Search result for

wohlig

(47 entries)
(0.1497 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wohlig-, *wohlig*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wohlig มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wohlig*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But standing here among the people of Punxsutawney and basking in the warmth of their hearths and hearts I couldn't imagine a better fate than a long and lustrous winter.Aber wenn ich hier stehe, inmitten der Bürger von Punxsutawney und mich wohlig wärmen lasse von den Herdfeuern ihrer Herzen dann kann ich mir kein schöneres Schicksal vorstellen als einen langen und glitzernden Winter. Groundhog Day (1993)
Sort of makes you all warm and fuzzy inside, doesn't it?Er gibt einem dieses warme, wohlige Gefühl im Bauch, nicht wahr? A Bundy Thanksgiving (1996)
Jell-O makes him comfortable.Wackelpudding gibt ihm ein wohliges Gefühl. My Best Friend's Wedding (1997)
Gives me a little wriggle!Mich überkommt ein wohliger Schauer. Seeing Green (1999)
I feel all warm and fuzzy.Mir ist warm und wohligMagic Hour (2000)
Feels so good insideEs ist ein wohliges Gefühl im Innern Moulin Rouge! (2001)
She says it feels so good inside when you hold her and you touch her.Es sei ein wohliges Gefühl im Innern, sagt sie... wenn Sie sie berühren... und in den Armen halten. Moulin Rouge! (2001)
Feels so good insideEs ist ein wohliges Gefühl im Innern Moulin Rouge! (2001)
Still listening to my voice, keep going, and the farther you go, the more comfortable you feel.Höre weiter auf meine Stimme, gehe weiter, und je weiter du gehst, desto wohliger wird es. A Broken Heart (2001)
Completely safe and comfortable.Völlig sicher... ..und wohligA Broken Heart (2001)
I had the pleasure moment, and the blissful calm that comes right after it.Der Lustmoment hat sich eingestellt, und die wohlige Ruhe danach. The Gift (2001)
The same way here -- they're satisfied, it's nice, they remember the warm feelings of playing and getting the toy, being with mom and dad.Sie erinnern sich an das wohlige Gefühl zu spielen, Spielsachen zu bekommen und mit den Eltern zusammen zu sein. Die Strategie funktioniert. Super Size Me (2004)
Rebecca: "You will experience the tingling sensation "as the fatty acids and fruit enzymes replenish the nutrients in your skin."Sie erleben eine wohlige Sensation wenn die Fettsäuren und Fruchtenzyme die Nährstoffe in Ihrer Haut auffüllen. Dirty Love (2005)
The rabbits travel through the woods to the well-appointed burrow of their cousins where a warm fire is waiting for them.Die Hasen kommen im komfortablen Bau ihrer Cousins an. Ein wohliges Feuer erwartet sie. Miss Potter (2006)
Well, I kind of feel good.Was für ein angenehmes, wohliges Gefühl... Summer Days with Coo (2007)
And if it's the right name I'm gonna send you home warm and dry in a fresh set of clothes.Und wenn's der richtige Name ist, schick ich dich nach Hause, wohlig warm und in trockenen Sachen. RocknRolla (2008)
But my happiness would quickly fade, due to a feeling I could not yet name:. "Guilt".Leider verschwand dieses wohlige Gefühl schnell, verdrängt von etwas Anderem, dessen Namen ich noch nicht kannte: dem Schuldgefühl. De l'autre côté du lit (2008)
You have slumbered Upon yourself All your life.Du hast wohlig geschlummert dein ganzes Leben lang. Leaves of Grass (2009)
Ahh.Wohliges Seufzen. The Answer Man (2009)
All the things you probably hate about traveling, the recycled air, the artificial lighting, the digital juice dispensers, the cheap sushi, are warm reminders that I'm home.All die Dinge, die Sie wahrscheinlich am Reisen hassen die klimatisierte Luft, das künstliche Licht, die Saftautomaten das billige Sushi geben mir das wohlige Gefühl zu Hause zu sein. Up in the Air (2009)
What a great night!(Stöhnt wohlig) Mann, war das eine geile Nacht! Rabbit Without Ears 2 (2009)
Good and tired.- Was für eine wohlige Müdigkeit. So Hard to Forget (2010)
No, it makes me feel all warm and post-racial fuzzy.Nein, es gibt mir immer ein post-rassisch-wohlig, warmes Gefühl. Silly Season (2011)
- (Snug small lute)- (Wohlige kleine Laute) Kokowääh (2011)
Right now I'm debating which bad idea I should pretend is a good idea and force everybody to implement.In mir steigt eine wohlige Wärme auf. Im Augenblick erörtere ich, bei welcher schlechten Idee... ich so tun soll, als ob es eine gute Idee ist, und jeden zum Mitmachen zwingen soll. The Fix (2011)
What would you say if I told you you projected a warm fuzzy aura that I can sense?- Was würdest du sagen, wenn ich dir sage, dass du einen wohlig warmen Duft projizierst, - den ich wittern kann? Begin the Begin (2011)
Fits every inch its silhouette... Which means total comfort, and sleep for granted.Schmiegt sich an Ihre Formen an, was wohligen Schlaf bedeutet. Le grand soir (2012)
When I say a Pinot Noir tastes luxuriously earthy with a hint of rhubarb, I'm not faking it.Wenn ich sage, ein Pinot Noir schmeckt wohlig erdig, mit einer Spur Rhabarber, meine ich das auch so. The Final Page: Part One (2012)
It's the warm fuzzy feeling of the home under it.Es ist das wohlig warmes Gefuehl von zu Hause unter ihm. Paranoia (2013)
And then you will get a sense of well-being.Dann macht sich ein wohliges Gefühl breit. Side Effects (2013)
So what, he's conducting a huge naval operation just for a warm fuzzy?Also leiert er eine riesige Seeoperation an, nur für ein wohlig warmes Gefühl? Sea Tunt: Part 1 (2013)
(Pleasant moaning)(wohliges Stöhnen) Der kleine Drache Kokosnuss (2014)
Well, they should get their asses out of that toasty-warm Beamer and get to work helping us unbury it.Na dann sollten sie ihre Hintern aus dem wohlig-warmen Beamer bewegen... und uns dabei helfen, es auszugraben. Till Death Do Us Part (2014)
If it makes everyone feel warm and cozy the Aegis is welcome to follow us.Wenn es Ihnen allen ein wohliges Gefühl gibt, kann die Ägis uns gern begleiten. Jupiter Ascending (2015)
Tell me, is the duke's fat arse as comforting as a woman's cunny?Ist der fette Arsch des Herzogs so wohlig wie die Fotze einer Frau? By the Pricking of My Thumbs (2015)
That... It just makes me feel so warm and tingly inside.Ich fühle mich nur so warm und wohlig deswegen. Ghostbusters (2016)
I'm warm and fuzzy all over.Ich fühle mich ganz warm und wohligThe Wish (2016)
(SIGHING)(schmatzt) (seufzt wohligThe Wild Life (2016)
Your prayer implied that I'd be... joining the team, but I'm just not feeling the warm and fuzzy here.Deine Gebete implizierten, dass ich... dem Team beigetreten bin, aber ich habe nicht dieses wohlig warme Gefühl hier. Hell's Angel (2016)
Only in war do they feel the warm glow of other people's attention.Nur im Krieg spüren sie die wohlige Wärme der Aufmerksamkeit anderer Leute. War Machine (2017)
She wants to imbue people with a sense of wellbeing, empowerment and sort of gentle joyfulness.Sie möchte den Menschen ein Gefühl von wohliger Befähigung geben. Von sanfter Fröhlichkeit. Ilse Crawford: Interior Design (2017)
Give me your hand, ah, it's soft and hot, and it feels pleasant.Gib deine Hand, ah, sie ist weich und warm, und wohlig fühlt sie sich an. Die Gezeichneten (1922)
It's so... comforting.Das ist so wohligA Streetcar Named Desire (1951)
Now I've surly "tagit tabberas" on the herring salad.Wohliges Stöhnen (Mann) Nichts von dem guten Essen lass ich zurück. Emil i Lönneberga (1971)
Now, suppose I were to borrow 1000 kroner today... and you were to fritter it away over Christmas... and then, suppose, on New Year's Eve... a tile were to fall off the roof, Iand on my head and kill me--(Wohlig) Hm. A Doll's House (1973)
You are one of my husband's employees, after all.* Sie atmet wohlig aus. * A Doll's House (1973)
Suddenly I felt something warm inside me.Es war fantastisch. Ich fühlte eine wohlige Wärme in mir aufsteigen. House of 1000 Pleasures (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top