ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

septet

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -septet-, *septet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
septet[N] กลุ่มที่มี 7 คน, See also: กลุ่มที่ม 7 อย่าง, กลุ่มนักดนตรี 7 คน
septette[N] กลุ่มที่มี 7 คน, See also: กลุ่มที่มี 7 อย่าง, กลุ่มนักดนตรี 7 คน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
septetบทเจ็ดบาท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
septet    (n) sˈɛptˈɛt (s e1 p t e1 t)
septets    (n) sˈɛptˈɛts (s e1 p t e1 t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Septet \Sep*tet"\, Septette \Sep*tette"\, n. [From L. septem
   seven, like duet, from L. duo.]
   1. A set of seven persons or objects; as, a septet of
    singers.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) A musical composition for seven instruments or
    seven voices; -- called also {septuor}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 septet
   n 1: the cardinal number that is the sum of six and one [syn:
      {seven}, {7}, {VII}, {sevener}, {heptad}, {septet},
      {septenary}]
   2: seven performers or singers who perform together [syn:
     {septet}, {septette}]
   3: a set of seven similar things considered as a unit [syn:
     {septet}, {septette}]
   4: seven people considered as a unit [syn: {septet}, {septette},
     {sevensome}]
   5: a musical composition written for seven performers [syn:
     {septet}, {septette}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top