Search result for

weitet

(51 entries)
(1.6872 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weitet-, *weitet*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา weitet มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *weitet*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Anus was dilated at the time of death slight rupture above the anus indicating intercourse.Der After war zur Todeszeit geweitet. Ein kleiner Riss oberhalb des Afters deutet auf Geschlechtsverkehr hin. Cruising (1980)
The VUE has introduced Castenarm to insulin, Ventolin and praemocetylene, widened his feet so that he now takes a larger shoe, and has given him arthritis.Das GUE brachte Castenarm Insulin, Ventolin und Praemocetyl, weitete seine Füße derart, dass er größere Schuhe trägt, und gab ihm Arthritis. The Falls (1980)
Edith wasn't dilated, but she started pushing anyway.Edith war noch nicht geweitet, aber sie begann zu pressen. The Hunter (1980)
Wide and hoe, he pulls out one after one corpses sleep again in the shade.Aus dem geweiteten Loch zieht er es heraus, ein ums andere Mal. Leichen schlafen wieder im Schatten.' Permanent Vacation (1980)
The right-wing paper exaggerates over the usual phenomenon of resurrection by bloating the real factsEine übliche Erscheinung der Wiederauferstehung wird von der Oppositionzeitung mißbraucht und ausgeweitet und in völlig falschen Ausmaßen dargestellt. Dracula of Exarcheia (1983)
"The universe itself keeps on expanding and expanding~ Das Universum selbst weitet sich und weitet sich ~ The Meaning of Life (1983)
She's fixed and dilated.Pupillen starr und geweitetRe-Animator (1985)
This murder's turning into a family affair.Dieser Mord weitet sich zum Familiendrama aus. Steele, Inc. (1986)
Almost everything does.Ich bin darauf vorbereitet, dass sich dies zu einer Schlacht ausweitetAmen... Send Money (1987)
New York Strike Force logged Felipe making contact with Louie three times sinceJanuary.Als ich es nach New York ausweitete: Treffer. God's Work (1987)
Widen the search and report to Sorsha!Weitet die Suche aus und erstattet Sorsha Bericht! Willow (1988)
She was so kind of offering hospitality to seven of my compatriots, refugees of our birth-place.Sie hat ihre Gastfreundschaft auf sieben meiner Landsleute ausgeweitet. Sie sind Flüchtlinge aus unser Heimat. The Mysterious Affair at Styles (1990)
- Yeah. And by the time Alexander came around, a few thousand years later, the story had blown into a full-scale religion.Und zu Alexanders Zeit, ein paar 1.000 Jahre später, hatte sich die Geschichte schon zu einer vollen Religion ausgeweitetEye of Osiris (1991)
The bank is going to increase his credit in America, Mr. Poirot.Die Bank weitet gerade ihre Kredite in Amerika aus. The Million Dollar Bond Robbery (1991)
- They're going to be expanded.- sie werden ausgeweitet werden. The Drumhead (1991)
The black part of his eyes... They're dilated.Die Augen sind offen, seine Pupillen sind total geweitet, ja. Tokyo Decadence (1992)
Sir, if this continues we will be outnumbered.Wenn der Aufstand sich ausweitet, haben wir nicht genug Leute. Once Upon a Time in China II (1992)
It says someone's planning a rebellion here.Es geht um den Aufstand. Er weitet sich aus. Once Upon a Time in China II (1992)
The rupture has expanded another 4.2 percent.Der Bruch weitete sich um weitere 4,2% aus. Schisms (1992)
These are dilated.- Die sind geweitetJurassic Park (1993)
Too bad it hasn't extended to the hair fairy.Leider hat es sich nicht auf die Haarfee ausgeweitetLuck of the Bundys (1993)
Major, the rupture is already expanding.Major, der Riss weitet sich bereits aus. If Wishes Were Horses (1993)
After the first breeding successes, the program expanded rapidly.Nach den ersten Zuchterfolgen weitete sich das Programm schnell aus. Felidae (1994)
With the universe constantly expanding and creating new life, aren't you just wasting your time stopping here?Das Universum weitet sich stetig und neues Leben entsteht. Verschwendet ihr nicht eure Zeit bei uns? The Fear That Follows (1994)
He's fixed and dilated.Er ist fixiert und geweitetNight of the Running Man (1995)
In other news today billionaire Bruce Wayne extended his profit-sharing program to the employees of the successful electronics branch of Wayne Enterprises.Weitere Nachrichten berichten, daß Milliardär Bruce Wayne sein Profitbeteiligungsprogramm... auf die erfolgreichen Mitarbeiter der Elektroabteilung ausweitete. Batman Forever (1995)
Oh! She just started having some contractions, and she started dilating.Sie hatte schon ein paar Wehen und es hat sich etwas geweitetNine Months (1995)
All that jumping must've expanded my foot.Diese ganze Springerei muss meinen Fuß ausgeweitet haben. A Shoe Room with a View (1995)
They've widened the rupture by 35%.Sie weiteten den Spalt um fast 35%. Parallax (1995)
We've widened the opening by 65%.Wir weiteten die Öffnung um 65%. Parallax (1995)
The breach is widening.Der Bruch weitet sich. Deadlock (1996)
It's supposed to take the doors of perception and swing them so wide open, you know.Angeblich weitet es die Pforten der Wahrnehmung ganz unglaublich, weißt du. Quagmire (1996)
Stretched out.AusgeweitetJill's Passion (1997)
You think that's bad? The Doctor tells me my pupils have dilated 60 percent.Meine Pupillen sind um 60% geweitetScientific Method (1997)
I'm moving into multimedia pastures - installations, a platter of organic processes mixed with a pinch of irony and a side helping of self-deprecation.Ich weitete meinen Bereich aus auf multimediale Landschaften, Installationen, Platten voller biologischer Prozesse, gemischt mit einem Schuss Ironie und ein klein bisschen Selbst-Zerfleischung. Art (1999)
Most of the SGC, in fact, and it's expanding.Über den Großteil des SGC, und sie weitet sich aus. A Matter of Time (1998)
- The theater of war must be widened. - Oh, yes.Das Gebiet muss erweitert, der Krieg muss ausgeweitet werden. La guerre et la paix (2000)
An extensive search was launched, but Alvarez, who has been missing for three weeks, once again evaded capture.Eine ausgeweitete Suche wurde beendet, doch Alvarez... der schon seit drei Wochen vermisst wird... ist schon wieder der Verhaftung entkommen. A Word to the Wise (2000)
Fugitive Miguel Alvarez continues to evade capture as police widen their search across the state.Flüchtling Miguel Alvarez entgeht weiterhin einer Verhaftung, während die Polizei die Suche im Staat ausweitetWorks of Mercy (2000)
My winning streak extended to one.Meine Gewinnsträhne ist auf eins ausgeweitetHome Again (2001)
Over time, those rights were extended to all humans, and later, as we explored the galaxy, to thousands of other sentient species.Mit der Zeit wurden diese Rechte auf alle Menschen ausgeweitet, und später, als wir die Galaxie erforschten, auf viele andere Spezies. Author, Author (2001)
The program's expanding in ways no one ever dreamed of.Das Programm weitet sich in unvorstellbarem Maß aus. Nothing Important Happened Today II (2001)
- His pupils are fixed and dilated.Seine Pupillen sind starr und geweitetThe Rules of Attraction (2002)
Since last spring's shooting, at Columbine High, schools nationwide have extended zero-tolerance policies, suspending and expelling students for all kinds of behaviour considered unruly, or warning signs of violence to come.Seit der Schießerei in Columbine haben Schulen ihre Null-Toleranz-Politik ausgeweitet und Schüler aufgrund unterschiedlichen aufsässigen Verhaltens oder Anzeichen möglicher Gewalt verwiesen. Bowling for Columbine (2002)
You've escalated the conflict between my people and the Andorians... which included the destruction of one of our most sacred monasteries.Sie weiteten den Konflikt zwischen meinem Volk und den Andorianern aus, was die Zerstörung von 1 unserer heiligsten Klöster einschloss. Shockwave, Part II (2002)
What Major Valchek means to say is that he's grateful that you... extended your support on behalf of Officer Pryzbylewski.Was Major Valchek sagen will, er ist sehr dankbar, dass Sie... ihre Loyalität zu Gunsten Officer Pryzbylewski ausgeweitet haben. The Buys (2002)
So I widened my search to include the interspecies database.Also weitete ich den Vergleich auf andere Spezies aus. Future Tense (2003)
Well, I've broadened my search to any 'gate activity,... including outgoing wormholes and unauthorized activations.- Ich habe meine Suche ausgeweitet auf von uns aufgebaute Wurmlöcher und unbefugte Aktivierung. Orpheus (2003)
The spirited atmosphere on the set even extends itself to one important casting decision.Die muntere Atmosphäre am Set weitete sich sogar auf eine wichtige Casting-Entscheidung aus. Cary Grant: A Class Apart (2004)
- What? Adam, NHS wants those coordinates now or they're going to widen the quarantine zone.Wenn der NHS die Koordinaten nicht kriegt, weitet er die Quarantänezone aus. Day 3: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2004)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufweiten | aufgeweitetto flare | flared [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top