หรือคุณหมายถึง staün?
Search result for

stauen

(56 entries)
(0.0352 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stauen-, *stauen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stauen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stauen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At this time we would like to request that you put your seatbacks in full upright position, make sure all carry-on luggage is securely under your seat.Wir möchten Sie bitten, die Rückenlehnen in eine aufrechte Position zu bringen und Ihr Handgepäck unter dem Sitz zu verstauenRich and Famous (1981)
You know me where Clouseau is concerned. My emotions are just lurking below the surface like a floating mine.Sie wissen ja, wenn es um Clouseau geht, stauen sich meine Gefühle an und warten nur darauf zu explodieren. Trail of the Pink Panther (1982)
Now, as I understand things, you got the river flowing up here and the tributary into it. And you got all these irrigation ditches, too.Sie stauen da oben den Fluss für die Bewässerungsgräben. Trumbo's World (1985)
Francine, let's get these turkeys in the van and downtown.Francine, lassen Sie uns diese Galgenvögel verstauen. - FRANCINE: Life of the Party (1985)
If you'll please make sure all your carry-on luggage... is safely stored in the overhead compartments.Bitte verstauen Sie Ihr Gepäck in den Gepäckfächern. Commando (1985)
If you put a dam here to stop the water... then I can make a pond here.Wenn du hier einen Damm baust, um das Wasser zu stauen... dann kann ich hier einen Teich anlegen. Out of Africa (1985)
Captain Horton, let's get 'em searched and processed before the next group gets here.Captain Herten, durchsuchen und verstauen wir sie... - bevor die nächste Gruppe ankommt. Prison (1987)
And then, somehow, the jar came open While micki and ryan were putting it down in the vault.Sie ist aufgegangen, als Micki und Ryan sie im Keller verstauen wollten. Bottle of Dreams (1988)
But for right now, I've got to finish rearranging all those things down In the vault, hmm?Zuerst sollten wir diese ganzen Sachen unten im Keller ordentlich verstauenWhat a Mother Wouldn't Do (1988)
I suppose that's nice.Also hier wollen sie also das schlechte Saatgut verstauenBaby Love (1989)
" Blood-sugar level enough to kill three horses cholesterol level high enough to dam the mighty Mississippi.""Genug Blutzucker, um drei Pferde umzubringen... genug Cholesterin, um den mächtigen Mississippi zu stauen." Dead Men Don't Do Aerobics (1989)
Eriksson, you and Diaz get the chow and ammo stored.Eriksson, Sie und Diaz verstauen die Lebensmittel und die Munition. Casualties of War (1989)
I'm gonna get them to stow it somewhere.Ich lasse das irgendwo verstauenBitter Moon (1992)
Blood can clot between the skull and the brain.Zwischen dem Schädel und dem Gehirn kann sich Blut anstauenCross My Heart and Hope to Die (1994)
And since we have a very full flight this evening, we ask that you kindly place all bags and carryon articles securely in the overhead luggage compartments or under the seat in front of you.Da die Sitze verstellbar sind, bitten wir Sie, alle Taschen und Ihr Handgepäck in der Gepäckablage zu verstauen, aus Rücksicht auf die anderen Passagiere. The Langoliers (1995)
Be sure all carryons are--Bitte verstauen Sie... No Way Back (1995)
You could put my entire Mercedes in the trunk and still have room for your tools.Was für ein Auto. Du könntest zwei Kleinwagen im Kofferraum verstauenStarting on the Wrong Foot (1995)
Easy storage is her best feature.- Was? Das ist eine ihrer besten Eigenschaften. Leicht zu verstauenHome Is Where the Hurt Is (1995)
Let's stow the captain's body, tie up Olafsson, so we can all get some rest.Wir werden seine Leiche verstauen und Olafssen wird gefesselt. Død Kalm (1995)
It's the day before Christmas, I got 30 million pieces of mail backed up.Es ist der Tag vor Weihnachten, und 30 Millionen Poststücke stauen sich. Dear God (1996)
You got anything to stow, leave it with me.Wenn ihr noch was zu verstauen habt, gebt es mir. Get on the Bus (1996)
His anger and resentment will build up again until he has no choice but to act out his fantasies.Sein Zorn wird sich wieder anstauen, bis er keine andere Wahl hat, als seine Fantasien auszuleben. Broken World (1997)
I won't take it personally, and you won't need to keep things bottled up inside anymore.Ich nehme es nicht persönlich, und Sie müssen nichts in sich aufstauenDay of Honor (1997)
Traffic on most major routes is gridlocked and not moving.Autos stauen sich auf allen Hauptstraßen. Ride (1998)
I suggest you stow your gear... and familiarize yourself with the ship. That's all, Lieutenant.Verstauen Sie Ihre Ausrüstung und machen Sie sich mit dem Schiff vertraut. Wing Commander (1999)
I said, "Eddie, you will never let anger build up to the point..."Du wirst niemals wieder deine Wut so weit aufstauen, dass du deine... The Story of Us (1999)
You shouldn't hold it in like that.Es sollte sich nicht so aufstauenK-911 (1999)
I don't see you assholes putting that rack, and that rack and this rack here back in the truck.Hey, ich seh euch Arschgeigen nicht den Ständer und den Ständer und den Ständer wieder im Laster verstauen46 Long (1999)
I will bestow him and will answer well the death I gave him.Ich will verstauen ihn und Rede stehn für seinen Tod. Hamlet (2000)
Looks like the rain must have backed up the sewer.Sieht aus, als würde sich die Scheiße im Kanal zurückstauenGet Carter (2000)
I have an Ethros demon and I need a box.Ich habe einen Ethros-Dämon und muss ihn verstauenI've Got You Under My Skin (2000)
Why don't you go help that guy out there put all the presents in the car?Hilf doch schnell dem Mann draußen, deine Geschenke im Wagen zu verstauenRory's Birthday Parties (2000)
Theoretically, if I created a feedback loop,... ..the energy would build up instead of being released.Theoretisch würde sich bei einer Rückkoppelung... ..Energie aufstauen, statt freigesetzt zu werden. Scorched Earth (2000)
I sent Parsons there to stash it.Ich hab Parsons gebeten, es dort zu verstauenBuffalo Soldiers (2001)
Had something big to haul.Ich hatte was Großes zu verstauenPresenting Lorelai Gilmore (2001)
You can put me in with the cargo.Sie können mich im Laderaum verstauenClockstoppers (2002)
Let's have hands to stow these tortoises.Ein paar Leute sollen die Schildkröten verstauenMaster and Commander: The Far Side of the World (2003)
Sorry. I need to store my kayak.Ich muss das Kajak irgendwie verstauenFirst Date (2003)
Rolling up bottles and putting them in drawers.Flaschen aufrollen und in Schubladen verstauenBlack Blizzard (2003)
All the other children are piling in.Die anderen Kinder stauen sich hinter ihm. Reaping Havoc (2003)
What?- Hab 3 Tage gebraucht, alles zu verstauenLorelai Out of Water (2003)
Com-mu-ters...Stauende. Fahrzeuge. Fahrzeuge. Some (2004)
The trunk's open, so you can stash the bags.Der Kofferraum ist offen, dann kannst du das Gepäck schon mal verstauenThe Color of Milk (2004)
I have three months of back issues to bag and board and on top of that now, apparently I don't know, I have to go to school.Ich hab 3 Monate rückseitige Ausgaben, zum verstauen und noch dazu,weiss ich scheinbar nicht wusste , ich muss in dir Schule gehen. The Way We Were (2004)
They try to build a dam to monopolize the water in Hinogawa all for themselves.Sie stauen den Hinogawa, damit sie das Wasser für sich selbst haben. Yasha-ga-ike (2005)
Why don't we have Cooter stash that.Lassen wir doch Cooter das Zeug verstauenThe Dukes of Hazzard (2005)
I might as well take both, except I've got no more room.Obwohl... Ich nehme beide. Wo soll ich es denn bloss verstauen...? The Tiger and the Snow (2005)
- Storing stuff Dad left me.Sachen verstauen, die Vater mir hinterließ. The Ax (2005)
Better put that somewhere safe, Mason.Verstauen Sie ihn sicher, Mason. The Mystery of the Blue Train (2005)
Two women living together alone, you never know what resentments build up, but by all accounts they got on well.Zwei allein lebende Frauen, da kann sich viel Unmut aufstauen, aber angeblich kamen sie gut miteinander aus. After the Funeral (2005)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stauento dam [Add to Longdo]
stauen; stillento staunch [Add to Longdo]
verstauen; stauento stow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  stauen [ʃtauən]
     to dam
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top