ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tantine

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tantine-, *tantine*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tantine มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tantine*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Near Constantine, where I was born. You know it?ใกล้กงส์ต็องตีน ที่ๆฉันเกิด นายรู้จักไหม? Wild Reeds (1994)
From Algiers, Oran and Constantine, from Salem and the countryside...จากแอลเจียร์ ออราน กงส์ต็องตีน เอลเมนเนีย และเชฟ พวกเขากำลังอพยพ Wild Reeds (1994)
When I got here, I went to see the Boissieres, from Constantine."เมื่อแม่มาที่นี่ แม่ไปเพื่อพบ บรรดาคุณท่านจากกงส์ต็องตีน Wild Reeds (1994)
Miss Constantine, may I speak to you? Certainly.มิสคอนสแตนติฉันอาจจะ พูดกับคุณ? Contact (1997)
The pagan emperor Constantine.จักรพรรดิ์ คอนสแตนติน ผู้นับถือเพเกิน The Da Vinci Code (2006)
I thought Constantine was a Christian.ฉันนึกว่า คอนแสตนตินเป็นคริสเตียน The Da Vinci Code (2006)
Constantine was Rome's supreme holy man.คอนแสตนตินเป็นหัวหน้านักบวชสูงสุดแห่งกรุงโรม The Da Vinci Code (2006)
So Constantine may have been a lifelong pagan..จักรพรรดิ คอนสแตนตินอาจจะนับถือเพเกินมาตลอดชีวิต The Da Vinci Code (2006)
Constantine held a famous ecumenical gathering..คอนสแตนตินได้จัดประชุมผู้นำศาสนจักรชื่ิอดัง The Da Vinci Code (2006)
Constantine did not create Jesus' divinity.คอนสแตนตินไม่ได้กุเรื่องของความเป็นเทพ ให้องค์เยซู The Da Vinci Code (2006)
It was such fun. Don't you mean you and constantineมันสนุกมากก / ไม่ใช่แค่แม่กับเด็กแม่เหรอ? Chuck in Real Life (2008)
Zeke Pleshette. Constantine Bach. The Culebra brothers.เซค พลีเชท คอนสแตนไทน บากช์ พี่น้อง คูเลบรา MacGruber (2010)
That's Constantine Bach and Zeke Pleshette.นั้น คอนสแตนด์ บากท์ กับ ซีค พลีเชท MacGruber (2010)
MacGruber, I'm watching Senator Garver talk to Constantine Bach.แมคกรูเบอร์ ฉันกำลังดูท่านวุฒิสมาชิก การ์เวอร์ คุยอยุ่กับคอนสแตน บากท์ MacGruber (2010)
Constantine, would you be a lamb and take these two... while I have a little fun with MacGruber, here?คอนสแตนติน นายจะเป็นเหมือนเนื้อแกะและทั้ง2คนนี้ และมันจะตลกมาเลยที่เกิดกับแมคกรูเบอร์ MacGruber (2010)
There's My Morning Jacket, Feist, The Constantines,นั่นคือเสื้อแจ็คเก็ตเช้านี้ของผม เฟรส คอนสแตนติน Countdown (2010)
Why can't you just get Constantine to help?ให้คอนสแตนตินช่วยไม่ได้เหรอ The Help (2011)
Constantine quit us.คอนสแตนตินลาออกไปแล้ว The Help (2011)
That reminds me so much of my maid, Constantine.ทำให้นึกถึงคนรับใช้ฉัน คอนสแตนติน The Help (2011)
I know Constantine. We're in church circle together.ฉันรู้จักคอนสแตนติน เราเป็นเพื่อนร่วมโบสถ์กัน The Help (2011)
Mama, I want to ask you about Constantine.แม่คะ หนูอยากถามแม่ เรื่องคอนสแตนตินค่ะ The Help (2011)
Daddy. What happened to Constantine?พ่อคะ เกิดอะไรขึ้น กับคอนสแตนตินคะ The Help (2011)
Constantine went to live in Chicago with her family.คอนสแตนตินกลับไปอยู่ กับครอบครัวที่ชิคาโก The Help (2011)
I need to talk to you about Constantine.หนูอยากถามเรื่องคอนสแตนติน The Help (2011)
Constantine didn't do anything wrong.คอนสแตนตินไม่ได้ทำอะไรผิด The Help (2011)
We sent your brother up to Chicago to bring Constantine home.เราส่งพี่ชายลูกไปชิคาโก เพี่อรับคอนสแตนตินกลับบ้าน The Help (2011)
The church has been trying to bury this gospel since before the time of Constantine.คริสตจักรได้รับการพยายาม ที่จะฝังศพที่ข่าวประเสริฐนี้ ตั้งแต่ก่อน ช่วงเวลาของคอนสแตนติ The Art of the Steal (2013)
And also stop by storage and grab the files for the Constantine case.แล้วก็ไปที่ห้องเก็บของ ไปเอาไฟล์ของคดี Constantine ด้วยล่ะ Lie with Me (2013)
Uh, and here's the Constantine case.เอ่อ แล้วก็นี่ เล่มคดี Constantine Lie with Me (2013)
There were two different Constantines, so I brought them both just to be safe.พอดีมันมี Constantine 2 แบบ หนูก็เลยเอามาทั้งคู่เลย เผื่อไว้ก่อนค่ะ Lie with Me (2013)
We hear about Constantine.เราได้ยินเกี่ยวกับคอนสแตนติ Decline of an Empire (2014)
This man is the derserter form Constantine's Army.ผู้ชายคนนี้เป็น derserter รูปแบบกองทัพคอนสแตนติ Decline of an Empire (2014)
Emperor Constantine is removing all troops from Hedrian Wall.จักรพรรดิคอนสแตนติจะเอากองกำลังทหารทั้งหมดออกจาก Hedrian ผนัง Decline of an Empire (2014)
You're worried about Constantine.คุณกำลังกังวลเกี่ยวกับคอนสแตนติ Decline of an Empire (2014)
I bring the message from Constantine.ผมนำข้อความจากคอนสแตนติ Decline of an Empire (2014)
My dear friend Constantine will not give up Our hopes to find Katherine.เพื่อนรักของฉันคอนสแตนติจะไม่ให้ขึ้นความหวังของเราที่จะหาแคทเธอรี Decline of an Empire (2014)
He was Constantine, want to meet Katherine.เขาเป็นคอนสแตนติต้องการที่จะพบแคทเธอรี Decline of an Empire (2014)
Following the death of Constantine, Katherine's bone were unearthed, sold and distributed between the seven wealthiest churches in Europe, until a charter of protection was placed upon the rest of her remains, to this day the which lie within her monastery on Mount Sinai.หลังจากการตายของคอนสแตนติกระดูกแคทเธอรีถูกขุด ขายและจัดจำหน่ายระหว่างเจ็ดคริสตจักรที่ร่ำรวยที่สุดในยุโรป จนกว่าจะมีกฎบัตรของการป้องกันที่ถูกวางอยู่บนส่วนที่เหลือของเธอยังคงที่ Decline of an Empire (2014)
John constantine.จอห์น คอนสแตนติน Haunted (2015)
Constantine is looking for,ไม่ว่าอะไรที่คุณคอนสแตนตินกำลังหา Haunted (2015)
And I was in a film once with Eddie Constantine.und mit Eddie Constantine auch. Vivre Sa Vie (1962)
I was in a movie with Eddie Constantine two months ago.Ich habe vor zwei Jahren einen Film gedreht, mit Eddie ConstantineVivre Sa Vie (1962)
According to police records, he is a Romanian chicken thief named Constantinescu, but when he bought this place it was called "Chez Moustache" and it was cheaper to grow a moustache than to buy a new sign.Der Polizeiakte nach ist er ein rumänischer Hühnerdieb namens Constantinescu, aber als er den Laden kaufte hieß er schon "Zum Schnauzbart", also ließ er sich einen Bart wachsen anstatt sich ein neues Schild zu kaufen. Irma la Douce (1963)
- Constantine.- ConstantineThe Condemned (1968)
Edmund Constantine.Edmund ConstantineThe Condemned (1968)
That's an interesting theory, Constantine.Interessante Theorie, ConstantineThe Condemned (1968)
The man you are looking at is Constantine Victor, the syndicate's boss contractor, known to his associates as Mr. V.Dieser Mann ist Constantine Victor. Er organisiert alle Morde für das Syndikat. Er ist bekannt als Mr V. The System (1969)
I'll tell you something: Colonel Constantinescu, next to Arionoaia, the one you've asked the auger well... he died last nightEines sollst du wissen: der Oberst Constantinescu, der neben Arionoaia, von dem du den Bohrer erbeten hast, ist heute Nacht gestorben. Felix si Otilia (1972)
Signor Bianchi and Dr Constantine.- Signor Bianchi und Dr. ConstantineMurder on the Orient Express (1974)
Dr Constantine, Monsieur Poirot wants to see you.Dr. Constantine, Poirot möchte Sie sehen. Murder on the Orient Express (1974)

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSTANTINE    K AA1 N S T AH0 N T IY2 N
CONSTANTINE    K AA1 N S T AH0 N T AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Constantine    (n) kˈɒnstəntiːn (k o1 n s t @ n t ii n)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top