Search result for

somit

(58 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -somit-, *somit*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา somit มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *somit*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
somiteปล้อง (เอ็มบริโอ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I now pronounce you man and wife.Somit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Don't Go Near the Park (1979)
Jim Hacker is the most obvious case of overmanning in Whitehall.Jim Hacker ist somit der gravierendste Fall von Überbelegungen in Whitehall. The Economy Drive (1980)
That is your aunt's lover.Somit sind Sie der Liebhaber Ihrer Tante. Le guignolo (1980)
That makes 40.Somit sind es 40. Brubaker (1980)
He bricked up the doorways of his house making it compulsory for himself to enter by the roof.Er vermauerte alle Türen zu seinem Haus und zwang sich somit, es vom Dach aus zu betreten. The Falls (1980)
Catch-Hanger has translated Tulse Luper's Birds of the Northern Hemisphere, establishing pronunciation equivalents for the Falconidae.Catch-Hanger übersetzte Tulse Lupers Vögel der nördlichen Hemisphäre und legte somit die Aussprache der Falkenarten ein für alle Mal fest. The Falls (1980)
They may set you back a little at first, I admit that. But you'll be stronger in the long run for respecting your resources.Zugegeben, vielleicht werfen sie dich zunächst etwas zurück, aber auf längere Sicht wirst du somit deine Ressourcen schonen. The Lumberjack (1981)
Russia was about to experience an upheaval that would affect not only her history, but that of the entire world.Es reifte eine radikale Wendung in Rußland und somit auch in der Weltgeschichte heran. Rasputin (1981)
Yes, blow it up. Blow it back to God.Ja, jagen Sie sie in die Luft und somit zurück zu Gott. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Murphy? - We don't need any bad publicity.Laura, somit sind wir beide raus. In the Steele of the Night (1982)
If we gift them with a past, we create a cushion or a pillow for their emotions... then consequently we can control them better.Wenn wir sie mit einer Vergangenheit ausstatten, bieten wir ihnen eine Gefühlsgrundlage, um sie somit besser kontrollieren zu können. Blade Runner (1982)
Rambo is a civilian now, so he's my problem.Rambo ist jetzt Zivilist und somit mein Problem. First Blood (1982)
I stayed at Yetta Zimmerman's... and I helped fulfill Sophie's prophecy about the three of us.Ich blieb bei Yetta Zimmerman und sorgte somit dafür, dass sich Sophies Prophezeiung über uns drei bewahrheitete. Sophie's Choice (1982)
Thomas Wolfe and Hart Crane wrote... we welcome Stingo into that pantheon of the Gods... whose words are all we know of immortality.Auf dieser Brücke, über die Thomas Wolfe und Hart Crane schrieben, heißen wir Stingo im Pantheon der Götter willkommen, dessen Worte somit unsterblich werden. Sophie's Choice (1982)
That makes me aberrant from a strict catholic standpointSomit bin ich abwegig im streng katholischen Sinn. Tenebre (1982)
The lifelike club-foot look is caused by a built-in spring which digs into the ankle, causing excruciating pain.Der Klumpfuß-Look entsteht durch eine eingebaute Feder, die in den Knöchel sticht und somit qualvolle Schmerzen auslöst. Trail of the Pink Panther (1982)
I am now your president and I am infallible.Ich bin Präsident und somit unfehlbar. Trail of the Pink Panther (1982)
- That leaves me with Uncle Tim.Somit bleibt nur noch Onkel Tim für mich. Steele in the News (1983)
Justice is divine and thus beyond our reach.Das Recht ist eine göttliche Tugend und somit unantastbar. Danton (1983)
They did not wait until Mr. Andujar's garbage... had been mixed with the rest of the garbage in the truck... thereby rendering it common garbage.Sie warteten nicht, bis sich sein Müll mit dem im Wagen vermischt hatte und somit Allgemeinmüll wurde. The Star Chamber (1983)
I'm the oldest and therefore the "elder" of the pack.Ich bin der Älteste und somit der Rudelführer. Winners & Sinners (1983)
Patrik's rescue will therefore also be a race for the boy's eyesight.Die Rettung Patriks wird somit auch zu einem Wettlauf um das Augenlicht des Jungen. Teil 6 (1984)
How do you respond to accusations that journalists underestimated the brutality of the Khmer Rouge and so share responsibility for what happened in Cambodia afterwards?Was sagen Sie zu dem Vorwurf, dass Sie und andere Journalisten die Roten Khmer unterschätzten und somit für die Ereignisse mitverantwortlich sind? The Killing Fields (1984)
The extraordinary thing was that my father was already in his 60s when he begat me, thus proving that I was a bloody miracle from the start,Das wirklich Auß ergewöhnliche war, dass mein Vater schon über 60 war, als er mich zeugte und somit von Anfang an klar war, dass meine Existenz ein reines Wunder war, God Rot Tunbridge Wells! (1985)
Thus, I'm taking over your command.Somit übernehme ich dein Kommando. Ich wurde zu Charles' Adjutant ernannt. The Conversion (1985)
He's only ruined half of your life. And ruined one generation, not more.Somit ruinierte er ihr Leben nur für die Dauer einer Generation. Mr. Vampire (1985)
"Said officers did then discharge their weapons..." with flagrant disregard for public safety... causing to be expended some 1200 rounds of ammunition.(LIEST VOR) "Die Beamten benutzten ihre Waffen unter Missachtung der öffentlichen Sicherheit und trugen somit zur Verschwendung von 1.200 Stück Munition bei. Police Academy 2: Their First Assignment (1985)
Mr Tai, people in Chinatown are saying Ronnie Chang was your protégé, and his involvement in the murder of Mrs White implicates you.Mr. Tai, in Chinatown heißt es, Ronnie Chang war Ihr Protegé. Somit seien Sie in den Mord an Mrs. White verwickelt. Year of the Dragon (1985)
You hear me? You are lower than scum.So, der materielle Teil wäre somit abgeschlossen. May 1864 - Late Autumn 1864 (1986)
Doesn't that make it your problem?Ist das somit nicht Ihr Problem? That's Our Dad (1986)
I know, I know, you break it, you bought it.Ich weiß, ich hab's zerbrochen, somit habe ich es gekauft. Voo Doo Knight (1986)
This could be a good chance to get a line on Tolst.Somit könnten wir endlich Tolst schnappen. No Thanks for the Memory (1986)
Tina Thomerson then became heir to an unchallenged placement in the semifinals.Somit rückt Tina Thomerson... HALBFINALE ...unangefochten ins Halbfinale auf. Playing for Keeps (1986)
That way she doesn't get pneumonia and die.Somit kriegt sie keine Lungenentzündung und stirbt. Nothing in Common (1986)
All bets are off.Somit sind alle Wetten gestorben. Wise Guys (1986)
Now that concludes this evening's service.Somit endet unser Abendgottesdienst. A Song of Songs (1987)
To me that should make a difference in the way we treat them.Somit sollten sie doch besser behandelt werden. Why Punish the Children? (1987)
That way the origination point is shown local.Somit wird der Absender hier angegeben. All That Glitters (1987)
At the instant of death, Lutan, our mating agreement dissolves.Und gemäß dem Gesetz, Lutan, erlischt somit unsere Partnerschaft. Code of Honor (1987)
Relax. You got the week off.Ihr habt somit 'ne Woche frei. Beverly Hills Cop II (1987)
In strategic terms, Charlie's cut the country in half the civilian press are wetting their pants and even Cronkite is going to say the war is now unwinnable.Das Land ist somit praktisch in zwei Hälften geteilt worden, und die Zivilpresse wird nun behaupten, der Krieg sei nicht mehr zu gewinnen. Full Metal Jacket (1987)
So the disease reached the part of the world most distance from its point origin.Somit hat die Krankheit heute schon den Erdteil erreicht da am weitesten vom Ursprungsland entfernt liegt. Leere Welt (1987)
When a bone breaks bits of fat get in the bloodstream and the blood vessels of the brain.Wenn ein Knochen gebrochen wird, gelangen kleine Mengen Fett in die Blutbahn und somit ins Gehirn. The Witches of Eastwick (1987)
Then you could feel superior and see me at the same time.Somit wäre dein Stolz gewahrt, und du könntest mich dennoch treffen. The Witches of Eastwick (1987)
In the name of god, outsider, I sentence thee to die!Und somit im Namen Gottes, des Herrn, verurteile ich dich, Außenseiter, zum Tode! The Quilt of Hathor: The Awakening (1988)
So that in every bite, we have an equal amount of ham and cheese.Somit ist die Menge an Schinken und Käse bei jedem Biss gleich. Mad Money (1988)
It means gas stations, motels, restaurants and employment that our whole town sorely needs.Das bedeutet Tankstellen, Motels, Restaurants, und somit Arbeit, die unsere Stadt dringend braucht. The Outsiders (1988)
If I even start to think she's hurt, my guts twist up, I can't think straight, and I'm no good to her.Wenn ich denke, sie könnte verletzt sein, drehe ich durch und nütze ihr somit nichts mehr. Crocodile Dundee II (1988)
The deal won't matter because the rape will go on record.Der Deal wird somit hinfällig. The Accused (1988)
You can only take a guy so far. Then it's a question of biology. Biology is destiny.Jeder Mann hat Potential, der Rest ist Biologie und somit Schicksal. Cocktail (1988)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุหรี่พระราม[N] Neoalsomitra sarcophylla Hutch., Syn. ต้นบุหรี่พระราม, Count unit: ต้น, Thai definition: ไม้เถาชนิด Neoalsomitra sarcophylla Hutch. ในวงศ์ Cucurbitaceae มีมือเกาะ ดอกเป็นช่อออกตามง่ามใบ กลีบดอกติดกันเป็นรูปปากแตรบานๆ ผลเรียวยาวคล้ายกระบองกลมหรือเป็นสามเหลี่ยม เวลาแก่ผลจะแตกที่ปลายเป็น 3 ช่อง เมล็ดสีดำ แบน มีปีกบางๆ ที่ปลาย

CMU English Pronouncing Dictionary
EPSOMITE    EH1 P S AH0 M AY2 T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
folglich; somit {adv}consequently; as a consequence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
粗密;疎密[そみつ, somitsu] (n) coarseness and fineness; sparse or dense (growth) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  somit [zoːmit]
     consequently
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top