Search result for

soldas

(86 entries)
(0.0418 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soldas-, *soldas*, solda
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา soldas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *soldas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soldan[N] สุลต่านแห่งอียิปต์ soudan

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nibea soldadoปลาม้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Private!Soldat! Under Siege (1992)
soldier 4:SOLDAT 4: Three Kings (1999)
Gunny!Soldat! Missing (2004)
Soldier!Soldat! Soldat,... Founder's Day (2010)
Soldiers!Soldaten! Hell on Wheels (2005)
Soldiers!Soldaten! The Legend of Hercules (2014)
On the double, Private.Im Laufschritt, Soldat! The Wanderers (1979)
You just soldier and keep your mouth shut.Du bist bloß Soldat und halt deine Klappe. The Warriors (1979)
60,000 soldiers!60.000 Soldaten! The Warriors (1979)
Guards. Take him away.Soldaten, schafft ihn fort. Caligula (1979)
Soldiers were trying to put her into a large...Soldaten trieben das Kind in einen... Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
I hate to tell you this, but there's two soldiers right behind us and a bomb about to go off right in front of us.Ich möchte sie nicht kritisieren, aber hinter uns sind Soldaten und vor uns eine Rakete, die gleich hochgeht. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
By morning the soldiers will be everywhere.Morgen werden überall Soldaten sein. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
There was this soldier in this awful battle and when he came home he had this limp and this sad, faraway look in his eyes.Da gab es diesen Soldaten in dem schrecklichen Kampf, und als er nach Hause kam, hinkte er und hatte diesen traurigen, entrückten Blick. The Furlough (1980)
But you know, I was thinking, it might be nice to be a soldier again.Aber ich dachte, es hätte was für sich, noch mal Soldat zu sein. The Furlough (1980)
Well, soldiers get distracted that way.Soldaten passiert das häufig. The Furlough (1980)
- Making eyes at a soldier.- Mit Soldaten geflirtet. The Idol (1980)
Soldiers who've been in combat too long.Soldaten, die zu lange im Krieg waren. The Last Straw (1980)
- And I'll be the private.- Und ich der Soldat. The Last Straw (1980)
On that date, Major Willard with complete disregard for his own safety rescued several wounded men bringing them to safety from the guns of low-flying enemy aircraft.An diesem Tag rettete Major Willard ohne jeden Gedanken an seine eigene Sicherheit zu verschwenden, mehrere verwundete Soldaten, die er vor den tieffliegenden feindlichen Flugzeugen in Sicherheit brachte. The Medal (1980)
Looks like you've made a pretty good soldier.Aus Ihnen wurde ein guter Soldat. The Medal (1980)
After I got out of the hospital I decided to become the best soldier I could.Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus beschloss ich, ein so guter Soldat wie nur möglich zu werden. The Medal (1980)
Come on, soldier.Kommen Sie, Soldat. The Medal (1980)
Not with you just standing there, soldier.Nicht, wenn Sie nur dastehen, Soldat. The Medal (1980)
He parachuted into Sicily on a special assignment with a Ranger outfit and he had to kill off a lot of enemy troops in action.Ein Spezialeinsatz. Er sprang über Sizilien mit Gebirgsjägern ab und tötete im Kampf jede Menge feindliche Soldaten. The Medal (1980)
Soldiers will be coming home with their mustering-out pay.Soldaten werden mit ihrem Sold nach Hause kommen. The Outrage: Part 1 (1980)
And we send soldiers oversea to fight for freedom and people over here don't even have it.Und wir schicken Soldaten ins Ausland, um für Freiheit zu kämpfen, wenn die Menschen hier nicht einmal frei sind. The Outrage: Part 1 (1980)
And negro soldiers are being killed just as dead as white ones.Und schwarze Soldaten werden genauso getötet wie weiße. The Outrage: Part 1 (1980)
You must be that crazy WAC he met at Camp Rockfish.Sie müssen die verrückte Soldatin sein, die er in Camp Rockfish kennenlernte. The Outrage: Part 1 (1980)
A few million GIs come to France and they lose your records.Eine Million Soldaten gehen nach Frankreich und du gehst verloren. The Outrage: Part 2 (1980)
"My son is a soldier stationed at Camp Rockfish."Mein Sohn ist Soldat und in Camp Rockfish stationiert. The Pledge (1980)
[SOLDIER GROANS](SOLDAT STÖHNT) The Premonition (1980)
I guess not too many soldiers overseas get birthday cakes.In Übersee bekommen wohl nur wenige Soldaten Geburtstagskuchen. The Pledge (1980)
There's a 10 percent discount on some items there, to servicemen.Soldaten bekommen auf einige Dinge dort 10 % Rabatt. The Pledge (1980)
[SOLDIERS CHATTERING](SOLDATEN REDEN DURCHEINANDER) The Pledge (1980)
Hey, soldier, you can't park here.Hey, Soldat, Sie dürfen hier nicht parken. The Pledge (1980)
This is the best thing that's happened to me since I joined up.Das ist das allerbeste Erlebnis, seit ich Soldat bin. The Pledge (1980)
There are hundreds of abandoned minefields all over France and thousands of idle soldiers could be put to work dismantling them.Überall in Frankreich gibt es Hunderte von alten Minenfeldern und Tausende unbeschäftigter Soldaten, die sie doch entschärfen könnten. The Premonition (1980)
I cannot get involved with an American soldier especially one who is so soon to return home.Ich kann mich nicht auf einen amerikanischen Soldaten einlassen, schon gar nicht auf einen, der schon bald heimkehrt. The Premonition (1980)
Only now it's civilians instead of soldiers who are the casualties.Nur, dass es jetzt Zivilisten sind, die sterben, nicht Soldaten. The Premonition (1980)
All the promises I made to myself and I have fallen in love with an American soldier.Obwohl ich schwor, es nicht zu tun, habe ich mich doch in einen amerikanischen Soldaten verliebt. The Premonition (1980)
SOLDIER 1:ERSTER SOLDAT: The Prodigals (1980)
SOLDIER 2: Nine.ZWEITER SOLDAT: 9. The Prodigals (1980)
SOLDIER 1:ERSTER SOLDAT: The Prodigals (1980)
SOLDIER 2:ZWEITER SOLDAT: The Prodigals (1980)
At ease, soldier.Rühren, Soldat. The Prodigals (1980)
SOLDIER:SOLDAT: The Prodigals (1980)
All right, soldier, button your blouse button and set the angle of your cap right or I'll turn you in to the MPs.In Ordnung, Soldat, knöpfen Sie sich anständig zu und setzen Sie die Mütze gerade auf, oder ich mache Meldung. The Prodigals (1980)
At least he's a soldier.Immerhin ist er Soldat. The Prodigals (1980)
You're working a darned sight harder than most soldiers I know, including me.Du arbeitest um einiges härter als die meisten Soldaten, die ich kenne. The Prodigals (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักรบ[n.] (nakrop) EN: warrior ; soldier ; combatant ; fighter ; man-at-arms ; knight   FR: combattant [m] ; soldat [m] ; chevalier [m] ; guerrier [m] ; guerroyeur [m] (vx)
พลทหาร[n. exp.] (phon thahān) EN: ranker ; private ; rank and file ; ordinary sea-man ; rating ; Pvt (Am.)   FR: soldat [m]
ทหาร[n.] (thahān) EN: soldier   FR: soldat [m] ; militaire [m]
ทหารบก[n.] (thahān bok) EN: soldier   FR: soldat [m] ; militaire [m] ; fantassin [m]
ทหารม้า[n. exp.] (thahān mā) EN: cavalryman ; trooper ; cavalry officer   FR: cavalier [m] ; soldat de la cavalerie [m] ; officier de cavalerie [m]
ทหารราบ[n. exp.] (thahān rāp) EN: infantryman   FR: soldat d'infanterie [m]
ทหารแตงโม[n. exp.] (thahān taēng mō) EN: watermelon soldiers   FR: soldats pastèques [mpl]
ทหารเต็มอัตราศึก[n. exp.] (thahān tem attrā seuk) EN: soldiers in full battle dress ; fully outfitted soldiers   FR: soldat en tenue de combat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLDAN    S OW1 L D AH0 N
SOLDANO    S OW0 L D AA1 N OW0

German-Thai: Longdo Dictionary
Soldat(n) |der, pl. Soldaten| ทหาร
Soldaten(n) |pl.|, See also: der Soldat

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgangssperre {f} (für Soldaten)confinement to barracks [Add to Longdo]
Berufssoldat {m}lifer [Add to Longdo]
Gefreite {m} (Soldat)lance corporal; private [Am.]; private first class [Add to Longdo]
Legionssoldat {m}legionary [Add to Longdo]
Soldat {m} | Soldaten {pl}soldier | soldiers [Add to Longdo]
Soldat {m} | Soldaten {pl}serviceman | servicemen [Add to Longdo]
Soldatenkolonne {f}column of soldiers [Add to Longdo]
Zinnsoldat {m}tin soldier [Add to Longdo]
soldatisch; stramm {adj}martial [Add to Longdo]
soldatisch {adv}soldierly [Add to Longdo]
Soldatenamazone {f} [ornith.]Scaly-naped Amazon [Add to Longdo]
Soldatenara {m} [ornith.]Military Macaw [Add to Longdo]
amerikanischer SoldatGI : Government Issue [Am.] [slang] [Add to Longdo]
Sold. : Soldat {m}Pte : private [Br.] [Add to Longdo]
Sold. : Soldat {m}Pvt. : private [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
浜昼顔[はまひるがお;ハマヒルガオ, hamahirugao ; hamahirugao] (n) (uk) seashore false bindweed (Calystegia soldanella) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[へい, hei] SOLDAT [Add to Longdo]
兵卒[へいそつ, heisotsu] einfacher_Soldat [Add to Longdo]
兵士[へいし, heishi] Soldat [Add to Longdo]
兵隊[へいたい, heitai] Soldat, Truppen [Add to Longdo]
[そつ, sotsu] KNECHT, GEMEINER SOLDAT, BEENDEN, ENDEN [Add to Longdo]
軍人[ぐんじん, gunjin] Soldat, Militaer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top