Search result for

seit

(78 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seit-, *seit*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Have some celebratory seitan at angelica kitchen?มีงานฉลองห้องครัวใหม่ ของแองเจล่า You've Got Yale! (2009)
"Hito no teni rori korekara seitoun yakuwari wo hatasu kono Ken wo tataer.""Hito no teni rori korekara seitoun yakuwari wo hatasu kono Ken wo tataer." Party On, Garth (2012)
[ Soldier ] Mensch, seitJahren hab' ich so etwas nicht mehr gesehen.มาเลย Schindler's List (1993)
Excuse me? Do you know someone named Yokokawa Seita?ขอโทษค่ะ คุณรู้จัก คนที่ชื่อ โยโกคาว่า เซตะ ไหมคะ Grave of the Fireflys (2005)
Did Seita and Se-cchan die?เซตะ กับ เซตจัง ตายไหม Grave of the Fireflys (2005)
Seita-san!เซตะ! Grave of the Fireflys (2005)
Sit down, Seitaนั่งสิ เซตะ Grave of the Fireflys (2005)
Seitaเซตะ Grave of the Fireflys (2005)
Seita-sanเซตะ Grave of the Fireflys (2005)
The first time we met Seita-kun and Se-cchan was the day father departedนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเรา พบกับ เซตะ และ เซตจัง ในวันที่พ่อออกเดินทาง Grave of the Fireflys (2005)
My mother and Seita-kun's mother were cousins but they weren't that close until thenแม่ของฉันกับแม่ของ เซตะ เป็นญาติกัน แต่ไม่ค่อยสนิทกัน จนกระทั่งตอนนั้น Grave of the Fireflys (2005)
Seita-sanเซตะ Grave of the Fireflys (2005)

CMU English Pronouncing Dictionary
SEITA    S EY1 T AH0
SEITH    S IY1 TH
SEITZ    S AY1 T S
SEITEL    S IY1 T EH2 L
SEITER    S AY1 T ER0
SEITHER    S AY1 DH ER0
SEITMAN    S IY1 T M AH0 N
SEITTER    S AY1 T ER0
SEITZINGER    S AY1 T Z IH0 NG ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Seita    (n) (s ei1 t @)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
性転換手術[せいてんかんしゅじゅつ, seitenkanshujutsu] (n) การผ่าตัดแปลงเพศ
生徒[せいと, seito] (n) นักเรียน
正当[せいとう, seitou] (n) ถูกต้องด้วยกฎหมาย

German-Thai: Longdo Dictionary
seitตั้งแต่
seit(prep) |+ คำนามหรือวลีที่บ่งช่วงเวลา| เป็นเวลา(ผ่านมานานช่วงระยะหนึ่งๆ) เช่น Wir sind seit 25 Jahren verheiratet. เราแต่งงานกันมายี่สิบห้าปีแล้ว, Sie ist seit kurzem in unserer Firma. เธอเพิ่งเข้ามาอยู่ในบริษัทของเราไม่นาน
seitdem(adv) ตั้งแต่ตอนนั้น เช่น Er ist vor 2 Jahren weggezogen. Seitdem habe ich ihn nie wiedergesehen. เขาย้ายไปเมื่อสองปีก่อน ตั้งแต่ตอนนั้นฉันก็ไม่เคยเห็นเขาอีกเลย
Seite(n) |die, pl. Seiten| ด้าน, หน้ากระดาษ
Seiten(n) |pl.|, See also: die Seite
seitherตั้งแต่นั้นมา เช่น Ihr Haus hat weder Fenster noch Türen. Es war am 26. Dezember im Bau, als sie in Khao Lak vom Wasser mitgerissen wurde. Seither ist sie arbeitsunfähig., See also: S. seitdem,
Rückseite(n) |die, pl. Rückseiten| ด้านหลัง, ข้างหลัง เช่น Auf der Rückseite findet man das Ablaufdatum.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seitan {n}seitan [Add to Longdo]
Seite {f}; Blatt {n} | Seiten {pl} | ausklappbare Seite; ausschlagbare Seite {f} (übergroße, zusammengefaltete Seite in Buch oder Zeitschrift)page | pages | foldout; gatefold [Add to Longdo]
Seite {f}; Rand {m}; Flanke {f} | Seiten {pl}side | sides [Add to Longdo]
Seiten-Adressierung {f}page addressing [Add to Longdo]
Seiten- und Stirnfräser {m}side and face cutter [Add to Longdo]
Seitenansicht {f}side view [Add to Longdo]
Seitenansicht {f}lateral view [Add to Longdo]
Seitenanzahl {f}number of pages [Add to Longdo]
Seitenansicht {f} | Seitenansichten {pl}side-face | side views [Add to Longdo]
Seitenarm {m} | Seitenarme {pl}lateral branch | lateral branches [Add to Longdo]
Seitenaufprallschutz {m} [auto]lateral protection structure [Add to Longdo]
Seitenbalken {m}margin bar [Add to Longdo]
Seitenband {n}sideband [Add to Longdo]
Seitenblick {m} | Seitenblicke {pl}side glance; oblique glance | side glances [Add to Longdo]
Seitendeck {n}gunwale [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらせいとう[, araseitou] (n) stock (botanical) [Add to Longdo]
かせ糸;綛糸;桛糸[かせいと, kaseito] (n) reeled thread [Add to Longdo]
コミット調整担当[コミットちょうせいたんとう, komitto chouseitantou] (n) {comp} commit coordinator [Add to Longdo]
フェリ磁性体[フェリじせいたい, feri jiseitai] (n) ferrimagnetic substance [Add to Longdo]
ループ構成体[ループこうせいたい, ru-pu kouseitai] (n) {comp} loop construct [Add to Longdo]
圧制的[あっせいてき, asseiteki] (adj-na) oppressive; despotic [Add to Longdo]
安西都護府[あんせいとごふ, anseitogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the West; Tang-period Chinese office established in Xinjiang in 640 CE [Add to Longdo]
異性体[いせいたい, iseitai] (adj-na,n) isomer; isomeric [Add to Longdo]
医用生体工学[いようせいたいこうがく, iyouseitaikougaku] (n) medical biotechnology [Add to Longdo]
井底[せいてい, seitei] (n) well bottom; narrow place [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ループ構成体[ループこうせいたい, ru-pu kouseitai] loop construct [Add to Longdo]
音声転送[おんせいてんそう, onseitensou] voice transmission [Add to Longdo]
規格制定[きかくせいてい, kikakuseitei] standards creation [Add to Longdo]
強制的[きょうせいてき, kyouseiteki] forced [Add to Longdo]
業界精通者[ぎょうかいせいつうしゃ, gyoukaiseitsuusha] industry expert [Add to Longdo]
構成体[こうせいたい, kouseitai] constituent [Add to Longdo]
集成体型[しゅうせいたいけい, shuuseitaikei] aggregate [Add to Longdo]
条件構成体[じょうけんこうせいたい, joukenkouseitai] conditional construct [Add to Longdo]
整定時間[せいていじかん, seiteijikan] settling time [Add to Longdo]
正当[せいとう, seitou] legal (an), just, right, due [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かわ, kawa] Seite [Add to Longdo]
側面[そくめん, sokumen] Seite, Flanke, Profil [Add to Longdo]
傍系[ぼうけい, boukei] Seitenlinie [Add to Longdo]
政党[せいとう, seitou] (politische) Partei [Add to Longdo]
晴天[せいてん, seiten] klarer_Himmel, schoenes_Wetter [Add to Longdo]
[よこ, yoko] Seite [Add to Longdo]
横目[よこめ, yokome] Seitenblick, verliebter_Blick [Add to Longdo]
横道[よこみち, yokomichi] Seitenstrasse, Irrweg, Abschweifung [Add to Longdo]
生体解剖[せいたいかいぼう, seitaikaibou] Vivisektion [Add to Longdo]
生徒[せいと, seito] Schueler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  seit [zait]
     ever since; since
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top