หรือคุณหมายถึง scheün?
Search result for

scheuen

(5 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scheuen-, *scheuen*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
scheuen (vor) (Pferd)to balk (at) [Add to Longdo]
scheuen | scheuendto eschew | eschewing [Add to Longdo]
scheuento shy [Add to Longdo]
scheuendtaking fright [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  scheuen [ʃɔiən]
     to eschew; to shy
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top