Search result for

saurer

(54 entries)
(0.0507 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saurer-, *saurer*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา saurer มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *saurer*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, that's just the acid rain that comes down every night about this time.Nein, saurer Regen. Kommt immer um die Zeit. Suburbia (1983)
- Acid rain?- Saurer Regen? Cannonball Run II (1984)
It's like acid rain.Saurer Regen. The Return of the Living Dead (1985)
- Acid rain.- Saurer Regen. Partners (1987)
Acid rain.Saurer Regen. Scrooged (1988)
Oil spills, acid rain toxic dumping Zsa Zsa.Ölkatastrophen, saurer Regen, Giftmüll, Zsa Zsa. Stayin' Alive (1990)
A game bird related to a partridge."Aus saurer Milch hergestellte Nahrung." White Men Can't Jump (1992)
Okay, sweet and sour fish.Gut! Eventuell süßsaurer Fisch? Maruta 2: Laboratory of the Devil (1992)
For the tartness.Zitrone reingetan, damit es saurer wird. Kalifornia (1993)
- Look, it would be very difficult... to get me any madder than I am already.Du wirst sauer sein. Saurer als jetzt kann ich nicht werden. Fresh (1994)
Acid rain.Saurer Regen. Escape from L.A. (1996)
We're cosponsoring the acid rain mixer at Phi Gamma Alpha tonight.Bei der Saurer-Regen-Party im Phi-Gamma-Alpha heute Abend. Scream 2 (1997)
For dinner tonight, you want a big steak. Thick and fatty. A big baked potato, smothered in sour cream and butter.Zum Abendessen heute willst du ein großes Steak, dick und fett, eine Ofenkartoffel in saurer Sahne und Butter und einen Anderthalb-Kilo-Zwiebelleib. My Son, the Driver (1997)
Yeah, I been looking for your sweet-and-sour chicken ass.Ich habe dich überall gesucht, du süßsaurer Hühnerarsch. Rush Hour (1998)
Sweet and sour pork, barbecue spareribs--Schwein in süßsaurer Sauce, Rippchen-- Lethal Weapon 4 (1998)
I think we only made him madder.- Jetzt ist es bloß noch saurerThirty Days (1998)
Love, Love. More sour than tamarind.Saurer als Tamarinde ist die Liebe. Mohabbatein (2000)
Acid rain. -What?Saurer Regen. The Crimson Rivers (2000)
Stop eating them with honey mustard sauce, tangy sweet and sour sauce!Hört auf, sie mit Honigsenfsoße, würziger, süß-saurer Soße zu essen! A Clone of My Own (2000)
I'm more angry than i have ever, ever been.Ich bin saurer, als ich es jemals gewesen bin. The Cupboard of Patrick's Love (2000)
Legend tell that when Pandora saw inside the box, she cried full of black acid for tears.Man sagt, als Pandora in die Büchse sah, weinte sie einen See voll schwarzer, saurer Tränen. Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life (2003)
Giant walls, acid rain, zombies.Riesige Mauern,... saurer Regen... und Zombies. Undead (2003)
You do know that it's acid rain"Du solltest wissen, dass dies saurer Regen ist." Madeleine (2003)
Then don't piss me off.Mach mich lieber nicht noch saurerMy Tutor Friend (2003)
You know, that was one really pissed off ghost.Weißt du, das war ein wirklich stinksaurer Geist. Love's a Witch (2003)
There's a towel, but it kinda smells like sour milk.Hier ist ein Handtuch, es riecht aber irgendwie nach saurer Milch. Muffin Buffalo (2004)
Only thing that makes me more nervous than a pissed-off spirit is the pissed-off spirit of a psycho killer.Das Einzige, das schlimmer als ein stinksaurer Geist ist, ist der stinksaure Geist eines Psychokillers. Asylum (2005)
But when I'm there, it's worse.Aber wenn ich da bin, ist Sie noch saurerRenaissance (2006)
I hear good things about your Kipper and Spuds.- Man sagt, Ihr saurer Hering sei spektakulär. OSS 117: Cairo, Nest of Spies (2006)
You got an angry call on line 3.Ich gratuliere! Ein saurer Anrufer auf Leitung 3! Moxie Moron (2006)
It tastes a bit different. More sour.Es schmeckt aber anders, saurerEx Drummer (2007)
It's like he was sniffing expired milk.Das war als ob er an saurer Milch gerochen hat. I Remember That (2007)
Let me handle this one Joey.Dein Tonfall macht mich noch viel saurerLike a Dragon (2007)
Eating a raw skinned pigeon, with mustard and rotten milk.Gehäutete Taube essen. Mit Senf und saurer Milch. Okay... The Rebound (2009)
I know you.Doch wenn ich rausfinde, dass du mich anlügst, werde ich noch saurer sein. Kann ich noch saurer werden? Todd's Job (2009)
A sour bite to end the meal.Ein saurer Bissen, um das Mahl zu beenden. Legends (2010)
Who do you think is gonna be more upset?Was denkst du, wer saurer sein wird? Storm Weathered (2010)
When was the rain not acidic.So übel war es nicht. - Kein saurer Regen. Midnight in Paris (2011)
that I would have a grueling day.dass es ein saurer Tag werden würde. The Road Uphill (2011)
Afterwards, me and the group wander around Soho life shitfaced tourists.Nach dem Essen taumle ich wie ein stocksaurer Arne Hjeltnes mit der Reisegesellschaft durch Soho. Steril nærhet (2011)
Bacon on legs with cottage cheese brains!Rindviecher auf zwei Beinen mit saurer Milch im Hirn! Astérix and Obélix: God Save Britannia (2012)
Thank you for that stirring introduction, Sour Bill.Danke für die mitreißende Begrüßung, Saurer Drops. Wreck-It Ralph (2012)
Sour Bill, who's that last one?Saurer Drops, wer ist die Letzte? Wreck-It Ralph (2012)
Sour Bill, that glitch cannot be allowed to race!Saurer Drops, der Programmierfehler darf keinesfalls mitfahren! Wreck-It Ralph (2012)
Sour Bill, de-taffify this monster so we can see what we're up against here.Saurer Drops, entkaramellisiere das Monster. Wir wollen es uns ansehen. Wreck-It Ralph (2012)
Sour Bill, I'm going out.Saurer Drops, ich gehe aus. Wreck-It Ralph (2012)
They call you Sour Bill for a reason.Du bist wirklich ein Saurer Drops. Wreck-It Ralph (2012)
We always go to Sarabeth's for brunch on Sunday, we switched from sour cream to Greek yogurt together, you wear your bra when we're having sex. Look at the fucking pajamas that we're wearing.Wir gehen jeden Sonntag zum Brunch ins Sarabeth's, stellten beide von saurer Sahne auf Jogurt um, du behältst beim Sex deinen BH an und schau dir an, was wir für Pyjamas tragen. For a Good Time, Call... (2012)
- How long was it allowed to hang?Aber er schmeckte nur noch saurerEpisode #1.2 (2012)
Acid rain.Saurer Regen. Brothers (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
SAURER    S AW1 ER0 R

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regen {m} | starker Regen | saurer Regen | wegen Regen nicht stattfindenrain | heavy rain | acid rain | to be rained out [Am.]; to be rained off [Br.] [Add to Longdo]
sauer {adj} | saurer | am sauerstensour | more sour | most sour [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top