Search result for

stated

(45 entries)
(0.0494 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stated-, *stated*, stat, state
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stated(สเท'ทิด) adj. กำหนดไว้,แน่นอน,ไม่เปลี่ยนแปลง,แถลงไว้,ประกาศไว้,ยอมรับ,เป็นทางการ
unstated(อันสเทท'ทิด) adj. ไม่ได้พูดถึง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stated ageอายุที่แจ้งไว้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stated capitalทุนเรือนหุ้น, ทุนตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stated valueมูลค่าที่กำหนด [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
stated capitalค่าทุนเรือนหุ้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He earned his nickname, "Le Coq", for reasons that cannot be stated on this program.เขาได้ฉายาว่า "เลอ ค้อก" ด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถ พูดออกอากาศได้ The Love Guru (2008)
By signing it, you certify that you were wrong when you stated the boy returned to you by the police was not your son;เซ็นนี่ซะเพื่อยืนยันว่าคุณน่ะเข้าใจผิด ที่ว่าเด็กที่กรมตำรวจส่งคืนมานั้นไ่่ม่ใช่ลูกชายคุณ Changeling (2008)
I stated my view, now let's move on.ผมก็บอกมุมมองของผมไปแล้ว ต่อเรื่องอื่นกันได้ Frost/Nixon (2008)
This last report, Daniel stated he's been ridiculed at school for his weight.รายงานสุดท้าย แดเนียลบอกว่า เขาถูกล้อที่โรงเรียนเรื่องน้ำหนัก Pathology (2008)
He has stated that he's best friends with takua.คุณได้บอกกล่าวว่า เค้าเปนเพื่อนที่ดีที่สุดกับtakua The Good Wound (2009)
He stated in his will that he wished for you to inherit all his financial assets.เขาตั้งใจว่า จะให้มรดกกับหนู เป็นเงินทั้งหมดที่เขามี Nothing But the Blood (2009)
Shinhwa Group, which went into crisis when Gu Bon Hyung passed away, stated it to be a turning point that will change the crisis into bliss implementing a worldwide ambitious plan.ภายใต้การนำทัพของประธาน คังฮีซู กลุ่มชินฮวาเตรียมพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส... . Episode #1.13 (2009)
I- - I very clearly statedฉัน ฉันระบุไว้อย่างชัดเจน Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
the defendant Alex Turner Jung stated that he would show something in the restroom,จำเลย อเล็กซ์ เทอร์เนอร์ จุง ได้กล่าวว่า เขาจะทำอะไรบางอย่างให้ดูในห้องน้ำ The Case of Itaewon Homicide (2009)
Was this previously stated?คำพวกนี้ถูกระบุไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่า? The Case of Itaewon Homicide (2009)
And you stated that homicide- ใช่มันจำเป็นต้องเป็นการถูกฆาตกรรม You Don't Know Jack (2010)
Stipulated in your contract was a fraternization clause, in which it was stated quite clearly that any relationship, be it romantic or sexual in nature deemed inappropriate by CRT senior officialsมันเป็นข้อกำหนดในสัญญาของคุณ ในด้านความสัมพันธ์ ซึ่งปรากฏอย่างชัดเจน ว่าในทุกๆความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็น ด้านโรแมนติก หรือในด้านทางเพศ ถือเป็นเรื่องไม่เหมาะสม จาก ความเห็นของผู้อาวุโสของซีอาร์ที Buried (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
statedBriefly stated, Hobsbawm's thesis is that the history of the twentieth century is that of the decline of civilization.
statedHe stated his belief that God created us.
statedHe stated the importance of the education.
statedI had to finish the job by the stated date.
statedIt is not clearly stated in their study if the patients overcame this syndrome during the therapy.
statedThe example doesn't fall into any type stated above.
statedThe Prime Minister stated that he would not introduce a new tax without the consensus of public opinion.
statedThe stated price does not include labor charges.
statedYou will find it stated a few pages further on.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดังกล่าว[X] (dang klāo) EN: aforementioned ; as above ; as stated ; as mentioned above ; aforesaid   FR: comme mentionné ci-dessus ; supra
เหี้ยน[adv.] (hīen) EN: short ; to the ground ; all ; to the last drop ; all gone; without nothing left ; down to nothing ; wiped out ; devastated   FR: à ras ; dépouillé ; rasé
วายวอด[v.] (wāiwøt) EN: be utterly destroyed ; be devastated ; be razed   

CMU English Pronouncing Dictionary
STATED    S T EY1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stated    (v) (s t ei1 t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
でもある[, demoaru] (v5r-i) (1) (である with も) (See である) to also be (formal, literary); implies that as well as the earlier stated this is also the case; (2) to be ... or something; (P) [Add to Longdo]
[, ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) [Add to Longdo]
言葉通り;言葉どおり[ことばどおり, kotobadoori] (n,adj-no) exactly as stated; verbatim [Add to Longdo]
荒地;荒れ地[あれち;こうち(荒地), arechi ; kouchi ( arechi )] (n) (1) wasteland; wilderness; abandoned land; devastated land; (2) The Wasteland (poem by T.S. Eliot) [Add to Longdo]
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P) [Add to Longdo]
焼け跡(P);焼跡(io)[やけあと, yakeato] (n) ruins of a fire; fire-devastated area; (P) [Add to Longdo]
戦災地区[せんさいちく, sensaichiku] (n) war-devastated area [Add to Longdo]
前述の通り[ぜんじゅつのとおり, zenjutsunotoori] (exp) as above; as mentioned (described, stated) above [Add to Longdo]
定時[ていじ, teiji] (n,adj-no) regular time; stated period; (P) [Add to Longdo]
別記[べっき, bekki] (n,vs) stated; mentioned (above, elsewhere); separate paragraph or volume [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stated \Stat"ed\ (st[=a]t"[e^]d), a.
   1. Settled; established; fixed.
    [1913 Webster]
 
       He is capable of corruption who receives more than
       what is the stated and unquestionable fee of his
       office.                --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Recurring at regular times; not occasional; as, stated
    preaching; stated business hours.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 State \State\, v. t. [imp. & p. p. {Stated}; p. pr. & vb. n.
   {Stating}.]
   1. To set; to settle; to establish. [R.]
    [1913 Webster]
 
       I myself, though meanest stated,
       And in court now almost hated.    --Wither.
    [1913 Webster]
 
       Who calls the council, states the certain day.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To express the particulars of; to set down in detail or in
    gross; to represent fully in words; to narrate; to recite;
    as, to state the facts of a case, one's opinion, etc.
    [1913 Webster]
 
   {To state it}. To assume state or dignity. [Obs.] "Rarely
    dressed up, and taught to state it." --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stated
   adj 1: declared as fact; explicitly stated [syn: {declared},
       {stated}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top