Search result for

torde

(41 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -torde-, *torde*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา torde มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *torde*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postorderหลังลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I also got word that he is receiving the Hero of the Soviet Union medal.Er soll übrigens den Verdienstorden "Held der Sowjetunion" erhalten. Playing Possum (1984)
Knight Commander of the British Empire, Grand Commander of the French Legion of Honour,Träger des US-Verdienstordens, Ritter vom Goldenen Vlies, The Jigsaw Man (1983)
And it is my honour to award you the National Order of Merit.Ich habe die Ehre, Ihnen diesen Verdienstorden zu überreichen. My New Partner (1984)
Do you realise what kind of cooperation this will take?ist Ihnen klar, welche Art von Kooperation das ertordert? Invasion U.S.A. (1985)
Where I have earned two medals and two letters of commendation.Aber ich habe zwei Verdienstorden und zwei Empfehlungsschreiben! A Few Good Men (1992)
Combat Cross, Medal for Merit Honorable Mention, Department Medal of Honor.Tapferkeitskreuz, Verdienstorden Belobigungen, Ehrenmedaille der Polizei. City Hall (1996)
I wanted to work on that proximity detector glitch in the security subroutine.Ich arbeitete an dem Annäherungsdetektordefekt. Tuvix (1996)
Nobody seems to like today's menu. I tried blaming it on a replicator malfunction, but no one believed me.Und niemand glaubt mir, dass es an einem Replikatordefekt liegt. Fury (2000)
This one is the Order of Merit. - It'll get you into the A.S.R.S.Der Verdienstorden verschafft dir Zugang ins ASRS. Dead Drop (2002)
Merit badge for two good little Scouts.Ein Verdienstorden für zwei gute kleine Pfadfinder. One Arrest (2002)
You save the world, they send you to some dusty basement at Langley, give you a little lemonade and cookies, and show you your medal.Du rettest die Welt, und die schicken dich nach Langley in irgendeinen staubigen Keller. Sie geben dir etwas Limonade und Kekse, zeigen dir 'ne Art Verdienstorden, nach Hause mitnehmen ist aber nicht drin! The Recruit (2003)
Looking to win some "beyond the call of duty," limo driver merit badge?Wollen Sie sich einen Verdienstorden für Chauffeure verdienen? Identity (2003)
Mr. Andersen, Director at the Danske Bank.HerrAndersen, Direktorder Danske Bank. The Inheritance (2003)
Ls that a new merit badge?Ist das ein neuer Verdienstorden? The Life Aquatic with Steve Zissou (2004)
It might have something to do with meta-material technology or vector decomposition or cellular irradiation.Es könnte was mit Metamaterial-Technologie zu tun haben, oder mit Vektordekomposition oder zellulärer Strahlung. Games People Play (2007)
Well, how about, um, many-materials technology or, like, the cell phone radiation or decomposing vectors?Was ist mit der Vielmaterialtechnologie? Oder der Handystrahlung oder der Vektordekomposition? Games People Play (2007)
He was up for the Order of Merit.Er sollte den Verdienstorden bekommen. District 13: Ultimatum (2009)
We're celebrating my Legion of Honor tonight.Heute Abend feiern wir meinen Verdienstorden. Un viol (2009)
Legion of Honor.Verdienstorden! Un viol (2009)
I received the Legion of Honor and I was at a reception.Ich erhielt den Verdienstorden und die Klinik machte eine kleine Feier. Un viol (2009)
So I...Also... nach der Feier für den Verdienstorden holte ich mein Auto. Un viol (2009)
Barrymore Senior, medals, Distinguished Service Order.Auszeichnungen. - Kriegsverdienstorden? The Hounds of Baskerville (2012)
Yes. - Um... - Well, I'm very glad you're...Als Träger des Verdienstordens vom Bade ist er erhöht worden. Episode #1.3 (2012)
National Order of Merit Knight.Ritter des Nationalen Verdienstordens. Kiss Me You Fucking Moron (2013)
'The ceremony is bestowing awards of honour, 'a ceremony hallowed by tradition going back over the centuries.Verdienstorden in einer Zeremonie verliehen, die eine jahrhundertelange Tradition hat: The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years (2016)
'What's the M.B.E. going to do to your teenage rebel image?Wird der Verdienstorden euer Rebellenimage ändern? The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years (2016)
- The hood!- Motordeckel. The Holy Trinity (2016)
What happened to that insubordinate SOB that jumped out of one of my planes over Normandy? He won the distinguished service medal?Was ist aus dem aufsässigen Kerl geworden, der über der Normandie aus dem Flugzeug sprang und den Verdienstorden bekam? Cast a Giant Shadow (1966)
I have the honor to represent our beloved Fuhrer and award you the Citation of Merit...Ihrer effizienten Verwaltungsarbeit und weil noch keinem die Flucht aus Ihrem Lager gelang, ist es ein Vergnügen für mich, Ihnen im Namen unseres geliebten Führers etwas überbringen zu dürfen: den großen Verdienstorden... zweiter Klasse. Operation Briefcase (1966)
I got a merit badge.Ich habe den Verdienstorden. Will the Blue Baron Strike Again? (1968)
He won a merit badge, didn't you, Carter?Er bekam den Verdienstorden, nicht, Carter? Will the Blue Baron Strike Again? (1968)
I couldn't give a damn about winning awards!Ich pfeife auf den Verdienstorden für Landwirtschaft! Very Happy Alexander (1968)
I understand the artist who did it got the Order of Merit and lives in a house with seven rooms.Der Künstler, der es gemacht hat, soll den Verdienstorden und ein Haus mit sieben Zimmern bekommen haben. The Phoenix (1968)
Allsecurityareas, switch control motor, tower-jetisonmotor, launch-escape motor are all go.AlleSicherheitsysteme, Schaltsteuerung des Triebwerkes, StartmotorderAbschussrampeund Motor der Startrampe, alle funktionieren. Journey to the Far Side of the Sun (1969)
That's what you are saying now, because you are afraid... but I'm sure at another moment you'd be ready to be a hero and kill us all... to have your nice picture on the front cover of the newspaper... and a medal to show to the kid.Denn dann sehen Sie Ihr schönes Foto überall auf den Titelblättern. Und Sie bekommen einen Verdienstorden. - Ich interessiere mich nur für eins. Rabid Dogs (1974)

CMU English Pronouncing Dictionary
TORDELLA    T AO2 R D EH1 L AH0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Motordeckel {m}motor cover [Add to Longdo]
Verdienstorden {m} | Britischer Verdienstordenorder of merit | Officer of the Order of the British Empire (OBE) [Add to Longdo]
Verdienstorden (bze. dessen Inhaber)OM : (member of the) Order of Merit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top