Search result for

sliver

(33 entries)
(0.0963 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sliver-, *sliver*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sliver[N] เศษไม้, See also: สะเก็ดไม้, เศษเล็กๆ, Syn. clip, shiver, splinter
sliver[VI] เฉือนบางๆ, See also: ซอยบางๆ, กะเทาะออกเป็นชิ้นเล็กๆ บางๆ
sliver[VT] เฉือนบางๆ, See also: หั่นเล็กๆ บางๆ, ซอยบางๆ, กะเทาะเป็นชิ้นเล็กๆ บางๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sliver(สลิฟ'เวอะ) n. แผ่นเล็กยาวบาง,เศษเส้นใย,สะเก็ดไม้,เศษไม้,เศษแผ่น,ปลาเล็ก ๆ ชิ้นหนึ่งใช้เป็นเหยื่อปลา. vt. ตัด (ผ่า,เฉือน,เหลา,ซอย,หั่น) เป็นชิ้นเล็ก ๆ vi. ทำให้แยกออก,แยกออก, Syn. splinter,slip,chip

English-Thai: Nontri Dictionary
sliver(n) สะเก็ดไม้,ชิ้นเล็กๆ,เศษไม้
sliver(vt) เจียน,ตัด,เฉือน,หั่น,เหลา,ซอย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't destroy the sliver of respect I have for you by making lame excuses.อย่าทำลายความนับถืออันน้อยนิดที่ฉันมีให้คุณด้วยการโกหก แค่.. Bedtime Stories (2008)
Leaving White-hot slivers in your insides,กระสุนที่ฝังอยู่ในตัวนายตอนนี้ The Price (2008)
Listen, I need you to take the Cube sliver.ฟังนะ ฉันอยากให้เธอเก็บเศษ เดอะคิวไว้ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- Since what? - Ever since I touched the Cube sliver.- ตั้งแต่สัมผัสสะเก็ดเดอะคิ้ว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Saw some wood slivers.เห็นท่อนไม้เล็กๆ Potlatch (2009)
I remember the moon was just a sliver.ผมจำได้ว่าพระจันทร์เป็นเสี้ยวเล็กนิดเดียว Roadkill (2009)
You said the moon was just a sliver that night.คุณบอกว่าในคืนนั้นพระจันทร์เป็นเสี้ยวเล็กมาก Roadkill (2009)
I can see which areas of your brain can make sense of the data that's stored in these slivers of flesh.ผมเห็นสมองส่วนหนึ่ง ของคุณที่รับรู้ ถึงข้อมูลที่เก็บสะสมเอาไว้ ในช่วงแสงแฟลชสีเงิน Grey Matters (2009)
I found a sliver on the dead girl's clothing.ฉันเจอเศษนี่ ในเสื้อผ้าของเธอ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
No,nothing.The bat did not leave behind any slivers, even though the suit Zack is wearing is much more abrasive than the cotton the victim was wearing.ไม่ได้สักข้อ ไม้เบสบอลไม่ทิ้งเศษไม้ไว้เลย ถึงแม้ชุดที่แซ็กใส่ พื้นผิวจะสากกว่า The Parts in the Sum of the Whole (2010)
The sliver on the victim's clothing could have come from violent contact with stairs.เศษไม้จากเสื้อผ้า ของผู้ตายอาจจะมาจาก การกระแทกบันไดนี่ อย่างแรงก็ได้ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
I found a sliver of glass outside.ฉันเจอกระจกสีเงินด้านนอก Lonelyhearts (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสี้ยน[N] splinter, See also: sliver, flinders, Syn. สะเก็ด, เศษไม้, Example: หล่อนถูบ้านทีไร เสี้ยนในเนื้อไม้เกี่ยวเส้นด้ายในผ้าขี้ริ้วทุกที, Count unit: อัน, ชิ้น, Thai definition: เนื้อไม้ที่แตกเป็นเส้นเล็กๆ ปลายแหลมอย่างหนาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัก[v.] (jak) EN: pare ; split ; split lengthwise ; slice ; splinter ; sliver ; mill ; knurl ; cleave ; chop ; pink   

CMU English Pronouncing Dictionary
SLIVER    S L IH1 V ER0
SLIVERS    S L IH1 V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sliver    (v) (s l i1 v @ r)
slivers    (v) (s l i1 v @ z)
slivered    (v) (s l i1 v @ d)
slivering    (v) (s l i1 v @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Splitter {m}; Span {m} | Splitter {pl}; Späne {pl}sliver | slivers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スライバー[, suraiba-] (n) (See 篠・3) sliver (strand of loose fibers) [Add to Longdo]
一縷[いちる, ichiru] (n) a thread; a ray or sliver (of hope) [Add to Longdo]
[しの;しぬ, shino ; shinu] (n) (1) (See 篠竹・しのだけ) thin-culmed dwarf bamboo (growing in clusters); (2) (しの only) (abbr) (See 篠笛) Japanese transverse bamboo flute (high-pitched; usu. with seven holes); (3) (しの only) sliver (strand of loose fibers) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sliver \Sliv"er\, n.
   1. A long piece cut or rent off; a sharp, slender fragment,
    as of glass; a splinter.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. A strand, or slender roll, of cotton or other fiber in a
    loose, untwisted state, produced by a carding machine and
    ready for the roving or slubbing which preceeds spinning.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. Bait made of pieces of small fish. Cf. {Kibblings}.
    [Local, U.S.] --Bartlett.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 sliver \sliv"er\ (sl[i^]v"[~e]r or sl[imac]"v[~e]r; 277), v. t.
   [imp. & p. p. {slivered} (sl[i^]v"[~e]rd); p. pr. & vb. n.
   {slivering}.] [See {Slive}, v. t.]
   To cut or divide into long, thin pieces, or into very small
   pieces; to cut or rend lengthwise; to slit; as, to sliver
   wood. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      They 'll sliver thee like a turnip.   --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sliver
   n 1: a small thin sharp bit or wood or glass or metal; "he got a
      splinter in his finger"; "it broke into slivers" [syn:
      {splinter}, {sliver}]
   2: a thin fragment or slice (especially of wood) that has been
     shaved from something [syn: {paring}, {sliver}, {shaving}]
   v 1: divide into slivers or splinters [syn: {sliver},
      {splinter}]
   2: break up into splinters or slivers; "The wood splintered"
     [syn: {splinter}, {sliver}]
   3: form into slivers; "sliver wood"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top