หรือคุณหมายถึง scheün?
Search result for

scheuen

(22 entries)
(0.0887 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scheuen-, *scheuen*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา scheuen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *scheuen*)
German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
verabscheuen; hassen | verabscheuend; hassend | verabscheut; gehasst | verabscheut | (vi ) เกลียดมาก ไม่ชอบมาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abscheuendshying [Add to Longdo]
abscheulich; verabscheuenswert {adj}detestable [Add to Longdo]
scheuen (vor) (Pferd)to balk (at) [Add to Longdo]
scheuen | scheuendto eschew | eschewing [Add to Longdo]
scheuento shy [Add to Longdo]
weder Mühe noch Kosten scheuento spare neither trouble nor expense [Add to Longdo]
scheuendtaking fright [Add to Longdo]
verabscheuen; hassen | verabscheuend; hassend | verabscheut; gehasst | verabscheut | verabscheuteto abhor | abhorring | abhored; abhorred | abhors | abhored; abhorred [Add to Longdo]
verabscheuen | verabscheuendto abominate | abominating [Add to Longdo]
verabscheuen | verabscheuendto detest | detesting [Add to Longdo]
verabscheuen; nicht ausstehen können | verabscheuend; nicht ausstehen könnend | verabscheut | verabscheut | verabscheute | etw. verabscheuento loathe | loathing | loathed | loathes | loathed | to have a loathing of sth. [Add to Longdo]
verabscheuen | verabscheuendto nauseate | nauseating [Add to Longdo]
verabscheuenswert {adj} | verabscheuenswerter | am verabscheuenswertestendetestable; loathsome | more detestable | most detestable [Add to Longdo]
verabscheuungswürdig; verabscheuenswert {adj}abhorrent [Add to Longdo]
zurückweichen; zurückscheuen (vor)to shy away (from) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
嫌う[きらう, kirau] nicht_moegen, verabscheuen, -hassen [Add to Longdo]
忌む[いむ, imu] verabscheuen, hassen, -meiden, vermeiden [Add to Longdo]
骨惜しみ[ほねおしみ, honeoshimi] Muehe_scheuen, sich_schonen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  scheuen [ʃɔiən]
     to eschew; to shy
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top