Search result for

wacher

(55 entries)
(0.031 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wacher-, *wacher*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wacher มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wacher*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Body, as well as mindNur in einem gesunden Körper schlummert ein wacher Geist. Battle Creek Brawl (1980)
- I am more awake than you are.Ich bin hellwach, mehr als du. Ich bin noch wacher als du. The Taming of the Scoundrel (1980)
The only people we ever see are Dr Francis, the ground floor guard or Solange.Die einzigen Menschen, die wir sehen, sind Dr. Francis... der Bewacher unten und Solange. The Night of the Hunted (1980)
- There's a guard?Gibt es einen BewacherThe Night of the Hunted (1980)
Maybe the guard has one.Vielleicht hat der Bewacher eines. The Night of the Hunted (1980)
We should be able to overpower the guard, and make a call.Wir überwältigen den Bewacher und dann telefonieren wir. The Night of the Hunted (1980)
What about the armed guards?Und die BewacherThe Night of the Hunted (1980)
I'm a weak person.Ich bin ein schwacher Mensch. Smokey and the Bandit II (1980)
I'm betraying him, but... this brings me small rewards.Aber das ist nur ein schwacher Trost. Possession (1981)
Give me the power and I will surely show you what a weak god it isGib mir die Macht, und sicher zeig ich dir, welch schwacher Gott es ist, Lohengrin (1982)
Pulse is weak.Schwacher Puls. Mexican Slayride (1983)
Sorry you had to take the bus.Ein schwacher Architekt. Breathless (1983)
Oh yeah, you're right.- Unser Überwacher im Himmel. Go for It (1983)
Look alert, there.Etwas wacher dreinschauen. The Ice Pirates (1984)
Ha! A feeble old man everybody thinks can't even stay awake for Merv Griffin. And you, a young bimbo all alone here after midnight.Ein schwacher alter Mann, von dem alle glauben, dass er vor der Glotze einschläft und du, ein junges Flittchen, das nach Mitternacht noch allein hier ist? Grappling Steele (1985)
I have to remind you, Sully... this is my weak arm.Ich sollte dich daran erinnern, dass das mein schwacher Arm ist. Commando (1985)
With faint hope, it reminded the cat of the new regime's principles.Mit schwacher Hoffnung erinnerte sie die Katze an die neuen Gesetze. Détective (1985)
A flimsy one, but still a point.Ein schwacher zwar, aber ein Punkt. Kiss of the Spider Woman (1985)
But I also know that you know what a weak-willed person I am.Aber ich weiß auch, dass du weißt, was für ein schwacher Mensch ich bin. Ladyhawke (1985)
Karen, give me that sheet. It's kind of a weakness of yours.Das ist ihr auffälligster schwacher Punkt. Deathlock (1986)
Perhaps not, but that's hollow consolation. Yeah, I know.Das mag schon sein, aber das ist ein sehr schwacher Trost. Three for the Road (1986)
Hey, kate, guess what i am ?Fängt es vielleicht mit "Couch" an und endet mit "Potato"? Das war ein schwacher Witz, Katemandu. Night Train (1987)
I'm getting a faint pulse.Schwacher Puls. Parents' Day (1987)
Everything's on low in the oven.Der Ofen ist auf schwacher Hitze. Suitable for Framing (1987)
That hayseed over there with the red hat, he's the monitor.Der Trampel da drüben mit der roten Mütze ist der ÜberwacherRaising Arizona (1987)
It's a weak muscle, it's not going to get any stronger.Ein schwacher Muskel, der nicht mehr stärker wird. Country Doctor (1988)
Small comfort, Madgett.Ein schwacher Trost, Madgett. Drowning by Numbers (1988)
I could lose them in half an hour here.Hier könnte ich meine Bewacher mühelos abschütteln. Criminal Law (1988)
Other than that, it's a pretty feeble attempt.Ansonsten ist das aber ein sehr schwacher Versuch. Break Up to Make Up (1989)
My husband was a weak man, and the ring gave him the power to gamble and to win, but it turned him into a murderer.Mein Mann war ein sehr schwacher Mann. Dieser Ring gab ihm die Macht zu wetten und zu gewinnen. - So wurde er zum Mörder. The Mephisto Ring (1989)
Since Anya's powers enabled her to escape her guards unnoticed, we have sealed her quarters with a force field that will contain her no matter how small a form she may take.Da Anya ihren Bewachern unbemerkt entkommen kann, errichteten wir ein Kraftfeld. Nun kann sie ihr Quartier nicht verlassen. The Dauphin (1989)
Strong heartbeat but weak pulse.Starker Herzschlag, aber schwacher Puls. Time Squared (1989)
He a weak white boy. Beating on a nigger make him feel strong.Ja, aber ein schwacher Weißer der sich stark fühlt, wenn er Nigger schlägt. Glory (1989)
Wake you up a little bit?Macht es dich ein bisschen wacherTurner & Hooch (1989)
They're more awake than we are.Sie sind wacher als wir. Troll 2 (1990)
A little dribbler hit by you, Nessen.Ein schwacher Ball, den du geschlagen hast, Nessin. The Unnatural (1990)
In the Autumn of a woman's life, Hastings, there comes always one mad moment when she longs for romance, for adventure, before it is too late.Im Herbst des Lebens einer Frau kommt immer ein schwacher Moment, in dem sie sich nach Romantik sehnt, nach Abenteuern, bevor es zu spät ist. The Cornish Mystery (1990)
Friends, you have come to depend on me as your safety watchdog so you won't scrape yourself or stub your toes or blow yourselves up.Freunde. Ihr habt euch auf mich als euren Überwacher der Sicherheit verlassen. Damit ihr euch nicht verletzt, eure Zehen anstößt, oder explodiert. Homer's Odyssey (1990)
Now to our "eye in the sky" pilot Billy Covington.Und jetzt zu unserem fliegenden Verkehrsüberwacher Billy Covington. Air America (1990)
Fuck you, "eye in the sky!"Leck mich, VerkehrsüberwacherAir America (1990)
I can't see. Is he mad?Ein GeistesschwacherCyrano de Bergerac (1990)
I will not step outside the traditional role of the Arbiter.Ich werde keine Handbreit von der Rolle des Überwachers abweichen. Redemption (1991)
My role as Arbiter of Succession has again brought me to the Great Hall of the Klingon High Council.Meine Überwacherrolle führt mich in die Große Halle des Hohen Rates der Klingonen. Redemption (1991)
The Arbiter confirms that you have completed the Rite of Succession.Der Überwacher bestätigt, dass du den Nachfolgeritus abgeschlossen hast. Redemption (1991)
The Arbiter will consider his validity.Der Überwacher entscheidet darüber. Redemption (1991)
All of my instincts, my training my very being as a Starfleet officer are at odds with my responsibility as Arbiter of the Klingon High Council.Meine Instinkte, meine Ausbildung, meine Verantwortung als Offizier machen es mir schwer, meine Aufgabe als Überwacher des Ritus zu erfüllen. Redemption (1991)
Nothing will be served by killing the Arbiter before his decision.Es nützt keinem, den Überwacher vor der Entscheidung zu töten. Redemption (1991)
The Arbiter has ruled.Der Überwacher hat entschieden. Redemption (1991)
The Enterprise has returned so that I may perform my final duty as Arbiter of Succession.Die Enterprise kehrte zurück, sodass ich meine letzte Aufgabe als Überwacher des Ritus durchführe. Redemption (1991)
Small comfort for those who died to feed it.Ein schwacher Trost für die, die gestorben sind. Silicon Avatar (1991)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trost {m}; Zuspruch {m} | ein schwacher Trostcomfort; words of comfort | a cold comfort [Add to Longdo]
Überwacher {m}administrator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
弱点[じゃくてん, jakuten] Schwaeche, schwacher_Punkt [Add to Longdo]
心神耗弱者[しんしんもうじゃくしゃ, shinshinmoujakusha] Geistesschwacher [Add to Longdo]
濁音[だくおん, dakuon] stimmhafter_Laut, schwacher_Herzton [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top