Search result for

spirituell

(51 entries)
(1.7989 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spirituell-, *spirituell*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา spirituell มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *spirituell*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I and particularly my wife, have a special interest in spiritual questions.Ich und meine Frau interessieren uns für spirituelle Fragen. The Magician (1958)
Antonsson is a hefty man, but his physical powers are nothing in comparison with Mr Vogler's spiritual strength.Antonsson ist ein stämmiger Mann, aber seine körperlichen Kräfte... sind nichts im Vergleich zu Herrn Voglers spiritueller Stärke. The Magician (1958)
We need a morale builder and faith in our ultimate victory.Wir brauchen spirituelle Unterstützung, um den Krieg zu gewinnen. The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
Spiritually, you mean?Meinst du spirituellThrough a Glass Darkly (1961)
You see, if ghosts, which are pure spirit, come from man... then perhaps it's possible some day to have individuals... whose spiritual caliber far surpasses anything humanity has yet known.Wenn Geister, die reiner Geist sind, von Menschen stammen, ist es vielleicht eines Tages möglich, dass die spirituelle Größe gewisser Menschen bei weitem alles bisher Bekannte übertrifft. The Haunting (1963)
You oppose my moral and supernatural sense of vocation with a simple physical and mental existence easily controlled by technicians.Meiner moralischen, spirituellen Vorstellung von Berufung setzen die einfache geistige und körperliche Existenz entgegen, die von Technikern überwacht wird. Alphaville (1965)
"Make love to me!"Meine Kunst ist zutiefst spirituellJuliet of the Spirits (1965)
Uh, but, uh... But, General, the spiritual vibrations here...Aber, General, die spirituellen Vibrationen hier... Is General Hammerschlag Burning? (1967)
Death is a physical thing, not spiritual.Der Tod ist physischer Natur, nicht spiritueller. Frankenstein Created Woman (1967)
Does this mean we're now the spiritual rulers of Kuala Rokat?Macht uns das zu den spirituellen Herrschern von Kuala Rokat? The Seal (1967)
The unforgivable sin is the voluntary and knowing rejection of spiritual truth.Die unverzeihliche Sünde ist freiwillig und wissentlich die spirituelle Wahrheit abzulehnen. Wheel of Ashes (1968)
This whole kind of thing is spiritual, spiritual matters.All diese Dinge haben eine spirituelle Bedeutung. Midnight Cowboy (1969)
Sometimes we fail, but we strive to fulfill our souls and hearts.Man versagt zwar regelmäßig... aber trotzdem sollte man spirituelle Perfektion anstreben. The Passion of Anna (1969)
The creation of beauty and purity is a spiritual act.Die Erschaffung von Schönheit und Reinheit ist ein spiritueller Akt. Death in Venice (1971)
Shame's a spiritual distress to which you are immune... because you are immune to feeling.Scham ist eine spirituelle Qual, die du nicht kennst, weil du gegen Gefühle immun bist. Death in Venice (1971)
This dance unites them spiritually with their goddess.Dieser Tanz vereint sie spirituell mit ihrer Göttin. Tropic of Cancer (1972)
It's not a class, Professor Kalanga is a spiritual leader,Dies ist kein Kurs, Professor Kalanga ist ein spiritueller Führer. Asylum (1972)
I've never been to a spiritualism session, and I would like to come.Bei einer spirituellen Sitzung war ich noch nie und ich würde gerne mitkommen. Horror from the Tomb (1973)
The spiritual bridge to the secret church.Die spirituelle Brücke zur geheimen Kirche. Live and Let Die (1973)
I'm Catholic, and it's a spiritual thing for me.Ich bin katholisch, und es ist eine spirituelle Sache für mich. Sweet Movie (1974)
Intellectual, spiritual and sensual.Intellektuell, spirituell und sinnlich. Love and Death (1975)
The church was the center of our social as well as our spiritual lives.Die Kirche war der Mittelpunkt unseres sozialen und spirituellen Lebens. The Baptism (1976)
I feel he thinks he is on some kind of special mission, that is, to achieve spiritual domination of his battalion, thereby symbolizing the purity of the great German Wehrmacht itself.Ich denke, er glaubt, auf einer Art Mission zu sein, die spirituelle Herrschaft über dieses Bataillon zu erlangen und somit die Reinheit der großen Deutschen Wehrmacht zu symbolisieren. Cross of Iron (1977)
It's taken me a very long time, seven years, in fact, seven years of travel, investigation and study, calling for a total reconditioning of all my spiritual...Es hat sehr lange gedauert, genauer gesagt, sieben Jahre, sieben Jahre Reisen, Forschung und Studium, um eine völlige Erneuerung meiner spirituellen... Audrey Rose (1977)
With all the misery that those people had to face, there was still a great spiritual peace and joy in their lives because they believe... they believe that this life is not the end.Trotz ihres Elends hatten diese Leute einen tiefen spirituellen Frieden, weil sie glauben, dass dieses Leben nicht das Ende ist. Audrey Rose (1977)
In her brief time on earth, she was just coming to an awareness of the spiritual beauties of life.In ihrem kurzen Leben hatte sie gerade erst die spirituelle Schönheit entdeckt. Audrey Rose (1977)
For us, death is not the end to life, but a momentary separation, a fragile respite in the astral cosmos, where the soul must wait and through meditation seek to clothe itself in the higher spiritual garments before attempting rebirth in the next earth life.Für uns ist der Tod nicht das Ende, sondern eine vorübergehende Trennung, eine flüchtige Ruhefrist im Astralkosmos, in der die Seele warten muss und sich durch Meditation in höhere spirituelle Gewänder zu kleiden sucht, bevor sie die Wiedergeburt im nächsten irdischen Leben versucht. Audrey Rose (1977)
so the soul casts off old bodies and enters into others that are new, and so our minds are freed from the fear of death and we are able to live each earth life in a spiritually productive manner, for we are certain that the end is good and all are blessed, even to the final atom in the scale of being.So wird unser Geist von der Angst vor dem Tod befreit und wir können jedes irdische Leben auf spirituell produktive Art leben, denn wir wissen, dass das Ende gut ist und alle gesegnet sind, bis hin zum letzten Atom in der Weite des Seins. Audrey Rose (1977)
But I also told him what I believed, that sex is not just a biological matter, but a spiritual one as well.Aber auch, was ich glaube: Dass Sex nicht nur eine biologische, sondern auch eine spirituelle Sache ist. Equus (1977)
Evil is a spiritual being, alive and living.Das Böse ist ein spirituelles Wesen. Lebend und lebendig. Exorcist II: The Heretic (1977)
- It keeps her from spiritual power.- Er nimmt ihr spirituelle Kraft. Exorcist II: The Heretic (1977)
The other is an infinite spiritual cycle called the Dreamtime... more real than reality itself.Der andere ist der unendliche spirituelle Zyklus, der "Traumzeit" genannt wird. Der realistischer ist als die Realität selbst. The Last Wave (1977)
And since you have some money, you would like to arrange for this spiritual cult to become reality?Und da Sie etwas Geld haben, würden Sie gern diesen spirituellen Kult Wahrheit werden lassen? The Green Room (1978)
We could sure use some spiritual help here. 'Think you can handle it?Ein wenig spirituelle Hilfe kann nicht schaden. Convoy (1978)
Well, Reverend, can you tell me if you see this convoy as more of a spiritual than a political event?Ist dies ein spirituelles oder politisches Ereignis, Herr Pfarrer? Convoy (1978)
Well, life itself is a spiritual event. - Amen!Das ganze Leben ist ein spirituelles Ereignis. Convoy (1978)
He's been conned by all that spiritual bullshitEr ist durch diesen spirituellen Schwachsinn verschaukelt worden. Every Man for Himself (1980)
Bunch of stoner types, real spiritual heads, always in some full lotus squatting their way to a new head or something.Ein Haufen Kiffer, echt spirituell, immer im Lotussitz, sie hocken da, bis ihr Kopf neu wird. Foxes (1980)
But I own a physical immortality, not spiritual.Aber ich bin physisch unsterblich, nicht spirituellDünyayi Kurtaran Adam (1982)
You'll feel real warm and spiritual.Dann wird dir warm und spirituellTrust Doesn't Rust (1982)
OK, I'll tell her your love for her is highly spiritual.Okay, ich sage ihr, dass du sie spirituell sehr liebst. The Last American Virgin (1982)
Some energies have a spiritual source which act upon a persors soul.Einige Energien sind spirituell und richten sich nach den Seelen von Personen. The Meaning of Life (1983)
However, this is rarely achieved owing to mars unique ability to be distracted from spiritual matters by everyday trivia.Dies wird jedoch selten erreicht, da der Mensch die Fähigkeit hat, von spirituellen Dingen durch die Trivialität des Alltags abgelenkt zu werden. The Meaning of Life (1983)
The whole building is a huge superconductive antenna that was designed and built for the purpose of pulling in and concentrating spiritual turbulence.Das ganze Gebäude ist eine superleitfähige Antenne... die nur zu dem Zweck gebaut wurde, spirituelle Turbulenzen anzuziehen. Ghostbusters (1984)
- Why, you could say it's spiritual.- Man könnte sagen, es ist spirituellRepo Man (1984)
- Try something spiritual, Miel.- Versuch doch etwas Spirituelles. Flesh+Blood (1985)
The Jewel represents the spiritual world of my people.Bei dem Volk ist das Juwel das Symbol der spirituellen Macht. The Jewel of the Nile (1985)
He's interested in their spiritual and philosophical truth.Ihn interessiert die spirituelle und philosophische Wahrheit, die dahinter verborgen sein könnte. The Bishops Gambit (1986)
- Has spirit-medium powers.- Er hat spirituelle Kräfte. Big Trouble in Little China (1986)
The fact is, Adelmo's death has caused much spiritual unease among my flock.Der Tod von Adelmo verursacht in meiner Herde eine spirituelle Unruhe. The Name of the Rose (1986)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  spirituell
     lively; witty
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top