Search result for

wogs

(98 entries)
(0.1652 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wogs-, *wogs*, wog
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wogs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wogs*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wog[N] คนอาหรับ (ใช้คำนี้เพื่อแสดงความเกลียดชังหรือรังเกียจ), See also: (คำหยาบ) (คำสแลง), Syn. Western Oriental Gentleman
polliwog[N] ลูกกบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
golliwogg(โกล'ลิวอก) n. ตุ๊กตาประหลาดสีดำ,คนพิกล, Syn. galliwog
hornswogglevt. โกง,หลอกลวง
wog(วอก) n. ชาวตะวันออกกลาง,ชาวอียิปต์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This particular threat's name is Kilowog.อันตรายในกรณีนี้มีชื่อว่า คิโลวอกซ์ Green Lantern (2011)
I'll take it from here, Kilowog.ข้ารับช่วงต่อเอง คิโลวอกซ์ Green Lantern (2011)
They hornswoggled me with love...พวกเขาใช้ความรักล่อลวงผม Episode #1.3 (2012)
Woge?- โวก้า Big Feet (2012)
Woge.โวก้า Big Feet (2012)
Woge?โวก้าล่ะ Big Feet (2012)
Or would it be de-Woge?หรืออาจจะ ดีโวก้า Big Feet (2012)
Just Woge, okay?แค่โวก้า โอเคมั้ย Big Feet (2012)
I mean, what did you think when you first saw one woge?ฉันหมายถึง,นายคิดยังไงตอนที่ นายเห็นwogeครั้งแรก? Woman in Black (2012)
When they go through something called the woge, which is kind of like this emotional surge, that's when I can see them.เมื่อพวกเขากลายเป็น บางอย่างที่เรียกว่า woge มันเป็นประเภทคล้ายคลื่นอารมณ์ เวลานั้นแหละที่ผมจะเห็นพวกเขา Woman in Black (2012)
Full woge?กลายร่างอย่างเต็มรูปแบบน่ะนะ Mr. Sandman (2013)
They were full-on wogied when they blew in here.พวกนั้นจัดชุดใหญ่ \ ตอนที่พังที่นี่ Natural Born Wesen (2013)
You gotta "wogie your I.D. at the door."นายจะต้องมี "บัตรประชาชนโวกี้หน้าประตู" Natural Born Wesen (2013)
I recognized the tall one when he wogied.ฉันจำได้ว่าคนสูง เขาคือโวกี้ Natural Born Wesen (2013)
When they go through something called the woge...เมื่อพวกเขาพบอะไรบางอย่าง ที่เรียกว่าโวกี้ One Angry Fuchsbau (2013)
A woge.โวกี้ The Waking Dead (2013)
What's a woge?โว้ก้าคืออะไร The Waking Dead (2013)
Monroe's told you about the woge, and that's what I'm going to do now.มอนโรบอกคุณเรื่องโวก้า นั้นคือสิ่งที่ฉันจะทำให้ดูเดี๋ยวนี้ The Waking Dead (2013)
And what you just did right there is called a woge.และที่คุณทำเมื่อกี้ เรียกว่าโวก้า The Waking Dead (2013)
I was going to have to woge.ว่าต้องโวก้าด้วย The Waking Dead (2013)
I'm not prepared to woge.ผมยังไม่พร้อมที่จะโวก้าเลย The Waking Dead (2013)
I just can't woge at the drop of a hat.ผมโวก้าไม่ได้ The Waking Dead (2013)
Oh, my God. Did I full woge?โอ้พระเจ้า นี่ผมโวก้าเต็มเลย The Waking Dead (2013)
So you all... woged.งั้นพวกคุณทั้งหมดก็ The Waking Dead (2013)
She took it better than Hank did when I woged for him the first time.เธอทำได้ดีกว่าตอนแฮงค์สะอีก ตอนที่ฉันโวก้าให้เขาดูในครั้งแรก The Waking Dead (2013)
You're okay? Well, um, why don't I go put these in water before they woge?คุณโอเคมั๊ย ทำไมฉันไม่เอาดอกไม้วางลงในน้ำ The Waking Dead (2013)
Swoggle me eyes.Swoggle ฉันตา The Pirate Fairy (2014)
You saw her woge?คุณเห็นเธอโว๊กเหรอ? The Grimm Identity (2015)
- Did he woge?เขาได้โว้คมั้ย? Clear and Wesen Danger (2015)
First woge I ever saw.การโว้คครั้งแรกที่ผมเห็น Lost Boys (2015)
But Rosalee did say he woged to scare her, you know, when he tried to get away.แต่โรซาลีบอกว่าเขาโวก เพื่อขู่เธอตอนเขาพยายามหนี Lost Boys (2015)
It's getting stronger. Once the boy realized he had woged in front of a Grimm, he realized his mistake.กลิ่นชัดขึ้น เมื่อเด็กชายโวกต่อหน้ากริมม์ Lost Boys (2015)
"in their woged state, they appear to stimulateในการเข้าร่วม พวกเขาจะถูกกระตุ้น Rat King (2015)
You need to woge.คุณต้องโว้ก Rat King (2015)
It's not a woge you forget.เราไม่โว้ก คุณจำได้ไหม Wesen Nacht (2015)
Pete Walton said that he saw one woge, and it was a Skalengeck!พีท เวลตันบอกว่าเห็นหนึ่งในพวกนั้นโว้ก พวกมันคือสกาเลนเกิร์ก Wesen Nacht (2015)
Having a golliwog in the band give us a real edge.มีไอ้ตับเป็ดร่วมวง เราจะเด่น Sing Street (2016)
You can't say "golliwog."นายพูดว่าไอ้ตับเป็ดไม่ได้ Sing Street (2016)
He was killed by a Coyotl who woged in front of the jailer.คาโยทล์เป็นคนฆ่าเขา มันโว้กตอนอยู่ในคุก Eve of Destruction (2016)
Like, intentionally woged?คือแบบโว้กเลยงี้เหรอ? Eve of Destruction (2016)
These nuts are woging in public?พวกนี้กล้าโว้กในที่สาธารณะเหรอ? Eve of Destruction (2016)
Well, that's an interesting story, Terry fucking Wogan.ไม่ ไม่เป็นไร ฉันจำได้ Sexy Rollercoasters (2017)
And no sidewinder, bushwhacking, hornswoggling cracker croaker, is going to ruin my biscuit-cutter!ไม่มีทางที่ไอ้วายร้าย ไอ้หมาลอบกัด ไอ้ขี้โกง... จะมาพังหม้อข้าวหม้อแกงข้า Blazing Saddles (1974)
Hornswogglers and snozzwangers and those terrible, wicked whangdoodles.ฮอนวอกเกิล สนูซแวนเกิน แล้วก็เจ้าหวางดูเดิลที่ชั่วร้าย Charlie and the Chocolate Factory (2005)
His gold weighted 28 taels.28 g hat sein Gold gewogen. Und eingewechselt sind keine 20, also hab ich ein gutes Geschäft gemacht. Knockabout (1979)
"The matter is underconsideration".Die Sache wird erwogen.' The Official Visit (1980)
Oreven, "underactive consideration".Oder sogar wenn uns danach ist: wird aktiv erwogen.' The Official Visit (1980)
"Underconsideration" means we've lost the file,Wird erwogen' heißt, wir haben die Akte verloren. The Official Visit (1980)
"Underactive consideration" means we're trying to find it.Wird aktiv erwogen' heißt, wir versuchen sie wieder zu finden. The Official Visit (1980)
You can see how I set about it and the manoeuvres I have had to use in order to introduce myself into his service.Bisher gelingt es mir: Ich habe durchgesetzt, in seinen Dienst zu kommen, Unter der Maske gleicher Gesinnungen brachte ich es, ihm zu gefallen und mir seine Gewogenheit zu sichern. The Miser (1980)

CMU English Pronouncing Dictionary
WOGAN    W OW1 G AH0 N
SWOGGER    S W AA1 G ER0
WOGOMAN    W OW1 G OW0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
golliwog    (n) (g o1 l i w o g)
golliwogs    (n) (g o1 l i w o g z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgewogenheit {f}; Ausgeglichenheit {f}balance [Add to Longdo]
Einseitigkeit {f}; Unausgewogenheit {f}imbalance [Add to Longdo]
Kaulquappe {f}polliwog; pollywog [Add to Longdo]
Welle {f}; Woge {f} | Wellen {pl}; Wogen {pl} | kleine Welle | abklingende Welle | dynamische Welle | stehende Wellewave | waves | wavelet | decaying wave | dynamic wave | standing wave; stationary wave [Add to Longdo]
kleine Welle {f}; sanftes Wogenripple [Add to Longdo]
Woge {f}billow [Add to Longdo]
Woge {f} | Wogen {pl}welter | welters [Add to Longdo]
Woge {f}swell [Add to Longdo]
Woge {f}surge [Add to Longdo]
die Wogen glätten [übtr.]to pour oil on troubled water [fig.] [Add to Longdo]
ausgewogen; entsprechend {adj}; im Einklang stehendbalanced; commensurate [Add to Longdo]
jdn. zu etw. bewegen | bewegend | bewogen | er/sie bewegt | ich/er/sie bewog | er/sie hat/hatte bewogen | ich/er/sie bewögeto induce sb. to do sth.; to persuade sb. to do sth. | inducing | induced | he/she induces | I/he/she induced | he/she has/had induced | I/he/she would induce [Add to Longdo]
einseitig; unausgewogen {adj}unbalanced [Add to Longdo]
erachten; erwägen; bedenken | erachtend; erwägend | erachtet; erwogen; bedacht | er/sie erachtet; er/sie erwägt; er/sie bedenkt | ich/er/sie erachtete; ich/er/sie erwog; ich/er/sie bedachte | er/sie hat/hatte erachtet; er/sie hat/hatte erwogen; er/sie hat/hatte bedachtto consider | considering | considered | he/she considers | I/he/she considered | he/she has/had considered [Add to Longdo]
erwogenpondered [Add to Longdo]
gewogtsurged [Add to Longdo]
plätschern; sich kräuseln; leicht wogen; dahinrieselnto ripple [Add to Longdo]
überwogoutweighed [Add to Longdo]
überwogoverbalanced [Add to Longdo]
überwogpreponderated [Add to Longdo]
überwogprevailed [Add to Longdo]
unausgewogen; unsymmetrisch {adj}unbalanced [Add to Longdo]
wiegen; wägen; abwiegen | wiegend; wägend; abwiegen | gewogen; abgewogen | er/sie wiegt; er/sie wägt | ich/er/sie wog | er/sie hat/hatte gewogen | ich/er/sie wöge; ich/er/sie wogeto weigh | weighting | weighed | he/she weighs | I/he/she weighed | he/she has/had weighed | I/he/she would weigh [Add to Longdo]
wog abhefted [Add to Longdo]
wog neureweighed [Add to Longdo]
wogegenagainst what [Add to Longdo]
wogen; bauschen; sich blähento billow [Add to Longdo]
wogen; sich wellen; sich windento curl [Add to Longdo]
wogen lassen; spielen lassento ripple [Add to Longdo]
wogen | wogend | wogtto surge | surging | surges [Add to Longdo]
wogen; wallen | wogend | es wogt | es wogteto undulate | undulating | it undulates | it undulated [Add to Longdo]
wogendbillowing [Add to Longdo]
wogendbillowy [Add to Longdo]
Die Wogen der Erregung gingen hoch.Feelings ran high. [Add to Longdo]
Du weißt nicht, wogegen ich anzukämpfen habe.You don't know what I'm up against. [Add to Longdo]
Was hat Sie dazu bewogen?What induced you to do that? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
感情を害する[かんじょうをがいする, kanjouwogaisuru] (exp,vs-s) to hurt someone's feelings; to offend someone [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
波浪[はろう, harou] -Wellen, -Wogen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top