Search result for

siechen

(43 entries)
(0.0724 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -siechen-, *siechen*
Possible hiragana form: しえちぇん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา siechen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *siechen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But if you intend to waste away to nothing - you may as well do it on a full stomach.Aber wenn ihr dahinsiechen wollt bis zumTod, könnt lhr das genauso gut mit vollem Magen tun. La Vie de Bohème (1992)
This physic but prolongs thy sickly days.Dies Mittel schlage nur an zur Dehnung deiner siechen Tage. Hamlet (1996)
You know I won't stand by and watch Kes die if there's anything I can do to save her.Ich lasse Kes nicht dahinsiechen, wenn ich sie irgendwie retten kann. Sacred Ground (1996)
Afternoon talk shows and tabloid TV - they've reduced our attention span so much... _.that soon our ability to think will be as extinct as the Rana sphenocepnala frog.Talkshows und Sensationsfernsehen reduzieren die Aufmerksamkeit so weit,... ..dass unser Denkvermögen dahinsiechen wird wie der Rana sphenocephala. Quagmire (1996)
They are repaid for defending this country by being allowed to waste away and die a slow, agonising death.Man dankt ihnen ihren Einsatz damit, dass man sie dahinsiechen und einen qualvollen Tod sterben lässt. Pilot (2000)
How does a 41-year-old man just wither away and die?Wie kann ein 41-Jähriger einfach so dahinsiechen und sterben? Salvage (2001)
She will slowly lose herself over the next few days.Ich glaube, sie wird jetzt langsam und qualvoll dahinsiechenMore Ants in the Pants (2002)
I couldn't have borne seeing her lingering on in the state she was in tonight.Ich hätte sie nicht länger so dahin- siechen sehen wollen wie heute Abend. Sad Cypress (2003)
I wasn't asking you to watch me waste away and die, Robert.Ich habe dich nicht gefragte mir beim dahinsiechen und sterben zuzusehen, Robert. 4giveness (2003)
Kids just languish in comas and then they die.Die Kleinen siechen im Koma dahin, bis sie sterben. Something Wicked (2006)
And I can't just stand by and watch her waste away.Und ich kann nicht nur danebenstehen und sie dahinsiechen sehen. The Game (2007)
I don't mean like Woody Guthrie, wasting away in some hospital.Ich will nicht wie Woody Guthrie in einer Klinik dahinsiechenI'm Not There (2007)
Some hang on for years but it's best to go just like that.Einige siechen jahrelang dahin. Es ist besser, plötzlich zu sterben. Conversations with My Gardener (2007)
And I can't stand by and watch our people die.Und ich kann nicht tatenlos zusehen, wie die Leute dahinsiechenThe Mark of Nimueh (2008)
You'll see, the wrestler that all of antiquty will envy! The strongest man in the world !Eine Geheimwaffe, mit der wir der antiken Welt nicht nur zeigen werden, wo der Hammer hängt, nein, sie wird in Ehrfurcht dahinsiechenAsterix at the Olympic Games (2008)
Or you can waste away in front of us until you have the brain capacity of a peanut.Oder Sie können vor uns dahinsiechen, bis Sie die Hirnkapazität einer Erdnuss haben. Killing Your Number (2009)
- Officer, have you ever had a family member fade away because of Alzheimer's?Officer? Haben Sie schonmal ein Familienmitglied dahinsiechen sehen wegen Alzheimer? Harmony (2010)
20 years, been exploring the brain. We can spare... we can spare the families the pain of watching their loved ones fade away to a...Gehirnforschung seit 20 Jahren... könnten es ihnen ersparen, könnten den Familien Schmerz ersparen, mit ansehen zu müssen, wie ihre Lieben dahinsiechenHarmony (2010)
I'm going to die and I'd rather not take the scenic route.Ich werde draufgehen und ich will nicht vor mich hinsiechenViolet & Daisy (2011)
- Thank you. Sister, we need your help in the infirmary.Schwester, Ihr werdet im Siechenhaus gebraucht. The Borgias in Love (2011)
- You were supposed to be a shut-in.Müssten Sie nicht zu Hause vor sich hin siechenThe Dark Knight Rises (2012)
We can't let her die.Ein Dahinsiechen wäre sehr schlimm. Here Below (2012)
Dating back to the turn of the 20th century.... This was all a state run of hospital where hundreds of people died.Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war dies ein staatliches Siechenhaus, in dem hunderte Menschen ihr Leben ließen. I Will Follow You Into the Dark (2012)
I'm watching my sister waste away.Ich sehe meine Schwester dahinsiechenOld Wounds (2012)
Well, Damon, after 2,000 years of a miserable existence,Nun, Damon, nach 2.000 Jahren erbärmlichen Dahinsiechens als Form der Existenz, Handle with Care (2013)
He could just as easily have hung on for years as die from an attack.Er konnte noch jahrelang dahinsiechen, aber auch plötzlich sterben. The Blue Room (2014)
On the word of a few crusaders, she's been shut up in quarantine in a tiny cabin on North Brother Island against her will with the sick and the dying and the diseased, of which she's none of those things.Wegen dieser Aufhetzer kam sie in Quarantäne in eine winzige Hütte, und das gegen ihren Willen. Gemeinsam mit den Kranken, Sterbenden und Siechenden, zu denen sie keinesfalls gehört. Working Late a Lot (2014)
And while her body was wasting away from the cancer...Und während der Krebs ihren Körper dahin siechen ließ... Blood Relations (2014)
The sons of a king, an ailing calf, a witch's flattery.Die Söhne eines Königs, ein siechendes Kalb, die Schmeichelei einer Hexe. Mercenary (2015)
For years you all left me to die in a stinking cell!Seit Jahren lasst ihr mich in einer stinkenden Zelle dahinsiechenZoolander 2 (2016)
Here, you see we teach literacy.Oder dass sie dahinsiechenSome Conscience Lost (2016)
Besides, I'd rather be working on cars than getting worn down in an office.Außerdem arbeite ich lieber an Autos als in einem Büro dahinzusiechenGhost Rider: The Good Samaritan (2016)
So you're gonna take these horses away so they can spend the rest of their lives stacked on top of each other? Because of bullshit allegations whispered into a politician's ear.Sie wollen sie also aufgrund von haltlosen Anschuldigungen mitnehmen und sie für den Rest ihres Lebens irgendwo zusammengepfercht dahinsiechen lassen? Running Wild (2017)
It's a shame, because someone is gonna waste away in federal prison for this.Wie schade. Jemand wird dann wohl im Bundesgefängnis dahinsiechenWarriors (2017)
a joyless life, a gradually wasting away or a death in rapture and transfiguration, in passionate embrace a blissful dying!ein freudlos Leben, ein langsam Siechen oder ein Tod in Rausch und Verklärung, in brÜnst'ger Umarmung ein selig Sterben! Die Gezeichneten (1922)
You won't be sick, Daddy. You'll see.Du wirst nicht dahinsiechen, Vati, wirst schon sehen. Skeleton on Horseback (1937)
My mother stays. This physic but prolongs thy sickly days.Die Mutter wartet mein: dies soll nur Frist den siechen Tagen sein. Hamlet (1948)
To live like a man, filled with petty fears?Dahinsiechen und sterben! Das ist das Schicksal des Menschen! Ulysses (1954)
Think of the pharaohs who have agonised in atrocious suffering.Auch Pharaonen mussten elend dahinsiechen oder wurden ermordet! Pharaoh (1966)
That sort of thing is not likely to happen again. Because at the bottom of all our terrified souls we know that democracy is a dying giant a sick, sick, dying, decaying, political concept writhing in its final pain.So etwas kann es nur einmal geben, da wir tief in unseren verzagten Herzen wissen, dass Demokratie ein sterbender Riese ist, ein dahinsiechendes, verrottetes Konzept, das in den letzten Zügen liegt. Network (1976)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Siechenhaus {n}; Leprosenhaus {n}leprosarium [Add to Longdo]
dahinsiechen; siechen | dahinsiechend; siechend | dahingesiecht; gesiechtto waste away | wasting away | wasted away [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top