ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zygoma

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zygoma-, *zygoma*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
zygoma๑. ส่วนยื่นกระดูกขมับจดกระดูกโหนกแก้ม [มีความหมายเหมือนกับ bone, zygomatic process of temporal]๒. โค้งกระดูกโหนกแก้ม [มีความหมายเหมือนกับ arch, zygomatic]๓. กระดูกโหนกแก้ม [มีความหมายเหมือนกับ bone, cheek; bone, zygomatic; jugum; mala] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zygomatic archโค้งกระดูกโหนกแก้ม [มีความหมายเหมือนกับ zygoma ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zygomatic bone; bone, cheek; jugum; malaกระดูกโหนกแก้ม [มีความหมายเหมือนกับ zygoma ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zygomatic process of maxillaส่วนยื่นขากรรไกรบนจดกระดูกโหนกแก้ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
zygomatic process of temporal boneส่วนยื่นกระดูกขมับจดกระดูกโหนกแก้ม [มีความหมายเหมือนกับ zygoma ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At the nasal and the zygomatic.ที่จมูก และโหนกแก้ม The Dwarf in the Dirt (2009)
This also explains why his zygomatic and maxilla are shattered.แบบนี้ยังอธิบายได้ด้วยว่า ทำไมกระดูกเป้าตาและ ขากรรไกรบนของเขา ถึงได้แตกละเอียด The Couple in the Cave (2010)
I should take the pieces of this frontal bone and zygomatic so they don't get scrambled in the procedure.ผมจะเอากระโหลกส่วนหน้า และโหนกแก้มไปก่อน มันจะได้ไม่ปะปนกัน The Bump in the Road (2012)
Probably with the lateral aspect of the super orbital margin and the zygomatic arch.บางทีอาจเกิดจาก ขอบเบ้าตาด้านบน และโค้งกระดูกโหนกแก้ม The Gunk in the Garage (2012)
Numerous deep incisions to the glabella, superorbital ridges, zygomatic arches...มีรอยตัดลึกหลายรอย ที่บริเวณแสกหน้า แนวสันเหนือเบ้าตา กล้ามเนื้อโครงโหนกแก้ม The Method in the Madness (2012)
Severe chipping to the frontal, nasal and zygomatic bones prevents a complete facial reconstruction.การขูดอย่างรุนแรงที่โพรงจมูกส่วนหน้า และกระดูกโหนกแก้ม เป็นอุปสรรคต่อการจำลองหน้าขึ้นมาใหม่ The Method in the Madness (2012)
Okay, fracture lines from the obscured region and onto the zygomatic, indicative of a perimortem trauma to the facial bones.รอยแตกร้าว จากส่วนที่มองไม่เห็นถึงโหนกแก้ม ชี้ให้เห็นการบาดเจ็บอย่างรุนแรงของกระดูกหน้า The But in the Joke (2012)
No, the fracture lines on the zygomatic bones indicate the trauma was sustained around time of death.ไม่ใช่ รอยแตกที่กระดูกโหนกแก้ม แสดงให้เห็นว่ามันเกิด ช่วงเวลาเดียวกับที่เสียชีวิต The But in the Joke (2012)
Um, fracturing to the dentition, mandible, maxilla, and zygomatic bones.เอ่อ ทำให้ส่วนชุดฟัน ขากรรไกลล่างและบน The But in the Joke (2012)
Engages the zygomaticus major and the risorius muscle.กล้ามเนื้อไซโกมาติคัส เมเจอร์ ทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อแสยะยิ้ม We Are Family (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดูกแก้ม[n. exp.] (kradūk kaēm) EN: zygomatic bone   FR: arcade zygomatique [f]
กระดูกโหนกแก้ม[n. exp.] (kradūk nōk kaēm) EN: zygomatic bone   FR: arcade zygomatique [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
颧骨[quán gǔ, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨˇ, / ] zygomatic bone (cheek bone), #34,348 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
頬骨[ほおぼね;きょうこつ;ほほぼね;つらぼね, hoobone ; kyoukotsu ; hohobone ; tsurabone] (n,adj-no) cheekbones; zygomatic bone; malar bone [Add to Longdo]
顴骨[けんこつ;かんこつ, kenkotsu ; kankotsu] (n) (obsc) (See 頬骨) cheekbone; zygomatic bone; malar bone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zygoma \Zy*go"ma\, n. [NL., fr. Gr. ?, fr. ? to yoke, zygo`n a
   yoke.] (Anat.)
   (a) The jugal, malar, or cheek bone.
   (b) The zygomatic process of the temporal bone.
   (c) The whole zygomatic arch.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 zygoma
   n 1: the slender arch formed by the temporal process of the
      cheekbone that bridges to the zygomatic process of the
      temporal bone [syn: {zygoma}, {zygomatic arch}, {arcus
      zygomaticus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top