ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

"Dawn ( D AO1 N) Schweitzer ( SH W AY1 T S ER0) คือนังอ้วนเวอร์จิ้น" ก็จริงครึ่งหนึ่ง

 


  

  คือนังอ้วนเวอร์จิ้นก็จริงครึ่งหนึ่ง
Dawn
  • การเริ่มขึ้น: การเริ่มปรากฏขึ้น, การเริ่มต้น [Lex2]
  • รุ่งอรุณ: เช้าตรู่, เช้ามืด, รุ่งเช้า, อรุโณทัย [Lex2]
  • เริ่มขึ้น: ปรากฏขึ้น, เริ่มต้น [Lex2]
  • (ดอน) {dawned,dawning,dawns} n. อรุณ,รุ่งอรุณ,การเริ่มต้น,การเริ่มปรากฎขึ้น,การเข้าใจอย่างกะทันหัน vi. เริ่มทอแสง,เริ่มมองเห็นได้,เริ่มปรากฎขึ้นในใจครั้งแรก -S.beginning [Hope]
  • (n) รุ่งเช้า,รุ่งอรุณ,รุ่งแจ้ง,สว่าง [Nontri]
  • (vi) พระอาทิตย์ขึ้น,(ตะวัน)ทอแสง,เริ่มสว่าง [Nontri]
  • /D AO1 N/ [CMU]
  • (n) /d'ɔːn/ [OALD]
  • (v) /d'ɔːn/ [OALD]
Schweitzer
  • /SH W AY1 T S ER0/ [CMU]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top