Search result for

zweigt

(63 entries)
(0.0943 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zweigt-, *zweigt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zweigt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zweigt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's skimming off the top.Er zweigt Geld ab. Gloria (1980)
He's been skimming off the top and now the kids are marked.Er zweigte Geld ab und jetzt sind die Kinder dran. Gloria (1980)
Oh, my poor thing! We just had a wedding, I saved all this for you.Ich habe was abgezweigt von der Hochzeitssuppe. Stane se zítra (1983)
See, the highway splits right outside of town, it goes off...Die Autobahn verzweigt sich direkt vor der Stadt, sie geht... Twilight Zone: The Movie (1983)
Mr. Lombard thinks you got six. Now, if my arithmetic is correct, you got some serious, serious problems.Weil ich glaube, dass Lombards Gesprächsthema... die 2000 $ sein werden, die Sie von den heutigen Einnahmen abgezweigt haben. One Eyed Jack (1984)
Since 1976 the top purification center has worked flawlessly pumping millions of gallons of water a minute through an intricate maze of chlorinators and detoxification units.Seit 1976 funktionierte die Kläranlage reibungslos und Millionen Gallonen Wasser pro Minute wurden durch ein verzweigtes Labyrinth von Chlor- und Entgiftungsanlagen gepumpt. It's in the Water (1986)
Carlos' strength... ... liesinhisfar reach of information.Carlos' Stärke ist sein weit verzweigtes Netz von Helfern. The Bourne Identity (1988)
And sometimes I think some junkie nurse may be stepping on my medication.Und manchmal glaube ich, irgendeine Junkie-Schwester zweigt sich was ab. Drugstore Cowboy (1989)
I'm asking you to take an immediate vote to keep one billion francs from the construction of social housing.Ich möchte hier und jetzt beschließen, dass man vom Budget für Sozialwohnungen eine Summe von einer Milliarde abzweigtHiver 54, l'abbé Pierre (1989)
Every transaction, I kept a little.Habe von jeder Transaktion etwas abgezweigtLethal Weapon 2 (1989)
Power comes in from the street, branching off to here.Der Strom kommt von der Straße und wird hier abgezweigtPatriot Games (1992)
The Archers and the Mingotts were two of the sturdiest branches of New York's tangled family tree.Die Archers und die Mingotts waren zwei der kräftigsten Äste... des verzweigten Stammbaums von New York. The Age of Innocence (1993)
In the shade of the spreading cherry treesIm Schatten der weitverzweigten WeichseIbäume Mazeppa (1993)
Branching corridor, Captain.- Der Gang verzweigt sich, Captain. Brothers and Sisters (1993)
The plasma flow has been shunted to the aft conduit.Der Hauptplasmafluss wird in die Achterleitung abgezweigtStarship Mine (1993)
Lisa, the mob is working on getting your saxophone back... but we've also expanded into other important areas.Lisa, der Mob arbeitet an deinem Saxophon. Aber wir haben uns auch auf andere Gebiete verzweigtHomer the Vigilante (1994)
He reports the protein chains are the by-products of branched DNA.- Der Denker meint, die Eiweißketten... - ..stammen von verzweigter DNS. One Breath (1994)
- Branched DNA?- Verzweigter DNS? One Breath (1994)
It's possible branched DNA can be treated with designer antibiotics.Verzweigte DNS kann man eventuell behandeln. One Breath (1994)
My extensive business affairs demand it I must get marriedMeine weitverzweigten Geschäfte verlangen das ich werde heiraten Lulu (1996)
Ηe knows who took money from the disability fυnd.Er weiß, wer das Geld aus dem Invaliditätsfonds abzweigte. The Negotiator (1998)
At that level, you should pinch.Als Kleindealer zweigt man immer was ab. Go (1999)
"What a tangled web we weave."- Welch ein verzweigtes Netz wir spinnen. Fortress 2 (2000)
I always knew that you took "part" of the deliveries... and hid it in the well.Ich hab immer gewusst, dass du was für dich abgezweigt hast und im Brunnen versteckt hast. El mar (2000)
A silent partner and I recently found out he was skimming cash.Kürzlich stellte ich fest, dass das Schwein Bares abgezweigt hat. The Glass House (2001)
And I appreciate your assumption that there is an actual sexual human being underneath all Dr. Reed's deep-seated neuroses...Aber dass du mir weismachen willst, dass sich irgendwo hinter Dr. Reeds weit verzweigten Neurosen... ein normales sexuelles menschliches Wesen versteckt, Evolution (2001)
This leads to a network of caverns that extend for several hundred metres.Dieser Gang führt zu einem weit verzweigten Höhlensystem. Terra Nova (2001)
In approximately three metres, a tunnel will branch off to your left. Take it.Nach drei Metern in Richtung Westen zweigt scharf links ein Tunnel ab. Terra Nova (2001)
I padded your expense account for six months.Ich hab was von lhrem Spesenkonto abgezweigtMinority Report (2002)
He kept all his work hidden, working between cases, even on vacations.Anscheinend arbeitete er im Geheimen, zweigte Zeit von anderen Fällen ab,... They're Watching Us (2002)
-Did you get some for me?-Hast Du was für mich abgezweigtHalf Past Dead (2002)
Did parties within our government secretly divert funds for genetic experiments?Haben Regierungsmitglieder heimlich Gelder für genetische Experimente abgezweigtShe Ain't Heavy (2002)
From every point of entry... a wormhole branches into multiple parts.Von jedem Eintrittspunkt aus verzweigt sich ein Wurmloch in verschiedene Pfade. Unrealized Reality (2002)
At every point of entry... a wormhole branches into multiple paths...Von jedem Eintrittspunkt aus verzweigt sich ein Wurmloch in verschiedene Pfade. Unrealized Reality (2002)
Corrado Soprano is not some harmless old man... being persecuted by the government... but a ruthless and calculating mob boss... who controls a vast criminal enterprise.Corrado Soprano ist nicht irgendein harmloser, alter Mann, der von der Regierung verfolgt wird, sondern ein skrupelloser und berechnender Mafiaboss. Er kontrolliert ein weit verzweigtes kriminelles Unternehmen. Eloise (2002)
Someone's diverted our energy.Jemand hat unseren Strom abgezweigtThe Core (2003)
As you may all know, Patrick's estate was extensive and diversified.Wie Sie alle wissen, war Patricks Nachlass umfangreich und weit verzweigtFascination (2004)
Listen, I've heard that Mads misappropriated the trust's money.Ich habe gehört, Mads hätte einiges aus den Fondmitteln abgezweigtKing's Game (2004)
- Okay, I actually snagged us some caviar.- Ich hab eben Kaviar für uns abgezweigtBut Not as Cute as Pushkin (2004)
Their ties run deep. They seem to have infinite resources.Sie haben ein weit verzweigtes Netzwerk und unbegrenzte Mittel. Resurrection (2004)
Verily, this vichyssoise of verbiage veers most verbose.Diese Vichyssoise aus verschnörkelten Verbalitäten verzweigt sich etwas viel. V for Vendetta (2005)
Our bond was cut a long time ago. ♪ It is very painful to try and feel the things, Our bond was cut a long time ago.Unser Stamm hat sich so weit verzweigtNaruto the Movie 2: Legend of the Stone of Gelel (2005)
They know that there is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they better not speak above their breath when they speak in condemnation of it."Sie wissen, dass es eine Macht gibt, so organisiert, subtil, aufmerksam, verzweigt und allumfassend, dass sie besser nur flüstern, wenn sie ihre Stimme gegen sie richteten." Money as Debt (2006)
marriage, motherhood comma, help comma. must need..."Ehe, Bindestrich, und Mütterberatung, Komma, Bewährungshilfe, Komma, die man im Zimmer 112 der verzweigten Gänge einer Behörde... finden muss..." Requiem (2006)
He set up all these phoney investment firms, then just siphoned the money out. $80 million.Er hat Scheininvestmentfirmen gegründet und dann $80 Millionen abgezweigtLive Free or Die (2006)
But tom was skimming so crews goes to settle the books and kills tom.Aber Tom hat Geld für sich abgezweigt, deshalb zieht Crews los, um die Rechnung zu begleichen, und tötet ihn. Tear Asunder (2007)
Could be neurological, could be a complex partial seizure.Das könnte neurologisch sein, beispielsweise ein verzweigter einseitiger Anfall. Games (2007)
Any sign of a struggle, blood?- als Finanzberaterin Geld abgezweigt. - Anzeichen für einen Kampf? One Wrong Move (2007)
Okay, how about extensive mine shaft systems with cannibal bats underneath active volcanoes?Okay, wie wär's mit einer weitverzweigten Mine mit kannibalischen Fledermäusen My Name Is Bruce (2007)
The guy who funnels away a million and bawls like an evangelist when he's caught.Oh ja, bitte. Ein Typ, der sich eine Million abzweigt und losheult, wenn er erwischt wird? Lions for Lambs (2007)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antrag {m}; Anmeldung {f} | vorläufige Anmeldung | einen Antrag einreichen; eine Anmeldung einreichen | einen Antrag genehmigen | abgezweigte Anmeldung; abgetrennte Anmeldungapplication | provisional application | to file an application | to approve an application | divisional application [Add to Longdo]
Fluss {m} | Flüsse {pl} | rückgebaute Flüsse | staugeregelter Fluss | stauregulierter Fluss | verzweigter Flussriver | rivers | reconverted rivers | regulated river | impounded river | braided river [Add to Longdo]
abzweigen | abzweigend | abgezweigtto branch off | branching off | branched off [Add to Longdo]
verzweigen; verästeln | verzweigend; verästelnd | verzweigt; verästelt | verzweigt; verästelt | verzweigte; verästelteto ramify | ramifying | ramified | ramifies | ramified [Add to Longdo]
weitverzweigt {adj}widely ramified [Add to Longdo]
zweigte abbranched [Add to Longdo]
Schwarzscheitel-Zweigtimalie {f} [ornith.]Sooty-capped Babbler [Add to Longdo]
Graubrust-Zweigtimalie {f} [ornith.]Grey-breasted Babbler [Add to Longdo]
Rotstirn-Zweigtimalie {f} [ornith.]Scaly-crowned Babbler [Add to Longdo]
Bartstreif-Zweigtimalie {f} [ornith.]Moustached Tree Babbler [Add to Longdo]
Rotscheitel-Zweigtimalie {f} [ornith.]Rufous-crowned Tree Babbler [Add to Longdo]
Palawanzweigtimalie {f} [ornith.]Palawan Tree Babbler [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top