Search result for

trémies

(89 entries)
(0.0355 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trémies-, *trémies*, trémie , trémy
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา trémies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *trémies*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extremity[N] ความที่สุด, See also: ความรุนแรงที่สุด, ความสูงสุด
in extremis[ADV] ใกล้ตาย (ภาษาละติน), See also: ขั้นสุดท้าย, ตอนปลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extremily(อิคซฺทรีม'ลี) adv. ยิ่ง,สุดขีด,มากเหลือเกิน,
extremist(อิคซฺทรี'มิสทฺ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) พวกหัวรุนแรง,ผู้นิยมวิธีการที่รุนแรง, Syn. fanatic
extremity(อิคซฺเทรม'มิที) n. ความสุดขีด,ปลายสุด,ภาวะสุดขีด,ปลายแขนปลายขา,วิธีการที่รุนแรงเกินไป

English-Thai: Nontri Dictionary
extremist(n) พวกหัวรุนแรง
extremity(n) ปลาย,ความรุนแรงเกินไป,ความสุดขีด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lower extremity; limb, lowerขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lower limb; extremity, lowerขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
limb, lower; extremity, lowerขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
limb, upper; extremity, upperแขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extremismคตินิยมสุดขีด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
extremity๑. แขนหรือขา [มีความหมายเหมือนกับ limb]๒. ส่วนปลาย [มีความหมายเหมือนกับ termination ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extremity, lower; limb, lowerขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extremity, upper; limb, upperแขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
in extremisระยะตรีทูต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
upper extremity; limb, upperแขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
upper limb; extremity, upperแขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extremitiesแขนขา [TU Subject Heading]
Hypernatremiaภาวะโซเดียมในเลือดสูง [TU Subject Heading]
Acromial Extremityปุ่มหัวไหล่อยู่ตอนปลายของกระดูกไหปลาร้า [การแพทย์]
Amelia of Both Lower Extremitiesไม่มีขาเลยทั้งสองข้าง [การแพทย์]
Dehydration, Hypernatremicภาวะขาดน้ำที่มีโซเดียมสูงในเลือด [การแพทย์]
Dehydration, Hyponatremicอาการขาดน้ำชนิดมีโซเดียมต่ำในเลือด [การแพทย์]
Extreminesการตรวจแขนขา [การแพทย์]
Extremitiesแขนขา [การแพทย์]
Extremities Movement, Fetalการเคลื่อนไหวของแขนขาทารก [การแพทย์]
Extremities, Cold Clamyมือเท้าเย็น [การแพทย์]
Extremity Contouringการผ่าตัดตกแต่งแขนขา [การแพทย์]
Extremity Prosthesis, Upperแขนเทียม [การแพทย์]
Extremity, Inferiorสัดส่วนช่วงเท้า [การแพทย์]
Extremity, Lowerกระดูกโครงสร้างตอนล่าง,บริเวณขา,ขาและเท้า,ขา,ขาทั้ง2ข้าง,กล้ามเนื้อส่วนขา,ส่วนขา [การแพทย์]
Extremity, Superiorสัดส่วนช่วงแขน [การแพทย์]
Extremity, Upperกระดูกโครงสร้างตอนบน,แขน,บริเวณแขน,อวัยวะส่วนแขนและมือ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Hyponatremiaโซเดียมระดับต่ำในเลือด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัว[n.] (hūa) EN: top ; end ; extremity ; tip   FR: extrémité [f] ; bout [m] ; haut [m] ; sommet [m]
หัวถอก[n.] (hūathøk) EN: extremity of the penis   
จะงอย[n.] (ja-ngøi) EN: tip ; top ; end   FR: extrémité [f] ; bout [m]
จะงอย[n.] (ja-ngøi) EN: tip of the beak ; crooked tip   FR: extrémité du bec (d'un oiseau) [f]
คนที่มีความคิดเห็นรุนแรง [n. exp.] (khon thī mī khwām khithen runraēng) EN: extremist   FR: extrémiste [m, f]
ปลาย[n.] (plāi) EN: end ; extremity ; tip ; point ; tale   FR: fin [f] ; extrémité [f] ; bout [m] ; terminaison [f] ; pointe [f]
ท้าย[n.] (thāi) EN: end ; back ; rear ; tail ; stern   FR: bout [m] ; extrémité [f]
ยอดของกิ่ง[n. exp.] (yøt khøng king) EN: tip of a branch   FR: extrémité d'une branche [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTREMISM    EH2 K S T R EH1 M IH2 Z AH0 M
EXTREMISM    EH2 K S T R IY1 M IH2 Z AH0 M
EXTREMIST    IH0 K S T R IY1 M AH0 S T
EXTREMITY    IH0 K S T R EH1 M AH0 T IY0
EXTREMISTS    IH0 K S T R IY1 M AH0 S T S
EXTREMISTS    IH0 K S T R IY1 M AH0 S S
EXTREMISTS    IH0 K S T R IY1 M AH0 S
EXTREMITIES    IH0 K S T R EH1 M AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extremist    (n) (i1 k s t r ii1 m i s t)
extremity    (n) (i1 k s t r e1 m i t ii)
extremists    (n) (i1 k s t r ii1 m i s t s)
extremities    (n) (i1 k s t r e1 m i t i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イスラム過激主義[イスラムかげきしゅぎ, isuramu kagekishugi] (n) Islamic extremism [Add to Longdo]
カゼトゲタナゴ[, kazetogetanago] (n) Rhodeus atremius atremius (subspecies of Kyushu bitterling) [Add to Longdo]
下肢[かし, kashi] (n) the legs; lower extremities; (P) [Add to Longdo]
果たて;極;尽;果(io)[はたて, hatate] (n) (arch) end; limit; extremity [Add to Longdo]
果て[はて, hate] (n) the end; the extremity; the limit; the limits; the result; (P) [Add to Longdo]
果てし[はてし, hateshi] (n) end; limit; bounds; extremity; result; fate [Add to Longdo]
過激思想[かげきしそう, kagekishisou] (n) extremism; radical belief [Add to Longdo]
過激主義[かげきしゅぎ, kagekishugi] (n) extremism; radicalism [Add to Longdo]
過激派[かげきは, kagekiha] (n) radical party; extremists [Add to Longdo]
外れ[はずれ, hazure] (n,suf) (1) end; verge; extremity; tip; outskirts; (2) miss; failure; (P) [Add to Longdo]
窮余[きゅうよ, kyuuyo] (n) extremity; desperation [Add to Longdo]
[きょく, kyoku] (n) (1) pole; (2) climax; extreme; extremity; culmination; height; zenith; nadir [Add to Longdo]
極み(P);窮み[きわみ, kiwami] (n) height; acme; extremity; (P) [Add to Longdo]
極端[きょくたん, kyokutan] (adj-na,n) extreme; extremity; (P) [Add to Longdo]
高ナトリウム血症[こうナトリウムけつしょう, kou natoriumu ketsushou] (n) hypernatremia [Add to Longdo]
最左翼[さいさよく, saisayoku] (n) ultra-left; ultra-left extremists [Add to Longdo]
四肢[しし, shishi] (n,adj-no) limbs; extremities; (P) [Add to Longdo]
至り[いたり, itari] (n) utmost limit; extremity; result [Add to Longdo]
出外れ[ではずれ, dehazure] (n) end; extremity (of a village) [Add to Longdo]
八極拳[はっきょくけん, hakkyokuken] (n) {MA} Eight Extremities Fist [Add to Longdo]
北端[ほくたん, hokutan] (n) northern extremity; (P) [Add to Longdo]
北辺[ほくへん, hokuhen] (n) northern extremity [Add to Longdo]
末端[まったん, mattan] (n,adj-no) (See 末端価格,末端消費者) end; tip; extremities; terminal; (P) [Add to Longdo]
両極[りょうきょく, ryoukyoku] (n) both extremities; north and south poles; positive and negative poles [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分子[fèn zǐ, ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] members of a class or group; political elements (such as intellectuals or extremists); part [Add to Longdo]
末端[mò duān, ㄇㄛˋ ㄉㄨㄢ, ] extremity [Add to Longdo]
极端分子[jí duān fèn zǐ, ㄐㄧˊ ㄉㄨㄢ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] extremist [Add to Longdo]
激进[jī jìn, ㄐㄧ ㄐㄧㄣˋ, / ] radical; extreme; extremist [Add to Longdo]
激进分子[jī jìn fèn zǐ, ㄐㄧ ㄐㄧㄣˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] radicals; extremists [Add to Longdo]
激进武装[jī jìn wǔ zhuāng, ㄐㄧ ㄐㄧㄣˋ ˇ ㄓㄨㄤ, / ] armed extremists [Add to Longdo]
激进武装分子[jī jìn wǔ zhuāng fèn zǐ, ㄐㄧ ㄐㄧㄣˋ ˇ ㄓㄨㄤ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] armed extremists [Add to Longdo]
[duān, ㄉㄨㄢ, ] end; extremity; item; port; to hold sth level with both hands; to carry; regular [Add to Longdo]
西端[xī duān, ㄒㄧ ㄉㄨㄢ, 西] Western extremity [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
四肢[しし, shishi] Gliedmassen, Extremitaeten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top