Search result for

waffnen

(56 entries)
(0.0307 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waffnen-, *waffnen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา waffnen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *waffnen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Disarm them!EntwaffnenTikhiy Don (1957)
Disarm them!EntwaffnenTikhiy Don II (1958)
They will render the guards powerless. Then they will go through the sacristy, at ten meters from the gunsmith's shop.Sie müssen nur die Wächter in der Kapelle entwaffnen und durch die Sakristei laufen, dann sind sie am Waffenlager. Fever Mounts at El Pao (1959)
You believe big nations will trust small nations to set up a disarmament policy for them?Sie meinen, die großen Länder lassen sich von den kleinen entwaffnen? - Dass sie das dulden? The Mouse That Roared (1959)
Think you're good enough to take them against six of us?Könnten Sie 6 Männer auf einmal entwaffnenRio Bravo (1959)
Tell him I said to arm all the Judeans.Sag ihm, dass er alle Judäer bewaffnen soll. Esther and the King (1960)
Tobiah, I'm here on the king's order to arm our people.Tobias! Ich habe vom König den Befehl, das Volk zu bewaffnenEsther and the King (1960)
Seek them out and send them to the temple. Good.Die bewaffnen wir auch, und schick jeden von Ihnen zum Tempel. Esther and the King (1960)
It would be disarming.Es würde sie entwaffnenLet's Make Love (1960)
No way to win but to take up arms and fightAlle bewaffnen sich. Night and Fog in Japan (1960)
So you want to take up arms, do you?Ihr wollt euch bewaffnen. Interessant. Nackt unter Wölfen (1963)
"Last night on Happy Playhouse the only moment of originality was produced by a disarming young lady who delivered the commercial."Die erste Happy Fernsehsendung war nur in dem Augenblick originell..." "...als eine entwaffnend natürliche Frau die Reklame für die Happy Seife vorbrachte." The Thrill of It All (1963)
Lieutenant! Disarm the Captain. He is under arrest.Lieutenant, den Captain entwaffnenOld Shatterhand (1964)
They're just using the time to get their missiles ready and fly their bombers into position.Sie nutzen die Zeit, um ihre Raketen zu bewaffnen und ihre Bomber in Position zu fliegen. Fail-Safe (1964)
or to take arms against a sea of troubles, and by opposingSchleudern des wütenden Geschicks zu erdulden oder, sich waffnend gegen eine See von Plagen, durch Widerstand sie enden? Hamlet (1964)
# Phoebe's delightful, Maude is disarming - # Janice? - # Felicia?Paula entwaffnend, Ruth voller Charme ist, Irma, Felicitas, Lilia arm ist Mary Poppins (1964)
The disarming recklessness of great paranoiacs.Entwaffnende Gewissenlosigkeit. Cloportes (1965)
What about arming the prisoners, Klink? ( laughing ):- Sollen wir die Gefangenen bewaffnenThe Battle of Stalag 13 (1966)
'All crew members are to arm themselves.Alle Crewmitglieder müssen sich bewaffnenThe Enemy Within (1966)
To disarm us, what else?Um uns zu entwaffnen, oder nicht? Killer Kid (1967)
You, colonel, will begin the disarming of the Nibelungen Division. Yes, sir.Sie werden die Nibelungen-Division entwaffnenThe Night of the Generals (1967)
Mr. Latimer, Mr. Gaetano, you'll arm yourselves, scout out the area, keeping in visual contact with the ship.Latimer, Gaetano, bewaffnen Sie sich und erkunden Sie das Gelände. Bleiben Sie in Sichtweite der Raumfähre. The Galileo Seven (1967)
And all of you should be armed.Und Sie sollten sich unbedingt bewaffnenDestroy All Monsters (1968)
Arm them.Bewaffnen Sie die Leute. The Bridge at Remagen (1969)
And we're gonna have even more trouble if we go off halfcocked and get this whole town up in arms.Wir werden noch mehr Ärger haben, wenn wir die Stadt voreilig bewaffnenThe Good Guys and the Bad Guys (1969)
We'll pass out guns, arm the men.Wir teilen Waffen aus und bewaffnen die Männer. The Good Guys and the Bad Guys (1969)
Do you always arm yourself for a rendezvous?Bewaffnen Sie sich immer für ein Rendezvous? On Her Majesty's Secret Service (1969)
Why don't you arm your women? That's what we did on the Bozeman and California trail.Wieso bewaffnen Sie nicht die Frauen? The Undefeated (1969)
We also have to arm ourselves if that's a tradition around here.Wir müssen uns auch bewaffnen, wenn das hier so Sitte ist. They Call Him Cemetery (1971)
Or to take arms against a sea of troubles, And by opposing end them?Oder, sich waffnend gegen eine See von Plagen, im Widerstand zu enden? Theater of Blood (1973)
Now go out there and destroy that thing.Bewaffnen Sie sich und gehen Sie raus. Erledigen Sie dieses Ding. Frankenstein and the Monster from Hell (1974)
He managed to disarm us and lock us inside that bloody place.Er hat es geschafft uns zu entwaffnen und uns in diesen verfluchten Raum einzuschließen. La città gioca d'azzardo (1975)
To kill a tiger you must be well armedSo leicht ist das nicht. Wer auf Tigerjagd geht, muss sich gut bewaffnenThe Story of Sin (1975)
Arm yourselves and divvy up into hunting groups!Ihr sollt euch alle bewaffnen und wir teilen uns in Gruppen ein. Escape to Witch Mountain (1975)
I disarmed a man once by grabbing his knife blade.Ich musste jemand entwaffnen und fasste in die Klinge. A Genius, Two Partners and a Dupe (1975)
Major, order your men to drop their guns over there.Major, befehlen Sie Ihren Männern, sich zu entwaffnenA Genius, Two Partners and a Dupe (1975)
Do you know how many Maoist-trained terrorists you can arm for three-quarters of a million pounds?Wissen Sie, wie viele maoistische Terroristen man damit bewaffnen kann? The Wilby Conspiracy (1975)
Grab a weapon!Bewaffnen Sie sich! The Spy Who Loved Me (1977)
If there's any danger... maybe we should... maybe we should arm our states.Wenn Gefahr droht sollten wir vielleicht... sollten wir vielleicht unsere Leute bewaffnenWizards (1977)
Arm and attack Atlantia.Bewaffnen und Atlantia attackieren. Saga of a Star World (1978)
- Arm all air-to-air missiles and bring electronic defence shields to maximum power.- Alle Luft-Luft-Raketen bewaffnen und bringen Sie die elektronischen Schutzschilde auf maximale Energie. The Living Legend: Part 2 (1978)
Arm and attack Atlantia.Bewaffnen und Atlantia angreifen. Battlestar Galactica (1978)
Commander, we can arm ourselves with lasers from the landing bay.Commander, wir könnten uns mit den Lasern von der Landestation bewaffnenTake the Celestra (1979)
I now call upon each of you to come forward and arm yourselves in the name of the Lord.Ich rufe jeden von euch auf, vorzutreten und sich im Namen des Herrn zu bewaffnenThe Final Conflict (1981)
You're gonna have to disarm him.- Sie werden ihn entwaffnen müssen. Cat People (1982)
[Man] Well, I think we should get some artillery... and take care of our own business.CALLEY SON WERKSTATT SPEDITION Ich finde, wir sollten uns bewaffnen und die Sache selbst in die Hand nehmen. Knight Moves (1983)
Now my assistant will disarm you.Mein Assistent wird Sie jetzt entwaffnenSaved by the Bells (1983)
The Public Safety Committee has exceeded its mandate.Den Ausschuss entwaffnen. Er hat seine Befugnisse überschritten. Danton (1983)
Dismantle it without a fight.Ich will ihn ohne Gewalt entwaffnenDanton (1983)
You're almost leaving us unarmed.Wie schön, dass Sie die Polizei fast entwaffnenProject A (1983)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abrüsten; entwaffnen | abrüstend; entwaffnend | abgerüstet; entwaffnetto disarm | disarming | disarmed [Add to Longdo]
aufrüstend; bewaffnendarming [Add to Longdo]
bewaffnen; mit Waffen ausrüsten; aufrüsten | bewaffnend; mit Waffen ausrüstend; aufrüstend | bewaffnet; mit Waffen ausgerüstet; aufgerüstetto arm | arming | armed [Add to Longdo]
entwaffnen | entwaffnend | entwaffnet | entwaffnet | entwaffneteto disarm; to unarm | disarming; unarming | disarmed; unarmed | disarms; unarms | disarmed; unarmed [Add to Longdo]
entwaffnend {adv}disarmingly [Add to Longdo]
wieder bewaffnen; wiederbewaffnento rearm [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top