Search result for

seilen

(57 entries)
(0.0457 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seilen-, *seilen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา seilen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *seilen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No. Swing down from there on a rope to save the woman you love.Nein, dich von dort abseilen, um die Frau zu retten, die du liebst. Charade (1963)
The astronauts must come to the surface and are being hauled up.Die Astronauten müssen... an die Oberfläche, sonst werden sie eingeschlossen. Sie werden an Nylonseilen hochgezogen. First Men in the Moon (1964)
Here we go. [Continues, Indistinct]Nun hängt er sprichwörtlich in den SeilenHerman the Great (1964)
Stedman almost into the ropes there.Stedman hängt schon beinahe in den SeilenRepulsion (1965)
Only way we can snake your cows out of the bush is on horse and with a rope.Wir bekommen Ihre Rinder nur mit Pferd und Seilen aus dem Busch. Deadline to Kill (1966)
You think you might be able to find a long rope and lower us some coffee?Könnten Sie uns an einem langen Strick etwas Kaffee abseilenThe Enemy Within (1966)
He took the toilet seat so we couldn't hit ourselves on the head and drown, and he took the toilet paper so we couldn't bend the bars, roll the paper out the window, slide down and have an escape and get away.Er montierte die Klobrille ab, damit wir uns nicht damit erschlugen, und er nahm das Klopapier mit, damit wir uns nicht daran aus dem Fenster abseilen konnten. Alice's Restaurant (1969)
Instead of getting them up, rescue workers will let them descend towards sea level. Where divers will be ready to help in case of any danger.Anstatt die Verunglückten heraufzuholen wollen die Retter sie bis zum Meer abseilen wo Taucher und Froschmänner auf Abruf bereitstehen. Perched on a Tree (1971)
Jump onto the roof of the subject structure go down ropes on the outside drive the suspects out of the building, into the street and we'll be waiting for them.Springen Sie auf das Dach des Beobachtungsobjekts... lassen Sie sich an Seilen außen hinab... treiben Sie die Verdächtigen aus dem Gebäude auf die Straße... und dort warten wir dann auf sie. The Anderson Tapes (1971)
Rope me!Seilen Sie mich ab! Raid on Rommel (1971)
Maybe an oar that is connected to tightened ropes, which are then released at just the right moment.Vielleicht durch ein Ruder, das man mit Seilen spannt, die man dann im entsprechenden Moment loslässt. The Golden Thing (1972)
You intend to put one of our men on an umbilical?Haben Sie vor, einen unserer Männer abzuseilenAirport 1975 (1974)
- This the tether release?- Ist das die Seilentriegelung? Airport 1975 (1974)
Hands and feet tied up with rope, all the hair on their bodies shaved off.An Händen und Füßen mit Seilen verschnürt und alle Haare an ihren Körpern war abrasiert. The Conversation (1974)
We'II rappeI down to 65 and use the top of that elevator as an exit.Wir seilen uns in den 65. ab und steigen dort beim Aufzug aus. The Towering Inferno (1974)
Listen, Jon, if you got to rope yourself to anybody on that hill, you make damn sure it's Meyer.Hör zu, John. Wenn du dich an der Eiger an jemanden anseilen musst, dann nimm Meyer. The Eiger Sanction (1975)
If they can get to those cliffs above the station window, maybe they can rope down and we can pull them in.Wenn sie bis zu den Klippen über dem Fenster kommen, können sie sich vielleicht abseilen, und wir können sie reinziehen. The Eiger Sanction (1975)
Hold on to the rope!Haltet euch an den Seilen fest! Overlord (1975)
Follow me.Wir versuchen uns abzuseilenThe Old Gun (1975)
And when he sees her jerking on them ropes, he'll come.Wenn er sie an den Seilen zerren sieht, dann kommt er. The Last Hard Men (1976)
He's bouncing up against the ring.Er taumelt von den Seilen zurück. Rocky (1976)
But man Proposed to go before his death Is lost in the meanders Like a huge maze.Aber der Mensch, der seinem Tod vorauseilen will, verliert sich im Mäander des Nichts wie in einem Labyrinth. The Purple Taxi (1977)
He must have been tangled up in the ropes or something.Er muss sich in den Seilen verfangen haben. Ich weiß auch nicht. The Main Event (1979)
Especially in the ropes. He was almost in the audience.Der Schwarze war nicht zu unterschätzen, besonders, wenn er an den Seilen stand! Ace of Aces (1982)
Gong, not a second too early for the Italian.Und da fällt er! Desideri hängt in den SeilenBomber (1982)
Jacovoni going to attack with a lot consecutive sharp right and left blow. Away from the rope!Weg von den SeilenBomber (1982)
You're gonna rub me raw with these little ropes.Du scheuerst mir alles auf mit diesen SeilenWhen You Comin' Back, Range Rider?: Part 1 (1983)
No more climbing out of a window.Damit kann man einen Truck abschleppen oder eine Seilbahn betreiben. Damit kann man sich aus dem Fenster abseilenGo for It (1983)
I can't just ditch them.Ich kann mich nicht einfach abseilenSo Long, Stooge (1983)
Security commissioner, a lifeboat exercise... with rappeling, life rafts, with all the trimmings and something adrift, to fish up using our supply ship.Sicherheitsbeauftragter einer Seenotrettungsübung... mit abseilen, Rettungsinseln, mit allem Pipapo und etwas abtreiben, auffischen durch unser Versorgungsschiff. Teil 3 (1984)
What are you doing, Harley? He'll hurt himself on those ropes.Er verletzt sich noch an diesen SeilenKnight by a Nose (1985)
Anxious to hear how you cut the ropes, are they?- Die sind sicher schon gespannt auf die Geschichte mit den SeilenGrappling Steele (1985)
Creed is against the ropes!Creed hängt in den SeilenRocky IV (1985)
- You mean, like a rappelling line? - Yeah, something like that.- Du meinst 'ne Leine zum AbseilenCountdown (1986)
The only way I'd rappel down a sheer face like that.Die einzige Art, wie ich mich einen solchen Abhang abseilen würde. All the Colors of the Heart (1987)
Stick and move.Weg von den SeilenDown for the Count (1987)
I'm going to take a shit!Ja, ich hab's gern, aber ich gehe erst mal einen Neger abseilenEastern Condors (1987)
DeBerge hammering him with punches.Er ist in den SeilenThe Mephisto Ring (1989)
Get those legs off those ropes.Die Beine von den SeilenBorn on the Fourth of July (1989)
Yeah. He got the left hand on the ropes now.Sie hat jetzt die linke Hand in den SeilenDo the Right Thing (1989)
He's got him pinned against the ropes.Er nagelt ihn in den Seilen fest. Harlem Nights (1989)
It's right there, between the two ropes.Er ist direkt da, zwischen den beiden SeilenThe Karate Kid Part III (1989)
Get off the ropes!Weg von den SeilenRocky V (1990)
Off the ropes.Weg von den SeilenRocky V (1990)
Seven. [CROWD CHEERING] Aah! Oh!Dann seilen wir dich ab und verletzen deine Gefühle, wie bei mir. You Gotta Know When to Hold Them: Part 1 (1990)
- Redundant cable.- Auf den StahlseilenCritters 3 (1991)
My life is in the balance and you talk riddles?Mein Leben hängt in den Seilen und du sprichst in Rätseln? Good Knight MacGyver: Part 1 (1991)
...having pummeled Dent against the ropes.Dent hängt in den SeilenSplit Decision (1991)
We're going for a ride.Okay, dann seilen wir uns mal ab, Kleiner. Hard Boiled (1992)
He built bridges and skyscrapers without a safety harness, in his bare feet.Er baute Brücken und Wolkenkratzer ohne sich anzuseilen, barfuß. Thunderheart (1992)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abseilen {n} (Bergsteigen)abseil [Add to Longdo]
abseilen | abseilend | abgeseiltto rope down; to rappel; to abseil; to lower down on a rope | roping down | roped down [Add to Longdo]
sich abseilen; sich drücken [übtr.]to skive off [Br.]; to skedaddle [coll.] [Add to Longdo]
absperren (mit Seilen)to rope off [Add to Longdo]
anseilen | anseilend | angeseiltto rope up | roping up | roped up [Add to Longdo]
hinauseilen; herauseilento bustle out [Add to Longdo]
vorauseilen | vorausgeeiltto hurry ahead | hurried ahead [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top