ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tosen

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tosen-, *tosen*
Possible hiragana form: とせん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
photosensitive(โฟโทเซน'ซิทิฟว) adj. ไวต่อแสงหรือรังสีอย่างผิดปกติ., See also: photosensitivity n. photosensitiveness n.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคม่า[n.] (khōmā) EN: coma ; comatoseness   FR: coma [m]
ไวต่อแสง[adj.] (wai tø saēng) EN: sensitive to the light   FR: sensible à la lumière ; photosensible

German-Thai: Longdo Dictionary
auf Kritik stoßenเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ เช่น Im Jahr 2002 ist die Währungsumstellung zu Euro in Europa auf Kritik gestoßen.
stoßen(vi vt) |stieß, ist gestoßen| ชน เช่น mit dem Kopf an die Tür stoßen ชนประตูด้วยหัว
stoßen(vi) |stößt, stieß, ist gestoßen, + an/gegen jmdn./etw.| เดินหรือเคลื่อนไหวไปชนคนหรือสิ่งของอย่างแรงโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น Ich bin gegen ihm im Gang gestoßen. ฉันเดินชนเขาอย่างจังตรงทางเดิน
stoßen(vt) |stößt, stieß, hat gestoßen, + jmdn. irgendwohin| ชนหรือกระแทกคนใดคนหนึ่งด้วยอวัยวะของตน เช่น Sie hat mich mit der Schulter gestoßen. ไหล่ของหล่อนมากระแทกฉัน
abstoßend(adj) น่ารังเกียจ, ไม่น่าคบ, น่าชัง เช่น Ich finde diese Leute nur abstoßend.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tosento roar; to rage [Add to Longdo]
tosend; aufgewühlt {adj}boisterous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アミューズメントセンター[, amyu-zumentosenta-] (n) amusement center; amusement centre [Add to Longdo]
オフサイトセンター[, ofusaitosenta-] (n) off-site centre (center) [Add to Longdo]
オンラインサポートセンター[, onrainsapo-tosenta-] (n) {comp} online support center [Add to Longdo]
コンテクストセンシティブ[, kontekusutosenshiteibu] (adj-na) {comp} context-sensitive [Add to Longdo]
サポートセンター[, sapo-tosenta-] (n) support centre (center) [Add to Longdo]
リモートセンシング[, rimo-tosenshingu] (n) remote sensing [Add to Longdo]
ロモートセンシング[, romo-tosenshingu] (n) remote sensing [Add to Longdo]
伊土戦争[いとせんそう, itosensou] (n) Italo-Turkish War (1911-1912) [Add to Longdo]
海洋リモートセンシング[かいようリモートセンシング, kaiyou rimo-tosenshingu] (n) ocean remote sensing [Add to Longdo]
感光紙[かんこうし, kankoushi] (n) photosensitive paper [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンテクストセンシティブ[こんてくすとせんしていぶ, kontekusutosenshiteibu] context-sensitive (an) [Add to Longdo]
スポット穿孔機[すぽっとせんこうき, supottosenkouki] spot punch [Add to Longdo]
感光素子[かんこうそし, kankousoshi] photosensor [Add to Longdo]
感光装置[かんこうそうち, kankousouchi] photosensor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top