Search result for

tunkt

(55 entries)
(2.2445 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tunkt-, *tunkt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tunkt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tunkt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And you put his head into the soup and the food tray on his legs Where are we?Dann denk mal an den, dessen Kopf du in die Suppe getunkt hast und den, dem du den Servierwagen gegen die Beine geknallt hast und den, den du mit dem Kristallglas erwischt hast. Und wo sind wir hier eigentlich? The Taming of the Scoundrel (1980)
As long as you dunk them in the coffee.Wenn man sie in den Kaffee tunktSteel (1983)
Did you ever take a marshmallow and roast it on a frank, and then dip it in chilli sauce--Hast du schon mal ein Marshmallow auf einem Würstchen geröstet, und es dann in Chilisoße getunkt... Birds of a Feather (1985)
Legionaries, withdraw cup!Legionäre. Trinkt aus. Tunkt ein. Asterix in Britain (1986)
He cares too deeply, like a sparrow.Er tunkt seinen Schnabel gern in alles. My Stepmother Is an Alien (1988)
Oh, the times I would have at my little desk with my little chair and my little potty where I'd shove imaginary Jennifer's face every day.Das waren noch Zeiten, an meinem Tischchen... mit dem Stühlchen und dem Töpfchen... in das ich Jennifers imaginäres Gesicht eintunkte, jeden Tag. Lookin' for a Desk in All the Wrong Places (1991)
Take your kaftab'Sounieh and dip it in the labneh.Nehmt eure Kafta Bi Sanieh und tunkt sie in der Labna ein. New Kid on the Block (1992)
Where's that thieving hack that can't keep his pen in his own ink pot ?Wo ist der diebische Kritzler, der seine Feder in fremde Tinte tunktShakespeare in Love (1998)
Try this bread dipped in the olive oil.Iss mal 'n Stück Brot in olivenöl eingetunktThe Story of Us (1999)
You used to yell when I washed you hair and pushed your head downFrüher hast du immer geschrien, als ich dir die Haare gewaschen und dich ins Wasser getunkt habe. Fly Me to Polaris (1999)
Before our Founding Fathers dipped their quills into the inkwell and wrote the Bill of Rights, no other country had ever defined a government's responsibility to its people, the prime responsibility being to preserve liberty.Bevor unsere Gründungsväter ihre Schreibfedern ins Tintenfässchen tunkten und die Verfassungsgrundsätze niederschrieben, hatte noch kein anderes Land, die Verantwortung der Regierung zur eigenen Bevölkerung erklärt, der Hauptverpflichtung, um die Freiheit zu schützen. The Bill of Wrongs (2000)
He likes to mop with his bread, it's not my fault.Er tunkt gern sein Brot rein. Ich kann nichts dafür. Full Leather Jacket (2000)
After he impaled them, he'd dip his food in their blood.Nachdem er sie geköpft hatte, tunkte er sein Essen in ihr Blut. Nikos the Impaler (2003)
-Bread and grease?Brot in Schinkenbrühe getunktKitchen Stories (2003)
Did somebody dip you guys in dum-dum sauce?Hat jemand euch Jungs in Dum-Dum Sauce getunktHave You Ever Seen the Rain? (2004)
First, you dip your toe in the water.Zuerst tunkt man seinen Zeh ins Wasser. The Naked Man (2008)
We'll pour it over some dried mint and oregano. It's perfect for dunking bread.Wir tun Pfefferminze und Thymian dazu lhr tunkt Brot rein und esst es. Alone (2008)
What a donkey.Erinnere mich nicht, ihn getunkt zu haben. Space Chimps (2008)
At last, prepare to be dunked.- Endlich. Jetzt wird getunktSpace Chimps (2008)
As a commander, the least I can do is make sure ... Zell bomb here doesn't dunk you guys.Als Kommandant kann ich wenigstens dafür sorgen, dass Zelbaum euch da nicht reintunktSpace Chimps (2008)
The oven door opens and shuts so fast, you hardly notice the deff thrust of a spoon as she dips into a casserole, and up to her mouth for a taste checkDie Ofentür öffnet und schließt sich so rasch. Fast unmerklich tunkt sie den Löffel... geschickt in die Kasserolle... und führt ihn zum Kosten zum Mund, wie ein wohl gesetzter Trommelschlag. Julie & Julia (2009)
It's common. I just...- hast es nicht getunktThe Snow Job (2009)
Like a cock dipped in shit.Wie ein in Scheiße getunkter Schwanz. Slow Happy Boys (2009)
You dip the gyoza in this sauce.Man tunkt die Gyozas in diese Soße. The Hedgehog (2009)
But once they're dipped in tea they become a whole different journeyAber wenn man sie in Tee tunkt, öffnet sich eine ganz neue Welt. Third Star (2010)
Lot of poor old hags were dunked to death.Viele arme, alte Weiber wurden zu Tode getunktHallowe'en Party (2010)
Dunked?GetunktHallowe'en Party (2010)
- Dunked, yes.Getunkt, ja. Hallowe'en Party (2010)
But instead of sugar, she'd use Brandy.Und anstelle sie in Milch zu tunken, hat sie sie in Brandy getunkt... Beating a Dead Workforce (2010)
I tried the one where you only eat cotton balls soaked in gelatin.Ich hab's mit der versucht, bei der man nur in Gelatine getunkte Wattebällchen isst. A Shoe for a Shoe (2010)
Every Thursday night for the last eight years you and I and our friends have gathered here in this very spot to break bread covered with cheese and sauce discuss the issues of the day and, yes, share a laugh or two.Tradition. Jeden Donnerstagabend in den letzten acht Jahren... haben sich du, ich und unsere Freunde hier an diesem Ort versammelt, um... in Käse und Sauce getunktes Brot zu brechen,... die Dinge des Tages diskutiert und ja, gelacht wurde auch ein- oder zweimal. The Toast Derivation (2011)
Well that... that was a good idea you had dunking your hand in the toilet.Na gut... das war eine gute Idee, dass du deine Hand in die Toilette getunkt hast. German Guy (2011)
That way we'll both eat only marble cake dipped in milk.Es gibt nur noch Marmorkuchen, in Milch getunktMy Little Princess (2011)
If I can't provide that, I am double-dipped in three shades of f-f-f-fuck!Wenn ich die nicht besorgen kann, werde ich doppelt getunkt in drei Farbtönen F-F-F-F-Fuck! A Hole in Her Niqab (2011)
She looks like she was dipped in glue and dragged through a ? ea market.Sie sieht aus, wie in Kleber getunkt und durch einen Flohmarkt gezogen. When Good Kids Go Bad (2011)
It was done with the tip of a rod, carved and dipped in ink.Es ist mit einem angespitzten Schilfhalm gezeichnet, den er in Tusche getunkt hat. The Artist and the Model (2012)
You double-dipped!- Du hast zweimal eingetunktFun on a Bun (2012)
Used to soak them in sweet milk.Wir haben es in Milch getunktTwo Imposters (2012)
So, what, you dropped your peanut butter in her chocolate?Und du hast dein Erdnussbutterbrötchen in ihren Kakao getunktWe Need to Talk About Kevin (2012)
I dipped it in pesto-bismol.Ich hab ihn in Pesto-Bismol getunktThe Three Stooges (2012)
In your case, it wasn't the taste of a Madeleine cake, moistened with lime blossom tea, but the combination of chocolate and sperm.Bei Ihnen war es also nicht der Geschmack einer in Lindenblütentee getunkten Madeleine, sondern die Kombination aus Schokolade und Sperma. Nymphomaniac: Vol. I (2013)
You want something deep-fried, dipped in sugar, and fried all over again?Willst du irgendwas Frittiertes, in Zucker getunkt und dann noch mal frittiert? Who Are You, Really? (2013)
Who dips their carrot in someone else's dip?Wer tunkt seine Karotte in einen fremden Dip, etc., etc.? Jeg trenger ingen (2013)
They love kids Bee pollen dipped.Sie lieben nichts so sehr wie Bienenkinder, getunkt in Pollenstaub. Maya the Bee Movie (2014)
Eternity and bliss drenched in the nectar of the noble blue agave. Sounds like a freaking Buñuel movie.Von nun an bis in die Ewigkeit, in den Nektar blaublütiger Agaven getunktMistress (2014)
I was dipping strawberries in chocolate.Ich habe Erdbeeren in Schokolade getunktSmoke and Mirrors (2014)
Behold, all things gummy, yummy and covered in tube-cheese.Siehe klebrige, leckere Dinge in Sprühkäse getunktBig in Japan (2014)
There was a battle, and I was hit by an arrow that was tipped with scorpion venom.Es gab einen Kampf und ich wurde von einem Pfeil getroffen, der in Skorpiongift getunkt worden war. The Scorpion King 4: Quest for Power (2015)
You take a packet... you dip it in the oil and swallow it.Ihr nehmt ein Päckchen, tunkt es ins Öl und schluckt es runter. Descenso (2015)
She would dip a rag in it and give it to me to suck.Sie tunkte einen Lappen darin und gab ihn mir zum Nuckeln. Not Well at All (2015)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eingetunkter Bissensop [Add to Longdo]
eintauchen; tunken | eintauchend; tunkend | eingetaucht; eingetunktto dip into | dipping into | dipped into [Add to Longdo]
eintunken | eintunkend | er/sie/es tunkt ein | ich/er/siei/es tunkte einto dunk; to sop | dunking | dunks; he/she/it sops | I/he/she/it dunked; I/he/she/it sopped [Add to Longdo]
getunktdipped [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  tunkt [tuŋkt]
     dips
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top