hope]
 • (vi) สว่างขึ้น,ร่าเริง,เบิกบาน,เบาขึ้น [Nontri]
 • /L AY1 T AH0 N/ [CMU]
 • (v) /l'aɪtn/ [OALD]
as
 • ขณะที่[Lex2]
 • ดังที่: ตามที่ [Lex2]
 • ทั้งๆ ที่[Lex2]
 • เท่ากันกับ: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน [Lex2]
 • เนื่องจาก: เพราะว่า [Lex2]
 • ในฐานะ: ในตำแหน่ง, ในบทบาท [Lex2]
 • อย่างเท่าๆ กัน: อย่างพอๆ กัน [Lex2]
 • (แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่ [Hope]
 • (adv) เท่ากับ,ราวกับ,เช่นกัน [Nontri]
 • (con) เพราะ,เนื่องจาก,ราวกับ,ดังที่,ในขณะที่ [Nontri]
 • /AE1 Z/ [CMU]
 • /EH1 Z/ [CMU]
 • (cc) /æz/ [OALD]
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
stopped
 • /S T AA1 P T/ [CMU]
 • (v) /st'ɒpt/ [OALD]
  [stop]
 • หยุด: ยุติ, เลิก [Lex2]
 • ระงับ: ยั้ง, ยับยั้ง, ป้องกัน [Lex2]
 • ปิดกั้น: อุด, จุก, ปิด [Lex2]
 • การหยุด: การยุติ, การเลิก [Lex2]
 • การแวะพัก: การแวะ, การพัก, การค้าง [Lex2]
 • ป้ายหยุดรถประจำทางหรือรถไฟ: สถานีรถประจำทาง, สถานีรถไฟ [Lex2]
 • สิ่งกีดขวาง[Lex2]
 • ที่ปิด: ฝาปิด, จุก, ฝา [Lex2]
 • (สทอพ) vt.,vi.,n. (การ) หยุด,ห้าม,ยับยั้ง,ยุติ,จอด,เลิก,ขัดขวาง,ป้องกัน,ตัดขาด,อุด,จุก,ปิด,พัก, (มวย) ชนะน็อคเอ๊าท์,หรี่แสง,หยุดชำระ,ใส่จุด,ใส่เครื่องหมาย '.',จุก,ที่อุด,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,อุปกรณ์หยุดการเคลื่อนที่,การยุติการชำระ,สลักเสียงหีบเพลง,เครื่องอุด, [Hope]
 • (n) เครื่องกั้น,การหยุด,การยุติ,การเลิก,อุปสรรค,การยับยั้ง,การจอด [Nontri]
 • (vi) ยุติ,หยุด,เลิก,พักไว้ [Nontri]
 • /S T AA1 P/ [CMU]
 • (v) /st'ɒp/ [OALD]
raining
 • /R EY1 N IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /r'ɛɪnɪŋ/ [OALD]
  [rain]
 • ฝน: น้ำฝน [Lex2]
 • ฤดูฝน: หน้าฝน [Lex2]
 • ฝนตก[Lex2]
 • ตกลงมาเหมือนฝนเท: ไหลหลั่งราวกับฝน, ตกลงมาราวกับห่าฝน [Lex2]
 • (เรน) n. ฝน,น้ำฝน vi. ฝนตก,ตกลงมาคล้ายฝน. vt. ส่งลงมา,ทำให้ตกลงมาเป็นจำนวนมาก,ให้อย่างมากมาย,เสนอให้อย่างมากมาย, -Phr. (rain cats and dogs ฝนตกลงมาอย่างหนักหรือไม่ขาดสาย) ###SW. rains n. ฤดูฝน,หน้าฝน,การหลั่งไหลลงมาอย่างแรง [Hope]
 • (n) ฝน [Nontri]
 • (vi) โปรยปราย,ฝนตก [Nontri]
 • /R EY1 N/ [CMU]
 • (v) /r'ɛɪn/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top