ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schiene

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schiene-, *schiene*
German-Thai: Longdo Dictionary
Schiene(n) |die, pl. Schienen| ราง เช่น Eisenschiene รางเหล็ก, Eisenbahnschiene รางรถไฟ
Vorhangschiene(n) |die, pl. Vorhangschienen| รางม่าน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schiene {f} | Schienen {pl} | Schienen legenrail | rails | to lay track [Add to Longdo]
Schienen {pl}trackage [Add to Longdo]
Schienenbahn {f} | Schienenbahnen {pl}track railway | track railways [Add to Longdo]
Schienenbus {m}rail bus [Add to Longdo]
Schienenfahrzeug {n}track vehicle [Add to Longdo]
Schienenfahrzeuge {pl}rolling stock [Add to Longdo]
Schienenhalter {m}rail holding clamp [Add to Longdo]
Schienennetz {n}railway system [Add to Longdo]
Schienenräumer {m}cowcatcher [Add to Longdo]
Schienenstrang {m}railway line; railway track [Add to Longdo]
Schienenverbinder {m}rail joiner [Add to Longdo]
Schienenverbindung {f}rail connection [Add to Longdo]
Schienenverteilersystem {n}busbar trunking system [Add to Longdo]
schienendsplinting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Schiene /ʃiːnə/ 
   rail

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top