ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

And ( AH0 N D) did ( D IH1 D) you ( Y UW1) keep ( K IY1 P) Ms ( M IH1 Z). Vargas ( V AA1 R G AH0 S) in ( IH0 N) the ( DH AH0) loop ( L UW1 P) - during ( D UH1 R IH0 NG) the ( DH AH0) app ( AE1 P) negotiations ( N AH0 G OW2 SH IY0 EY1 SH AH0 N Z)?

 


  

 
And
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
did
 • กริยาช่อง 2 ของกริยา do: ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ [Lex2]
 • (ดิด) v. อดีตกาลของdo [Hope]
 • (vt) pt ของ do [Nontri]
 • /D IH1 D/ [CMU]
 • /D IH0 D/ [CMU]
 • (v) /dɪd/ [OALD]
  [do]
 • จัดการ: กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, เตรียม [Lex2]
 • เดินทาง: วิ่ง [Lex2]
 • พอเพียง: เหมาะสมกัน [Lex2]
 • มีพอเพียง: เหมาะสม [Lex2]
 • ลงโทษ[Lex2]
 • เลียนแบบ[Lex2]
 • แวะเยี่ยม: แวะเที่ยว [Lex2]
 • ศึกษา: ทำงาน, เรียนรู้ [Lex2]
 • เสพยา[Lex2]
 • (ดู) {did,done,does} vt. ทำ,กระทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,แสดงท่า,ว่าด้วยvi. ทำ,กระทำ n. การกระทำ [Hope]
 • (vt) กระทำ,ทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,ก่อให้เกิด,แสดงท่า,มีอาการ [Nontri]
 • /D UW1/ [CMU]
 • (n) /d'ɒu/ [OALD]
 • (v) /duː/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
keep
 • เก็บ: เก็บรักษา, เก็บไว้, สงวนไว้, รักษา, พยุง, ประคอง [Lex2]
 • ควบคุม: คุม [Lex2]
 • ทำเรื่อยไป: ดำเนินต่อไป, ดำเนินเรื่อยไป [Lex2]
 • ป้องกัน[Lex2]
 • เลี้ยงดู: เลี้ยง, ดูแล [Lex2]
 • อาหารและที่พัก: ปัจจัยสี่ [Lex2]
 • (คีพ) {kept,kept,keeping,keeps} v. เก็บ,สงวนไว้,กักขัง,ป้องกันรักษา,หน่วงเหนี่ยว,ธำรงไว้,ผดุงไว้,กักตัว,ดำเนินกิจการ,ยังคงเป็นอยู่ การรักษาไว้,การสนับสนุน,ตัวตึกที่แข็งแรงที่สุดของปราสาทสมัยกลาง,ส่วนที่แข็งแกร่ง แน่นหนาที่สุด,คุก. -Phr. (forkeeps ด้วยควา [Hope]
 • (vt) เก็บ,ดูแล,รักษา,เลี้ยง,ระวัง,กักขัง [Nontri]
 • /K IY1 P/ [CMU]
 • (v) /k'iːp/ [OALD]
Ms
 • คำเรียกผู้หญิง (ใช้ได้ทั้งหญิงแต่งงานแล้วและยังไม่ได้แต่ง)[Lex2]
 • (มิซ) n. คำนำหน้าชื่อหรือตำแหน่งของผู้หญิงโดยไม่ได้แสดงว่าเป็นหญิงที่แต่งงานแล้วหรือยัง [Hope]
 • /M IH1 Z/ [CMU]
 • (n) /m'ænjəskrɪpt/ [OALD]
 • (n) /m'ɪz/ [OALD]
Vargas
 • /V AA1 R G AH0 S/ [CMU]
in
 • ใน: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน [Lex2]
 • ใน: ภายใน, ข้างใน [Lex2]
 • ใน: ข้างใน [Lex2]
 • ไม่[Lex2]
 • |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้ [LongdoDE]
 • |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel) [LongdoDE]
 • กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม [LongdoDE]
 • (อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. ###SW. in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj. [Hope]
 • (adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน [Nontri]
 • (pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง [Nontri]
 • /IH0 N/ [CMU]
 • /IH1 N/ [CMU]
 • (n) /ɪn/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
loop
 • การตีลังกา (การบิน)[Lex2]
 • เคลื่อนที่เป็นรูปวงแหวน[Lex2]
 • ตีลังกา (เครื่องบิน)[Lex2]
 • ทางรถไฟที่ทำเป็นวงสำหรับเลี้ยวกลับ[Lex2]
 • ทำให้เคลื่อนที่เป็นรูปวงแหวน[Lex2]
 • ทำให้เป็นห่วง: ผูกเป็นห่วง [Lex2]
 • ผูกเป็นห่วง: กลายเป็นห่วง [Lex2]
 • รูกำแพง[Lex2]
 • วงจรปิด (กระแสไฟฟ้า)[Lex2]
 • เส้นหรือรูปร่างที่มีลักษณะเป็นวงกลม[Lex2]
 • ห่วง: บ่วง, ขมวด [Lex2]
 • ห่วงคุมกำเนิดที่ใส่เข้าไปในช่องคลอด[Lex2]
 • (ลูพ) n. ห่วง,ขมวด,วง,บ่วง,รูห่วง,การตีลังกา,วงจรปิดของไฟฟ้าหรือแม่เหล็ก,ทางวงแหวน,ทางหลบรถ,เส้นกลับ,การกลับ,รูกำแพง,รูเล็ก ๆ หรือแคบ ๆ vt. กลายเป็นห่วง,ทำเป็นห่วง,ทำให้เคลื่อนที่เป็นรูปวงแหวน. vi. ทำให้เป็นห่วง,กลายเป็นห่วง -Phr. (the Loop ย่านธุรกิจในกรุงชิคาโก,ห่วงคุมกำเนิดที่ใช้ใส่เข่าไปในช่องคลอด [Hope]
 • (n) รูปบ่วง,ห่วง,วง,ขมวด [Nontri]
 • (vt) ทำเป็นบ่วง,ผูกห่วง,เวียน,ทำเป็นวง [Nontri]
 • /L UW1 P/ [CMU]
 • (v) /l'uːp/ [OALD]
during
 • ในระหว่าง[Lex2]
 • (เดียว'ริง) prep. ระหว่างเวลา,ในระหว่าง [Hope]
 • (pre) ระหว่าง,ในระหว่าง [Nontri]
 • /D UH1 R IH0 NG/ [CMU]
 • /D Y UH1 R IH0 NG/ [CMU]
 • (in) /dj'uəʳrɪŋ/ [OALD]
app
 • โปรแกรมใช้งาน: ซอฟแวร์ [Lex2]
 • /AE1 P/ [CMU]
negotiations
 • /N AH0 G OW2 SH IY0 EY1 SH AH0 N Z/ [CMU]
 • /N IH0 G OW2 SH IY0 EY1 SH AH0 N Z/ [CMU]
 • (n) /n'ɪgˌɒuʃɪ'ɛɪʃənz/ [OALD]
  [negotiation]
 • การเจรจาต่อรอง: การต่อรอง [Lex2]
 • (นิโกชิเอ' เชิน) n. การเจรจา ###S. mediation [Hope]
 • (n) การเจรจา,การประชุม,การซื้อขาย [Nontri]
 • /N IH0 G OW2 SH IY0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /n'ɪgˌɒuʃɪ'ɛɪʃən/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top