Search result for

-stolen-

S T OW1 L AH0 N   
31 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stolen, *stolen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stolen[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ steal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stolen(สโท'เลิน) vi,vt. กริยาช่อง 3 ของ steal

English-Thai: Nontri Dictionary
stolen(vt) pp ของ steal

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wake at the crack of dawn, stumble over each other in search of goods stolen in the night.เพื่อที่จะต้องตื่นก่อนฟ้าสาง เดินเปะปะกันวุ่นวาย เพื่อตามหาของที่ถูกขโมยไปเมื่อคืน Night and Fog (1956)
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting prostitution kidnapping extortion receiving stolen goods selling stolen goods passing counterfeit money and contrary to the laws of this state the condemned is guilty of using.......เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Gripweed, have you stolen the roller?กริปวีด มีคุณถูกขโมยลูกกลิ้ง? How I Won the War (1967)
A Pursuit Special has been stolen.การแสวงหาพิเศษได้ถูกขโมย ไป Mad Max (1979)
I will not take your filthy, stolen money!ฉันจะไม่รับเงินจากขโมยอย่างคุณ The Blues Brothers (1980)
What exactly was it they say was stolen?ว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขากล่าวว่ามันถูกขโมย? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Isn't that a stolen lunch pail in your hand?แล้วไอ้อาหารกลางวันที่แกขโมยมาล่ะ? Return to Oz (1985)
You believe that I have stolen something, Dorothy, and you want me to give it back?เธอคิดว่าฉันเอาบางสิ่งมาจากเธอ ดอโรธี และเธออยากให้ฉันคืนใช่ไหม? Return to Oz (1985)
I have fought my way to the castle beyond the Goblin City... to take back the child that you have stolen.ข้าต่อสู้หาหนทาง มุ่งสู่ดินแดนแห่งปิศาจ เพื่อตามหาเด็กน้อยที่ท่านพรากจากไป Labyrinth (1986)
I have fought my way here to the castle... beyond the Goblin City... to take back the child... that you have stolen.ฉันได้ต่อสู้มาตลอดทาง จนถึงปราสาทแห่งนี้ ผ่านปีศาจทั้งหลาย เพื่อมารับเด็ก Labyrinth (1986)
I fought my way here to the castle... beyond the Goblin City... to take back the child that you have stolen."ข้าได้ต่อสู้ มาจนถึงปราสาทแห่งนี้ ผ่านเมืองแห่งปิศาจ เพื่อมารับเด็กที่ท่านขโมยมากลับไป Labyrinth (1986)
Moe Pressman's wallet was stolen when he was playing pinochle last night.โม เพรซแมน ถูกล้วงกระเป๋าสตังค์ ตอนที่เขาเล่นไพ่เมื่อคืน Dirty Dancing (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stolenAdvance to third on a stolen base.
stolenAll of the money in the cupboard was stolen.
stolenA number of books were stolen.
stolenHe accused me of having stolen his watch.
stolenHe admitted that he had stolen the treasure.
stolenHe denied having stolen the money.
stolenHe had his car stolen in broad daylight.
stolenHe had his car stolen in that parking lot.
stolenHe had his car stolen last night.
stolenHe had his car stolen yesterday.
stolenHe had his wallet stolen.
stolenHe is alleged to have stolen the jewelry.

CMU English Pronouncing Dictionary
STOLEN    S T OW1 L AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stolen    (v) stˈoulən (s t ou1 l @ n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Steal \Steal\ (st[=e]l), v. t. [imp. {Stole} (st[=o]l); p. p.
   {Stolen} (st[=o]"l'n); p. pr. & vb. n. {Stealing}.] [OE.
   stelen, AS. stelan; akin to OFries. stela, D. stelen, OHG.
   stelan, G. stehlen, Icel. stela, SW. stj[aum]la, Dan.
   stiaele, Goth. stilan.]
   1. To take, and carry away, feloniously; to take without
    right or leave, and with intent to keep wrongfully; as, to
    steal the personal goods of another.
    [1913 Webster]
 
       Maugre thy heed, thou must for indigence
       Or steal, or beg, or borrow, thy dispense.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The man who stole a goose and gave away the giblets
       in alms.               --G. Eliot.
    [1913 Webster]
 
   2. To withdraw or convey clandestinely (reflexive); hence, to
    creep furtively, or to insinuate.
    [1913 Webster]
 
       They could insinuate and steal themselves under the
       same by their humble carriage and submission.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       He will steal himself into a man's favor. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To gain by insinuating arts or covert means.
    [1913 Webster]
 
       So Absalom stole the hearts of the men of Israel.
                          --2 Sam. xv.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   4. To get into one's power gradually and by imperceptible
    degrees; to take possession of by a gradual and
    imperceptible appropriation; -- with away.
    [1913 Webster]
 
       Variety of objects has a tendency to steal away the
       mind from its steady pursuit of any subject. --I.
                          Watts.
    [1913 Webster]
 
   5. To accomplish in a concealed or unobserved manner; to try
    to carry out secretly; as, to steal a look.
    [1913 Webster]
 
       Always, when thou changest thine opinion or course,
       profess it plainly, . . . and do not think to steal
       it.                  --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   {To steal a march}, to march in a covert way; to gain an
    advantage unobserved; -- formerly followed by of, but now
    by on or upon, and sometimes by over; as, to steal a march
    upon one's political rivals.
    [1913 Webster]
 
       She yesterday wanted to steal a march of poor Liddy.
                          --Smollett.
    [1913 Webster]
 
       Fifty thousand men can not easily steal a march over
       the sea.               --Walpole.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To filch; pilfer; purloin; thieve.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stolen \Stol"en\,
   p. p. of {Steal}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top